Analysis of the mechanical properties of the eye orbital wall and the numerical nonlinear dynamic analysis of the orbital blow-out trauma type verified by clinical observations - Project - MOST Wiedzy

Search

Analysis of the mechanical properties of the eye orbital wall and the numerical nonlinear dynamic analysis of the orbital blow-out trauma type verified by clinical observations

Celem projektu jest podniesienie istniejącego stanu wiedzy podstawowej na temat właściwości kości czaszki ludzkiej w okolicy oczodołu oraz poznanie przyczyn uszkodzeń tych kości w wyniku urazów. Cel ten zostanie zrealizowany przez przeprowadzenie kompleksowej analizy zachowania oczodołu oraz przylegających do niego innych kości ludzkiej twarzoczaszki po urazie tej okolicy. Analiza ma obejmować zarówno wytrzymałościowe próby laboratoryjne zakończone identyfikacją parametrów fizycznych kości budujących ściany oczodołu, jak również numeryczną analizę urazów tej okolicy. Celami dodatkowymi są również: określenie właściwości mechanicznych kości okolic oczodołu, numeryczne ustalenie najbardziej niebezpiecznych schematów urazów kości oczodołu oraz ustalenie rozmieszczenia potencjalnych uszkodzeń w zależności od kierunku i wielkości działania siły. Wykonane zostaną laboratoryjne mechaniczne badania kości oczodołu pozyskanych ze zwłok ludzkich. Przeprowadzona zostanie identyfikacja parametrów fizycznych kości budujących ściany oczodołu metodą najmniejszych kwadratów. Określony zostanie model konstytutywny kości tego obszaru. Zbudowane będą modele skończenie elementowe czaszki. Przeprowadzona będzie nieliniowa analiza dynamiczna założonych typów obciążeń impulsowych. Określone zostaną na jej podstawie najbardziej niebezpieczne schematy obciążeń oraz obszary uszkodzeń. Dzięki planowanym badaniom spodziewane jest wyjaśnienie wielu hipotez dotyczących urazów oczodołu między innymi: lokalizacji złamań, wielkości sił potrzebnych do ich wywołania w obrębie poszczególnych jego ścian, odpowiedź na pytanie: dlaczego większość złamań ściany dolnej ma kształt elipsy, czy określenie przyczyn obecności powietrza we wnętrzu oczodołu po niektórych urazach. Uzyskane wyniki mogą w przyszłości posłużyć zarówno do budowy zabezpieczeń ochronnych oka, jak i do stworzenia indywidualnych „wzorców” zniszczeń w obrębie oczodołu, na podstawie których będzie możliwe określenie kierunku i wielkości działania siły w oparciu o badania kliniczne i radiologiczne chorych po takich urazach.

Details

Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2016/23/B/ST8/00115 UMO-2016/23/B/ST8/00115 z dnia 2018-07-26
Realisation period:
2018-07-26 - 2020-07-25
Project manager:
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
Realised in:
Structural Mechanics Department
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 88 times