Badania oddziaływań pochodnych akrydyny oraz niesymetrycznych pochodnych bisakrydynowych z kwasami nukleinowymi metodami spektroskopii NMR - Project - MOST Wiedzy

Search

Badania oddziaływań pochodnych akrydyny oraz niesymetrycznych pochodnych bisakrydynowych z kwasami nukleinowymi metodami spektroskopii NMR

Celem naukowym przedstawionego projektu jest poznanie stereostruktur niekowalencyjnych kompleksów czterech pochodnych akrydyny o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej z krótkimi fragmentami kwasów nukleinowych o zdefiniowanej z góry sekwencji zasad oraz zaproponowanie oddziaływań fizykochemicznych odpowiedzialnych za trwałość powstałych oraz geometrię powstających adduktów. Proponowane w projekcie pochodne akrydyny należą do dwóch rodzajów: monomerycznych pochodnych akrydyny z rodziny 1-nitroakrydyn (C-1748) oraz triazoloakrydonów (C-1305) oraz niesymetrycznych pochodnych bisakrydynowych (C-2028 oraz C-2041). Badania stereostrukturalne powstałych kompleksów będą prowadzone przy pomocy technik spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz modelowania molekularnego. Zaproponowanie szeregu stereostruktur niekowalencyjnych kompleksów ww. pochodnych akrydyny o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej z ich celem molekularnym, który stanowią kwasy nukleinowe, pozwoli na lepsze poznanie początkowych etapów mechanizmu aktywności biologicznej ww. związków, a także umożliwi racjonalne projektowanie nowych pochodnych o jeszcze korzystniejszych właściwościach farmakologicznych. Oprócz realizacji celów przedstawionych powyżej, wymiernym efektem projektu będzie przygotowanie przynajmniej jednej publikacji, która ukaże się w czasopiśmie JCR o wysokim IF (np. Journal of Biomolecular NMR). Kandydat opublikował już dwie prace w proponowanej dziedzinie badań, dotyczące oddziaływań imidazoakrydonu C-1311 z dsDNA.

Details

Project's funding:
MINIATURA
Agreement:
z dnia 2017-10-03
Realisation period:
2017-10-03 - 2018-10-02
Project manager:
dr inż. Tomasz Laskowski
Realised in:
Department of Pharmaceutical Technology and Biochemistry
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 25 times