2020/21 Chemia Organiczna BT I st. sem III i IV - e-learning course - MOST Wiedzy

Search

2020/21 Chemia Organiczna BT I st. sem III i IV

Wiązanie chemiczne i właściwości cząsteczek.

Charakter wiązań chemicznych (wiązania jonowe i kowalencyjne). Opis wiązania kowalencyjnego (teoria wiązań walencyjnych oraz teoria orbitali molekularnych). Struktura metanu, etenu i etynu - hybrydyzacja sp3, sp2 oraz sp. Wiązania kowalencyjne spolaryzowane; elektroujemność, moment dipolowy. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Struktury chemiczne, ładunki formalne, rezonans. Klasyfikacje związków organicznych ze względu na budowę. Szeregi homologiczne. Kwasy i zasady w chemii organicznej (teoria Brønsteda-Lowry’ego, Lewisa oraz Pearsona).

Akany i cykloalkany – izomeria konstytucyjna i geometryczna.

Nomenklatura IUPAC alkanów. Przestrzenne rozmieszczenie atomów w cząsteczkach węglowodorów nasyconych. Substytucja wolnorodnikowa.

 Halogenopochodne węglowodorów alifatycznych.

Struktura, nomenklatura i metody otrzymywania chlorowcoalkanów. Reakcje podstawienia nukleofilowego i eliminacji.

 Izomeria optyczna.

Stereoizomery – cząsteczki chiralne, enancjomery i diastereoizomery, konfiguracja, reguły CIP.

Węglowodory nienasycone – alkeny i alkiny.

Klasyfikacja i nomenklatura (Z/E alkeny, alkiny, alkadieny). Właściwości fizyczne i chemiczne alkenów a ich struktura. Reakcje polimeryzacji – polimery winylowe i inne. Właściwości i otrzymywanie alkinów - pojęcie tautomerii.

Hydroksyzwiązki

Klasyfikacja i nomenklatura alkoholi. Właściwości alkoholi – ich kwasowość i zasadowość, tworzenie wiązań wodorowych.. Reakcje przebiegające z rozerwaniem wiązania węgiel - tlen oraz tlen - wodór.

 Etery, epoksydy.

Etery - budowa i nazewnictwo. Metody otrzymywania eterów łańcuchowych i pierścieniowych. Etery jako rozpuszczalniki. Związki magnezoorganiczne – otrzymywanie i zastosowanie w syntezie organicznej. Epoksydy i ich reakcje. Etery koronowe

Węglowodory aromatyczne.

Reakcje podstawienia elektrofilowego – zastosowanie w syntezie  Reakcje w łańcuchu bocznym w podstawionych związkach aromatycznych. Węglowodory aromatyczne o skondensowanych pierścieniach i ich reakcje.

 Aldehydy i ketony.

Struktura, nazewnictwo, przestrzenne rozmieszczenie atomów w grupie karbonylowej. Właściwości chemiczne związków karbonylowych wynikające z ich struktury. Reakcje addycji nukleofilowej do grupy karbonylowej, Reakcje kondensacji aldolowej

 Kwasy organiczne i ich pochodne.

Struktura i nazewnictwo kwasów karboksylowych. Pochodne funkcyjne kwasów karboksylowych – estry, halogenki kwasowe, bezwodniki i amidy. Pochodne kwasów karboksylowych jako środki acylujące. Reakcje substytucji nukleofilowej w układzie acylowym. Halogenokwasy. Kwas węglowy i jego pochodne.

Difunkcyjne kwasy karboksylowe – kwasy dikarboksylowe, hydroksykwasy (laktony i laktydy), kwasy nienasycone – kwasy akrylowy i metakrylowy, izomeria geometryczna: kwasy fumarowy i maleinowy, ketokwasy - reakcja dekarboksylacji b-ketokwasów.

 Synteza i reakcje związków β-dikarbonylowych.

Kondensacja Claisena, syntezy malonowe i pokrewne, barbiturany

 Azotowe związki organiczne.

Aminy – nazewnictwo, budowa i ich otrzymywanie. Właściwości chemiczne i zasadowość amin.

Diaminy i poliamidy. Związki diazoniowe, diazowe i azowe. Otrzymywanie soli diazoniowych i ich własności chemiczne. Nitryle, związki nitrowe.

 Fenole i halogenki arylowe.

Otrzymywanie i reakcje fenoli. Halogenki arylowe i reakcje aromatycznej substytucji nukleofilowej; związki polihalogenowe – herbicydy i insektycydy

 Związki heterocykliczne.

 Tiole, tioetery i tiofenole

Zastosowanie poznanych reakcji w chemii węglowodanów.

 Zastosowanie poznanych reakcji w chemii aminokwasów i peptydów.

Teachers

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=6842 open in new tab
Start date:
19-09-2020
Access type:
By teacher
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 3 times