Search results for: małe i średnie miasta - MOST Wiedzy

Search

Search results for: małe i średnie miasta

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (68)

Search results for: małe i średnie miasta

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (10)

Search results for: małe i średnie miasta

 • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

  Business Offer

  TBC Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

 • Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych

  Business Offer

  Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych powstało w ramach realizacji projektu CZT Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE i mieści się w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwala na...

 • Laboratorium Badań Terenowych

  Business Offer

  diagnostyka obiektów mostowych i inżynierskich: badania in situ, próbne obciążenia, monitoring i identyfikacja konstrukcji, zaawansowane analizy teoretyczne i obliczeniowe

Other results Pokaż wszystkie wyniki (871)

Search results for: małe i średnie miasta

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych

  Publication

  - 2013

  Celem ksiązki jest omówienie zasad funkcjonowania MSP na rynkach międzynarodowych. Książka składa się z 7 rozdziałów ułożonych zgodnie z ligiką od ogółu do szczegółu.Rozdział 1 przybliża rolę, jaką MSP odgrywają w gospodarce, rozdział 2 poświęcono powodom zaangażowania MSP w działania międzynarodowe, rozdział 3 prezentuje najważniejsze modele internacjonalizacji MSP, rozdział 4 omawia szkołę przedsiębiorczości międzynarodowej,...

 • Wpływ rozwoju Internetu i Electronic Commerce na małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce.

  Publication

  - 2004

  Problem badawczy: zbadanie stanu świadomości oraz próba przedstawienia stanu obecnego wykorzystania nowych technologii, perspektyw rozwoju rynku oraz wzajemnego wpływu na siebie przemian technologicznych związanych z wprowadzeniem w sektorze MSP technologii internetowych oraz wejściem firm sektora MSP na nowo tworzony rynek Electronic Commerce. Cele pracy: zbadanie wpływu, jaki Electronic Commerce oraz Internet wywiera na działalność...

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań

  Rozdział poświęcony jest teoretycznym problemom internacjonalizacji MSP oraz badaniom tego procesu w warunkach integracji ekonomicznej Europy. Autorzy podkreślają konieczność ujmowania w/w problematyki, zarówno w analizach teoretycznych, jak i w empirycznych, na 3 poziomach: makroekonomicznym (gospodarki narodowej, Unii Europejskiej), mezoekonomicznym (regionalnym, lokalnym, branżowym) i mikroekonomicznym (firmy). Szczególną uwagę...

 • Polish small and medium enterprises : chances, barries and challenges

  Publication

  - 2006

  Lata dziewięćdziesiąte przyniosły gospodarce polskiej bardzo szybki wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jego dynamika miała jednak tendencję gasnącą, szczególnie u progu XXI wieku. Wyjaśnienie przyczyn tych zjawisk może stanowić przesłankę dla oceny bieżącej polityki państwa wobec MSP, a także dla formułowania założeń przyszłej polityki na tym obszarze. Prezentowane opracowanie pokazuje, jak działania państwa w zakresie...

 • Małe miasta w Polsce Północnej - typy i uwarunkowania rozwoju

  Publication

  - 2010

  Celem badań było rozpoznanie zróżnicowanych sytuacji małych miast w Polsce północnej. W niedalekiej przeszłości wspólne dla znacznej części tego obszaru problemy wsi popegeerow-skiej odcisnęły się i na rozwoju szeregu miast. Wspólną cechą niektórych miast jest specyfika nadmorskiego położenia: rybołówstwo z jego problemami ekonomicznymi i funkcja tury-styczna. Elementem analiz jest typologia małych miast Polski północnej. Przy...