Department of Polymers Technology - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Polymers Technology

Filters

total: 58

 • Category
 • Year

Catalog Publications

2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2005
2004
 • Badania NMR oligo(alkileno-estro-etero)dioli monomerów do syntezy elastomerów uretanowych.
  Publication

  Przedstawiono wyniki badań NMR uzyskane dla oligo(alkileno-estro-etero)dioli otrzymanych w wyniku polikondensacji kwasu adypinowego z mieszaniną glikolu etylenowego i alfa- i gama-dihydroksy-oligooksypropylenu o Mn=450g/ml.

 • Badanie wpływu ilości katalizatora i czasu wygrzewania na właściwości elastomerów uretanowych.
  Publication

  W artykule opisano syntezę lanych elastomerów uretanowych metodą dwuetapową, w której jako przedłużacz zastosowano roztwór katalizatora DABCO w glikolu butylenowym (0,2%, 0,3% i 0,4%). Przedstawiono wyniki pomiarów wybranych właściwości poliuretanów o różnej budowie, poddanych wygrzewaniu w krótkich czasach w temperaturze 110 st.C. Stwierdzono, że wydłużenie czasu wygrzewania w przyjętym zakresie wartości wpływa korzystnie na...

 • Badanie wpływu temperatury i czasu wygrzewania na właściwości elastomerów uretanowych.
  Publication

  Opisano syntezę lanych elastomerów uretanowych metodą prepolimerową oraz wyniki pomiarów właściwości otrzymanych polimerów poddanych wygrzewaniu w krótkich czasach w jednej z trzech temperatur: 100, 110 i 120 st. C. Do oceny właściwości termicznych zastosowano metodę DSC i DMT. Stabilność termiczną zbadano za pomocą TGA. Właściwości mechaniczne oznaczono przy użyciu maszyny wytrzymałościowej. Ustalono, że za optymalny czas wygrzewania...

 • Biodetoriation of Mater_Bi Y Class in compost with sewage sludge.
  Publication
  • M. Rutkowska
  • K. Krasowska
  • I. Steinka
  • H. Janik

  - 2004

  Przedmiotem badań była mieszanina skrobi termoplastycznej z pochodną celulozy produkowana przez firmę Novamont pod nazwą handlową Mater Bi Y. Próbki o wymiarach 1,7 x 8 X 0,1 cm umieszczano w kompoście naturalnym z oczyszczalni ścieków w Gdyni. Badania po 4-ch miesiącach wykazały 96% ubytku wagi, co oznacza powolniejszą degradację w porównaniu do testów standardowych stosowanych przez firmę Novamont.

 • Electron-beam irradiation in TEM of hard-segment homopolymers and polyurethanes with different hard-segment content.
  Publication

  - 2004

  Zbadano odporność na niszczenie radiacyjne w transmisyjnym mikroskopie elektronowym homopolimeru segmentów sztywnych i poliuretanów z różną zawartością segmentów sztywnych. Dokonano rejestracji morfologii tych polimerów w TEM w trakcie obserwacji w jasnym polu oraz selektywnej dyfrakcji elektronowej. Analizowano tkże te polimery w mikroskopie polaryzacyjnym przed i po obserwacjach w TEM. Potwierdzono doniesienia literatutowe o...

 • Morphology and degradation of polyurehanes in different environments.
  Publication
  • H. Janik
  • A. Heimowska
  • K. Krasowska
  • M. Rutkowska

  - 2004

  W pracy przedstawiono wyniki badań degradacji poli(estro-uretanów) (PEsUA i PEsUB) oraz poli(etero-uretano-mocznika)(PEtUU) w roztworach buforowych o zmiennym pH (168 godz., 70 oC), w środowisku trypsyny (37 oC, 1 m-c), Aspergillys niger (12 m-cy), kompoście z osadem czynnym (12 m-cy) i w wodzie morskiej (12 m-cy). Analizowano zmiany w morfologii i właściwościach fizykomechanicznych. Ustalono następujące sekwencje w zmianach zależności...

 • Postępy w badaniach korelacji pomiędzy morfologią i właściwościami segmentowych poliuretanów.
  Publication

  - 2004

  W pracy opisano postępy w badaniach mikroskopowych poliuretanów segmentowych. Przedmiotem omówienia były mikroskopia optyczna polaryzacyjna, mikroskopia optyczna konfokalna, mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych oraz połączone badania mikroskopowe z innymi metodami (spektometria mikroramanowska, mikroskopia termiczna). Za pomocą tych metod zinterpretowano morfologie poliestrouretanów otrzymywanych w technologii reaktywnego...

 • Struktura i właściwości mieszanin poliamidu 6 z termoplastycznymi elastomerami poliuretanowymi.

  Termoplastyczne poliuretany (TPU) stanowią grupę elastomerów zdolnych do tworzenia kompatybilnych mieszanin polimerowych z poliamidem 6 (PA6). Obecność wiązań wodorowych może wywierać wpływ nie tylko na tendencję do tworzenia stabilnych układów wielokomponentowych, ale również na ich różnorodne właściwości fizyczne. Wraz ze zwiększającym się udziałem fazy poliuretanowej, zwiększa się udarność mieszanin PA6/TPU badana przy użyciu...

2003
2002
1998