Ewa Mazurek-Krasodomska - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Social media

Contact

Assistant Professor

Workplace
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 409
Phone
(58) 347 24 76
E-mail
emazurek@zie.pg.gda.pl

Vice-Dean for Students Affairs

Workplace
Budynek Wydziału Zarządzania
room 114 open in new tab
Phone
+48 58 347 27 51
E-mail
ewamazur@pg.edu.pl

Publication showcase

 • Dochody gospodarstw domowych i ich determinanty – zróżnicowanie regionalne w UE

  Celem niniejszego opracowania jest ustalenie skali regionalnego zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w UE oraz korelacji pomiędzy wybranymi wielkościami ekonomicznymi a dochodami do dyspozycji uzyskiwanymi przez gospodarstwa domowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Analizy dokonano w oparciu o dane publikowane przez Eurostat dla 2013 r. z podziałem na regiony NUTS 2, wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona jako miarę...

  Full text available to download

 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

  Jednym z istotnych elementów otoczenia przedsiębiorstwa jest rynek finansowy, na którego poszczególnych segmentach może ono pozyskiwać źródła finansowania, lokować nadwyżki finansowe lub poszukiwać możliwości ograniczania ryzyka finansowego. Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce rynku finansowego w kontekście możliwości, jakie oferuje on firmom. Głównym celem jest wskazanie istoty i zasad funkcjonowania rynku pieniężnego,...

  Full text to download in external service

 • Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały...

  Full text to download in external service

seen 1393 times