Agnieszka Brozdowska - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 4

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2018
 • Otrzymywanie, właściwości i struktura w ciele stałym tiosiarczanów amoniowych oraz związków pokrewnych
  Publication

  - Year 2018

  W pracy doktorskiej otrzymywano tiosiarczany amoniowe i związki pokrewne, takie jak politioniany amoniowe czy S-alkilotiosiarczany oraz scharakteryzowano otrzymane związki. Praca o charakterze podstawowym ma na celu systematyczne przebadanie tytułowych soli, co umożliwi znalezienie szerszego zastosowania dla tej grupy związków. W części literaturowej opisano siarkę oraz jej znane związki tlenowe, a w szczególności tiosiarczany,...

  Full text available to download

Year 2017
Year 2014
 • Preparation and X-ray structures of selected aminium thiosulfates

  Various types of aminium thiosulfates (1–6), including hydrates and mixed salts, have been obtained by the reaction of ammonium thiosulfate with amines. Tertbutylamine, cyclo-hexylamine and 1,6-diaminohexane gave crystals of (t-BuNH3)2S2O3·H2O (1), (c-C6H11NH3)2S2O3 (3) and {(NH4)2(H3NC6H12NH3)(S2O3)2} (6), respectively, which were investigated by X-ray structural analysis. Extensive hydrogen bonding of the N-H…O and N-H…S type...

  Full text to download in external service

Year 2013
 • Struktury wybranych tiosiarczanów amoniowych
  Publication

  Przedstawiono syntezę i struktury rentgenowskie trzech tiosiarczanów amoniowych. Były to: tiosiarczan bis(cykloheksyloamoniowy), dwuwodny tiosiarczan bis(tert-butyloamoniowy) i bis(tiosiarczan) 1,6-heksanodiamoniowo diamonowy. Omówiono układy wiązań wodorowych występujące w powyższych strukturach.

seen 153 times