Joanna Raczek - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: dr inż. Joanna Raczek

dr inż. Joanna Raczek

Publication showcase

 • Paired bondage in trees

  W pracy zdefiniowano pojęcie liczby zniewolenia parami jako moc najmniejszego zbioru krawędzi, którego usunięcie z grafu spowoduje wzrost liczby dominowania parami. W szczególności scharakteryzowane są wszystkie drzewa, w których liczba zniewolenia wynosi 0, czyli takie, w których usunięcie dowolnego podzbioru krawędzi nie zwiększy liczby dominowania parami.

  Full text to download in external service

 • Distance paired domination numbers of graphs

  W pracy przedstawione są pewne własności liczb k-dominowania parami w grafach. Wykazane jest, że problem decyzyjny liczby k-dominowania parami jest problemem NP-zupełnym nawet dla grafów dwudzielnych. Przedstawione są ograniczenia górne i dolne dla liczby k-dominowania parami w drzewach i scharakteryzowane drzewa, w których te ograniczenia są osiągnięte.

  Full text to download in external service

 • Total outer-connected domination numbers of trees

  Niech G=(V,E) będzie grafem bez wierzchołków izolowanych. Zbiór wierzchołków D nazywamy zbiorem dominującym totalnym zewnętrznie spójnym jeżli każdy wierzchołek grafu ma sąsiada w D oraz podgraf indukowany przez V-D jest grafem spójnym. Moc najmniejszego zbioru D o takich własnościach nazywamy liczbą dominowania totalnego zewnątrznie spójnego. Praca m.in. zawiera dolne ograniczenie na liczbę dominowania totalnego zewnętrznie spójnego...

  Full text to download in external service

Obtained scientific degrees/titles

 • 2007-05-24

  Obtained science degree

  dr Mathematics (Mathematics)
  Uniwersytet Gdański

seen 7067 times