Adam Nadolski - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 20

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2008
 • A note on compact and compact circular edge-colorings of graphs
  Publication

  W pracy rozważamy dwa warianty kolorowania krawędzi grafów prostych i ważonych, mianowicie kolorowania zwarte oraz zwarte cyrkularne. Rozważamy relacje pomiędzy nimi. Dowodzimy, że każdy zewnętrznie planarny graf dwudzielny posiada zwarte pokolorowanie krawędziowe oraz, że problem ten dla grafów ogólnych jest NP-zupełny. Podajemy również wielomianowy 1.5-przybliżony algorytm oraz pseudowielomianowy dokładny algorytm zwartego cyrkularnego...

  Full text to download in external service

 • Compact cyclic edge-colorings of graphs
  Publication

  Artykuł jest poświęcony modelowi zwartego cyklicznego kolorowania krawędzi grafów. Ten wariant kolorowania jest stosowany w modelowaniu uszeregowań w systemach produkcyjnych, w których proces produkcyjny ma charakter cykliczny. W pracy podano konstrukcje grafów, które nie zezwalają na istnienie pokolorowania w rozważanym modelu. Wykazano także kilka własności teoretycznych, takich jak ograniczenia górne na liczbę kolorów w optymalnym...

  Full text to download in external service

Year 2007
 • The circular chromatic index of some class 2 graphs
  Publication

  W artykule został wyznaczony cyrkularny indeks chromatyczny dla dwóch rodzin grafów klasy 2. Co więcej, podano nie trywialne oszacowania tego parametru dla snarków Isaacsa i Goldberga. Na koniec artykułu rozważana jest złożoność obliczeniowa problemów związanych z cyrkularnym kolorowaniem krawędzi.

  Full text to download in external service

Year 2006
Year 2005
 • Chromatic scheduling in a cyclic open shop
  Publication

  - Year 2005

  Praca jest poświęcona złożoności obliczeniowej problemu cyklicznego szeregowania w systemie otwartym. Autorzy analizując wykazują, że problem jest NP-trudny dla 3 procesorów i konstruują algorytm dokładny dla przypadku dwóch procesorów.Ponadto analizowany jest zwarty wariant cyklicznego systemu otwartego. W tym przypadku autorzy pokazują, że już szeregowanie na dwóch procesorach prowadzi do problemu NP-trudnego.

 • Chromatyczne szeregowanie zadań w cyklicznych systemach produkcyjnych.
  Publication

  - Year 2005

  Głównym celem pracy jest klasyfikacja złożoności obliczeniowej problemu szeregowania zadań w przypadku cyklicznej pracy systemu produkcyjnego. Rozważane są przy tym trzy modele szeregowania: system zadań dwuprocesorowych, system otwarty i system przepływowy. Kryterium optymalizacyjnym które jest analizowane jest długość cyklu wyrażająca częstość realizacji poszczególnych zestawów operacji. W pracy posługiwano się teorią grafów...

 • Cykliczny system otwarty z ograniczeniami obustronnych przestojów
  Publication

  - Year 2005

  W pracy badany jest system otwarty, który pracuje cyklicznie, tj. po ukończeniu jednego zestawu zadań przetwarzany jest kolejny zestaw identycznych zadań. Narzucone jest przy tym ograniczenie polegające na braku przestojów zarówno po stronie procesów jak i zadań. Wykazana jest NP-trudność problemu konstrukcji uszeregowania spełniającego te założenia jak i problemu minimalizacji długość i cyklu.

 • Internetowy system dydaktyczny typu online judge

  Omówiony w pracy system typu Online Judge został wykorzystany na przedmiotach związanych z algorytmiką i optymalizacją dyskretną na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Najważniejsze funkcje systemu, z punktu widzenia dydaktyki, pozwalają na wykorzystanie go do automatycznej oceny rozwiązań problemów algorytmicznych, jako repozytorium dokumentów (sprawozdań) oraz jako platformę do zarządzania przedmiotem z możliwością kontroli...

Year 2004
Year 2003
Year 2002
 • Cykliczny system otwarty i cyrkularne kolorowanie grafów.
  Publication

  - Year 2002

  W pracy rozważany jest cykliczny system otwarty - modyfikacja otwartego systemu procesów dedykowanych polegająca na założeniu, że praca jest wykonywana w ruchu ciągłym, czyli kolejne cykle pracy wykonywane są bezpośrednio po sobie. Rozważana jest złożoność obliczeniowa problemów związanych z układaniem harmonogramu w systemach tego typu.

 • Cyrkularne kolorowanie grafów
  Publication

  - Year 2002

  Rozdział zawiera definicje oraz większość znanych własności cyrkularnego ko-lorowania grafów w wersji wierzchołkowej oraz krawędziowej. Podano znanezwiązki tego rodzaju kolorowania z innymi modelami kolorowania grafów. Wpracy zawarto także przykłady możliwych zastosowań cyrkularnego kolorowaniaw szeregowaniu zadań.

 • Cyrkularny indeks chromatyczny grafów kubicznych

  W pracy omówiono własności cyrkularnego indeksu chromatycznego grafów kubicznych. Po zdefiniowaniu tego rodzaju kolorowania zbadano, które ze znanych wyników dla klasycznego kolorowania krawędzi grafów kubicznych można przenieść na rozważany model kolorowania. Dodatkowo podano nietrywialne oszacowanie na cyrkularny indeks chromatyczny dla nieskończonej rodziny grafów kubicznych klasy 2.

seen 577 times