Andrzej Szuwarzyński - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 59

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2022
Year 2019
Year 2018
Year 2016
Year 2015
Year 2014
Year 2013
Year 2012
 • Problematyka zarządzania wiekiem w edukacji menedżerskiej
  Publication

  - Year 2012

  Starzenie się społeczeństwa w Unii Europejskiej powoduje zainteresowanie zarządzaniem wiekiem. Europejski Komitet Społeczno Ekonomiczny dostrzega potrzebę kształcenia w zakresie zarządzania wiekiem. Przedstawiono zakres zagadnień, jakie powinny znaleźć się w programach studiów na kierunku zarządzanie.

Year 2011
 • Diagnoza sfery edukacyjnej i gospodarczej województwa mazowieckiego
  Publication

  - Year 2011

  Publikacja opracowana w ramach projektu ''Badanie potrzeb edukacyjnych - monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim''. Uczenie się przez całe życie w dobie współczesnych zmian demograficznych, gospodarczych i technologicznych jest koniecznością i powinno dotyczyć pracowników w każdym wieku i na każdym poziomie wykształcenia. Pracownicy muszą ciągle doskonalić swoją wiedzę jak również umiejętności, co zwiększa...

  Full text to download in external service

 • Flexicurity. Elastyczność i bezpieczeństwo
  Publication

  - Year 2011

  Flexicurity to koncepcja łącząca elastyczność (flexibility) oraz bezpieczeństwo (security) na rynku pracy. Dokumenty strategiczne Unii Europejskiej wskazują, że docelowo funkcjonowanie europejskich rynków pracy będzie bazowało na modelu flexicurity. Koncepcja flexicurity łączy w sobie, dwa pozornie sprzeczne, pojęcia elastyczności i bezpieczeństwa. Opracowanie stanowi przegląd dokumentów Unii Europejskiej oraz publikacji naukowych...

  Full text to download in external service

Year 2010
Year 2009
 • Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ - szanse i zagrożenia
  Publication

  - Year 2009

  Konieczność aktywizacji starszych pracowników wynika bezpośrednio z prognoz demograficznych. Przyczyn niskiej aktywności zawodowej starszych pracowników jest wiele. Aby pomóc osobom 50+ w znalezieniu lub utrzymaniu pracy, należy stosować jednocześnie różne instrumenty oddziaływania: prawne, finansowe, edukacyjne, psychologiczne.

 • Istota gospodarki opartej na wiedzy
  Publication

  - Year 2009

  Współczesna gospodarka morska ma charakter globalny i wielodyscyplinarny. Strategia lizbońska oraz inne dokumenty UE podkreślają znaczenie wiedzy i innowacji w rozwoju tego sektora. Kreowanie nowej wiedzy i jej wykorzystywanie wymaga wdrożenia nowych form organizacji sektora morskiego w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Budowa gospodarki morskiej opartej na wiedzy wymaga sformułowania polityki sprzyjającej efektywnemu...

 • Pomiar efektywności działalności badawczej jednostek organizacyjnych wydziału
  Publication

  Instytucje edukacji wyższej zobowiązane są do prowadzenia działalności badawczej. Celem tego artykułu jest zbadanie efektywności badań wydziału oraz zależności między wyjściami z badań i różnymi miernikami wejść. Wykorzystując dane z 12 jednostek organizacyjnych wybranego wydziału zbudowano model wykorzystując metodę DEA. Wyniki analizy zostały wykorzystane do sformułowania wskazówek dla władz wydziału, które mogą wspomagać proces...

  Full text available to download

 • Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacji
  Publication

  Artykuł bazuje na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu MAYDAY "Model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec strukturalnych zmian w gospodarce", realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród menedżerów i przedsiębiorców (z sektora stoczniowego) dokonano próby oceny postrzegania istotności kształtowania kapitału intelektualnego pracowników oraz menedżerów w kontekście...

  Full text available to download

 • Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji
  Publication

  W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania prowadzenia studiów podyplomowych, wynikające z prognoz demograficznych, jak również z zaleceń określonych w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Ilustracją możliwych kierunków działań jest przykład studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

  Full text to download in external service

 • Wprowadzenie do gospodarki opartej na wiedzy
  Publication

  - Year 2009

  Wiedza staje się podstawowym zasobem, który jest podstawą procesów innowacyjnych i przedsiębiorczych zachowań współczesnych organizacji. Rozwój kapitału intelektualnego jest podstawą budowania konkurencyjnej gospodarki. Efektywne wykorzystanie wiedzy wymaga od poszczególnych pracowników oraz organizacji stałego uczenia się.

Year 2008
 • Dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego
  Publication

  - Year 2008

  Rozdział 3 książki 50+ kapitał intelektualny dotyczy prezentacji dobrych praktyk kształtowania kapitału intelektualnego na podstawie doświadczeń zebranych podczas prac nad projektem MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jednym z istotnych elementów budowy kapitału intelektualnego w organizacji jest kształcenie pracowników. W ramach projektu mayday opracowano system kształcenia ustawicznego spełniający realne...

 • Dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego
  Publication

  - Year 2008

  W rozdziale przedstawiono dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego na podstawie doświadczeń zebranych podczas prac nad projektem MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jednym z istotnych elementów budowy kapitału intelektualnego w organizacji jest kształcenie pracowników. W ramach projektu MAYDAY opracowano system kształcenia ustawicznego spełniający realne potrzeby pracowników, menedżerów i...

 • Koncepcja zarządzania wiekiem w projekcie MAYDAY
  Publication

  - Year 2008

  Rozdział zawiera opis wybranych aspektów zarządzanai wiekiem, które zostały opracowane w ramach projektu MATDAY. Skupiono się na zagadnieniach związanych z oddziaływaniem na wszystkie grupy interesariuszy. Zwrócono uwagę na bariery w rozwoju kształcenia ustawicznego.

 • Projekt MAYDAY
  Publication

  - Year 2008

  Rozdział zawiera opis podstawowych zasad realziacji projektów w ramach PIW EQUAL oraz tło realizacyjne projektu MAYDAY.

 • Zarządzanie wiekiem 50+
  Publication

  Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień zarządzania wiekiem na podstawie literatury, dobrych praktyk wypracowanych w różnych krajach Europy oraz wyników projektu MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera opis podstawowych zasad realizacji projektów w ramach IW EQUAL oraz tło realizacyjne projektu MAYDAY. W drugim rozdziale opisano procesy...

Year 2007
 • Analiza kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego
  Publication

  Rozdział wprowadza w ogólne zagadnienia związane z kształceniem ustawicznym. Zostały sformułowane strategie europejskie i polskie określające kierunki rozwoju edukacji ustawicznej. Ważnym aspektem kształtowania systemów kształcenia ustawicznego w Polsce jestwykorzystanie wieloletnich doświadczeń krajów UE. Przedstawiono dobre praktyki związane z kształceniem dorosłych w różnych krajach Europy. Ustalenia zawarte w Strategii rozwoju...

 • Kształcenie ustawiczne jako forma poprawy jakości życia ludzi starszych
  Publication

  - Year 2007

  Artykuł skupia się na zagadnieniach poprawy warunków życia i pracy pracowników 50+. Jednym ze sposobów takiej poprawy jest kształcenie ustawiczne. Przedstawiono model systemu kształcenia ustawicznego.

 • Kształcenie ustawiczne w projekcie Mayday
  Publication

  - Year 2007

  Rozdział wprowadza w obszar zagadnień związanych z kształceniem ustawicznym realizowanych w ramach projektu Mayday (IW EQUAL). Przedstawione zostały podstawowe informacje o Partnerstwie i rezultatach projektu. Kształcenie ustawiczne jest istotnym elementem kształtowania jakości życia człowieka. Z procesem kształcenia się przez całe życie związanych jest szereg uwarunkowań. W społeczeństwie polskim brak jest nawyków do dokształcania...

 • Model systemu kształcenia
  Publication

  - Year 2007

  Rozdział zawiera opis modelusystemu kształcenia ustawicznego, który jest trwałym rezultatem projektu Mayday.

 • Partnerstwo MAYDAY
  Publication

  - Year 2007

  Rozdział pierwszy pt.: "Partnerstwo MAYDAY" przybliża w skondensowanej formie zasady funkcjonowania Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz główne cele projektu MAYDAY. Przedstawiono strukturę Partnerstwa oraz uzasadnienie konieczności wdrażania nowoczesnych metod zarządzania. Przedstawiono również powiązania modelu wdrażania nowoczesnych metod z innymi rezultatami projektu.

 • Partnerstwo MAYDAY
  Publication

  - Year 2007

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Niniejsze opracowania stanowi jeden z siedmiu rozdziałów monografii zatytułowanej 50+ metodyka badań. Rozdział ten przybliża w syntetycznym ujeciu zasady funkcjonowania Inicjatywy wspólnotowej...

 • Wykorzystanie wyników badań

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Niniejsze opracowanie stanowi jeden z siedmiu rozdziałów monografii zatytułowanej Metodyka badań 50+. Rozdział ten stanowi rozszerzenie rozdziału pod tytułem Weryfikacja metodyki. Przedstawiono...

 • Założenia do systemu kształcenia ustawicznego
  Publication

  - Year 2007

  Rozdział bazuje na analizachprzeprowadzonych w poprzednich rozdziałach. Sprecyzowano wymagania,zarówno do merytorycznej jak i organizacyjnej struktury budowanego systemu kształcenia.Przedstawiono też przykład sformułowania założeń do systemu identyfikacji potrzeb szkoleniowych.

Year 2006
 • Metoda DEA pomiaru efektywności działalności szkół wyższych
  Publication

  Celem artykułu jest przedstawienie oceny problematyki efektywności funkcjonowania instytucji edukacyjnych. Jednym ze skutecznych rozwiązań w tym zakresie jest Data Envelopment Analysis (DEA). Przedstawiono przykłady jej wykorzystania do pomiaru efektywności procesów tworzenia i udostępniania wiedzy.

  Full text available to download

 • Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej
  Publication

  - Year 2006

  Publiczne uczelnie wyższe, szczególnie techniczne, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych, muszą dbać o efektywność swojego funkcjonowania. Uzyskanie przewagi na konkurencyjnym rynku edukacyjnym wymaga od uczelni działań przedsiębiorczych. Sukces wielu tego typu działań uzależniony jest od ilościowej oceny różnych parametrów. Jedną z metod pozwalających na ilościową ocenę efektywności jest Data Envelopment...

 • Udostępnianie wiedzy w uczelni technicznej - kształcenie przez całe życie
  Publication

  - Year 2006

  Rozdział opisuje problematykę kształcenia ustawicznego w uczelni technicznej. Zwrócono uwagę na konieczność zainteresowania się uczelni technicznych wprowadzaniem szerszej oferty edukacyjnej. Dokonano analizy wyników badań testowych, realizowanych w ramach projektu MAYDAY. Wskazano na kierunki rozwoju systemu kształcenia. Możliwość dofinansowania z funduszy UE może pomóc uczelniom w tworzeniu szerokiej oferty kształcenia przez...

Year 2005
Year 2004
 • Kształcenie ustawiczne - przykład Wydziału Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
  Publication

  W opracowaniu przedstwiono ewolucję oferty studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej na tle rozwoju kształcenia podyplomowego w polskich wyższych uczelniach. W drugiej części opracowania przedstwiono nowe rozwiązania organizacyjne oraz źródła finansowania studiów podyplomowych i innych form kształcenia ustawicznego, omawiając inicjatywę wspólnotową EQUAL, której partnerem jest...

 • Modelowanie symulacyjne w analizie procesów gospodarczych.
  Publication

  - Year 2004

  W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod symulacji cyfrowej w analizie procesów gospodarczych. Podkreślono zagadnienia zwiększania efektywności procesów. Zaproponowano schemat analizy procesów umożliwiający zaimplementowanie z wykorzystaniem programu iGrafx Process 2003.

 • Rozdz. 5 Możliwości oceny produktywności szkoły wyższej.
  Publication

  - Year 2004

  Budowanie społeczeństwa wiedzy wymaga wprowadzenia nowych metod zarządzania szkołami wyższymi. Konieczne jest monitorowanie efektywności procesów naukowo-badawczych. Jednym z mierników może być produktywność. Przedstawiono związki produktywności z wiedzą i informacją. Zwrócono uwagę na problemy z oceną produktywności w systemach usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Uczelnia, aby przetrwać musi utrzymać...

 • Symulacja jako narzędzie wspomagające zarządzanie procesowe.
  Publication

  - Year 2004

  W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z analizą procesów. Zwrócono uwagę na efektywność procesów. Zasygnalizowano możliwości metod symulacyjnych, jako narzędzia wspomagającego analizę procesów.

seen 1362 times