Kurs przygotowawczy do matury - e-learning course - Bridge of Knowledge

Search

Kurs przygotowawczy do matury

Program kursu z fizyki:

 1. Wielkości fizyczne, wektory i skalary, pomiary wielkości fizycznych, metodologia sporządzania tabel i wykresów, niepewności pomiarowe, planowanie prostych eksperymentów.
 2. Podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego, układ odniesienia, wektor wodzący, tor ruchu, równanie ruchu, ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy, droga, przemieszczenie, prędkość średnia, prędkość chwilowa, szybkość, przyspieszenie średnie, przyspieszenie chwilowe, klasyfikacja ruchów, przykłady ruchów.
 3. Przykłady ruchów c.d., składanie ruchów, ruchy krzywoliniowe, rzut ukośny, rzut poziomy, ruch po okręgu.
 4. Kinematyka - podsumowanie. Dynamika punktu materialnego, bezwładność ciała, oddziaływania, zasady dynamiki Newtona, tarcie, siła ciężkości, pęd, popęd siły, zasada zachowania pędu.
 5. Inercjalny i nieinercjalny układ odniesienia, siła bezwładności, siła dośrodkowa, siła odśrodkowa bezwładności, zasada względności w mechanice.
 6. Praca, interpretacja graficzna pracy, moc energia, energia kinetyczna, energia potencjalna, siły zachowawcze i niezachowawcze, zasada zachowania energii mechanicznej, zderzenia
 7. Ruch obrotowy, droga kątowa, prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe, ruch jednostajny po okręgu Dynamika ruchu obrotowego , środek masy, moment siły, moment bezwładności, twierdzenie Steinera, moment pędu punktu materialnego, moment pędu bryły, Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, warunki równowagi.
 8. Pokazy fizyczne z kinematyki i dynamiki.
 9. Dynamika - podsumowanie. Hydrostatyka, ciśnienie hydrostatyczne, prawo Pascala, prasa hydrauliczna, paradoks hydrostatyczny, naczynia połączone prawo Archimedesa, aerostatyka
 10. Pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, natężenie pola grawitacyjnego, zasada superpozycji, energia potencjalna, potencjał grawitacyjny, praca siły grawitacji, ciężar, ruch ciała w centralnym polu grawitacyjnym masy M, prawa Keplera, pierwsza i druga prędkość kosmiczna
 11. Podstawowe zagadnienia kosmologiczne, stała Hubble'a, ewolucja gwiazd, diagram Hertzsprunga-Russella, czarne dziury. Elementy teorii względności, efekty relatywistyczne, maksymalna szybkość przekazu informacji
 12. Drgania harmoniczne, wielkości podstawowe, wychylenie, amplituda, okres, częstość, częstotliwość, drgania swobodne, równanie, faza, wychylenie, prędkość, przykłady wahadeł, długość zredukowana wahadła fizycznego, energia w ruchu drgającym, rezonans mechaniczny
 13. Fale mechaniczne, klasyfikacja fal, długość fali, wektor falowy, prędkość fazowa, równanie fali płaskiej, fala biegnąca, superpozycja fal, dyfrakcja, interferencja, fale stojące, akustyka, krzywa czułości ucha ludzkiego, natężenie dźwięku, poziom natężenia dźwięku, poziom głośności, głośność, źródła dźwięku, struny, piszczałki, efekt Dopplera
 14. Pokazy fizyczne - hydrostatyka, grawitacja, drgania i fale, ankieta na temat formy, przydatności i jakości prowadzonych zajęć.
 15. Ciepło, parametry termodynamiczne, pojemność cieplna, ciepło właściwe, ciepło przemiany, równanie stanu gazu doskonałego, równanie Mayera
 16. Energia wewnętrzna, I zasada termodynamiki, procesy termodynamiczne, podstawowe równanie kinetycznej teorii gazu doskonałego, molowe ciepło właściwe, silniki cieplne, procesy kołowe, cykl Carnota, sprawność cieplna
 17. Przemiany fazowe, wykres fazowy dla wody, para nasycona, wilgotność względna i bezwzględna, rozszerzalność cieplna ciał stałych i cieczy, anomalny charakter rozszerzalności cieplnej wody
 18. Elektrostatyka , ładunki, prawo Coulomba, pole elektryczne, natężenie pola elektrycznego, pole ładunku punktowego, pole jednorodne, pole jednorodnie naładowanej kuli, pole równomiernie naładowanej powierzchni kulistej, elektryzowanie ciał
 19. Energia potencjalna ładunku w polu elektrycznym, potencjał pola elektrycznego, pole elektryczne jako pole potencjalne, napięcie, praca w polu elektrycznym, energia pola elektrycznego
 20. Pojemność elektryczna, kondensatory, łączenie kondensatorów energia naładowanego kondensatora, dipol elektryczny, pole elektryczne w dielektryku, względna przenikalność dielektryczna.
 21. Podsumowanie - termodynamika, elektrostatyka, Pokazy - termodynamika i pole elektryczne
 22. Prąd elektryczny stały, natężenie, gęstość prądu, nośniki prądu elektrycznego, źródła SEM, Prawo Ohma, zależność oporu przewodnika od temperatury, prawo Ohma dla obwodu zamkniętego, napięcie na biegunach rzeczywistego źródła SEM
 23. Prawa Kirchoffa, zasada zachowania ładunku, łączenie oporów, praca prądu elektrycznego, moc prądu, ciepło Joule'a-Lenza, przewodnictwo elektryczne cieczy i gazów
 24. Pole magnetyczne, siła Lorentza, ruch ładunku w polu magnetycznym, wektor indukcji magnetycznej, strumień indukcji, pole magnetyczne przewodnika prostoliniowego, kołowego, solenoidu
 25. Siła elektrodynamiczna, wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem, ramka z prądem w polu magnetycznym, prawo indukcji elektromagnetycznej Faraday'a, samoindukcja
 26. Prąd przemienny, wartości skuteczne, transformator, opór, indukcyjność, pojemność, prawo Ohma, obwód RLC
 27. Optyka geometryczna, odbicie, zwierciadła,, załamanie światła, współczynnik załamania, droga optyczna, całkowite wewnętrzne odbicie, płytka płasko równoległa, pryzmat, soczewki, obrazy w soczewkach, dyfrakcja, siatka dyfrakcyjna
 28. Widmo atomu wodoru, postulaty Bohra, promieniowanie rentgenowskie, dualizm korpuskularno-falowy, zjawisko fotoelektryczne, budowa jądra atomowego, prawo rozpadu promieniotwórczego, elementy mechaniki relatywistycznej, defekt masy, przemiany jądrowe

Teachers

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=9842 open in new tab
Start date:
16-10-2020
Access type:
By teacher
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times