Edyta Malinowska-Pańczyk - Biographical note - Bridge of Knowledge

Search

Biography

Edyta Malinowska-Pańczyk w 1995 r. ukończyła Technikum Przemysłu Spożywczego w Krajence (specjalność analiza środków spożywczych). Kontynuowała naukę na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu). W 2000 r., po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera rozpoczęła naukę na Studium Doktoranckim Politechniki Gdańskiej. W 2006 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Inaktywacja bakterii pod wpływem wysokiego ciśnienia w ujemnej temperaturze – znaczenie w technologii utrwalania żywności”. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia uzyskała w 2018 r. Od 2006 r pracuje na Wydziale Chemicznym PG w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności. 

Zainteresowania naukowe Edyty Malinowskiej-Pańczyk dotyczą niekonwencjonalnych metod utrwalania i przetwarzania żywności, przede wszystkim możliwości wykorzystania do tego celu wysokiego ciśnienia. Tematyka jej prac badawczych związana jest również z zagadnieniami dotyczącymi mikrobiologii i biotechnologii żywności – produktów fermentowanych, probiotyków, otrzymywania aktywnych biodegradowalnych opakowań do żywności.

W dorobku naukowym Edyty Malinowskiej-Pańczyk znajdują się patenty, publikacje naukowe i przeglądowe. Jest autorem skryptów oraz rozdziałów w książkach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Była kierownikiem projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wykonawcą, głównym wykonawcą lub kierownikiem zadań badawczych wielu projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

seen 2596 times