e-mentor - Journal - MOST Wiedzy

Search

e-mentor

ISSN:

1731-6758

eISSN:

1731-7428

Publisher:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Disciplines
(Field of Science):

 • Architecture and urban planning (Engineering and Technology)
 • Economics and finance (Social studies)
 • Communication and media studies (Social studies)
 • Management and quality studies (Social studies)
 • Education (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2021 40 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2021 40 Ministry Scored Journals List 2019
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019
2019 40 Ministry Scored Journals List 2019
2018 15 B
2017 15 B
2016 15 B
2015 15 B
2014 9 B
2013 9 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-NC 4.0
License
Creative Commons: CC-BY-NC 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://www.e-mentor.edu.pl/strona/3/dla_autorow open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
http://www.e-mentor.edu.pl/strona/3/dla_autorow open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
no
Accepted Version Help
no
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Academic social networking sites
Non-Commercial Services
Institutional Repository
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 45

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2021
 • Uczelnia organizacją z domieszka turkusu - sznasa czy iluzja?
  Publication

  - e-mentor - Year 2021

  Po kilkuletnich dyskusjach nad przyszłym kształtem szkolnictwa wyższego w Polsce, zarówno na poziomie systemowym, jak i instytucjonalnym, w 2018 r. uchwalono ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej Ustawą (2018). Regulacja ta wraz z pakietem rozporządzeń poszerzyła autonomię uczelni w zakresie organizacyjno-zarządczym, jednocześnie potęgując znaczenie ich rozliczalności. Wzmocnienie władzy rektora spowodowało zmianę...

  Full text available to download

 • Zasady efektuacji w działaniach początkujących przedsiębiorców

  Artykuł dotyczy efektuacyjnego, dynamicznego modelu przedsiębiorczości stanowiącego odpowiedź na wymagania zmiennego, niepewnego otoczenia biznesowego, w którym funkcjonują współcześni przedsiębiorcy. We wcześniejszych badaniach, obejmujących stosowanie pięciu zasad efektuacji w prowadzeniu firm, różni autorzy odnosili się głównie do dojrzałych przedsiębiorców, charakteryzujących się doświadczeniem w zakładaniu i prowadzeniu własnego...

  Full text available to download

Year 2020
Year 2019
 • Action Research - przygotowanie sądu do zmiany poprzez uczenie się - współpraca praktyków i badaczy
  Publication

  - e-mentor - Year 2019

  W praktyce zarządzanie sądem na ogół jest oddalone od teorii zarządzania. Prezesi sądów rzadko zwracają się do naukowców z prośbą o rozwiązanie ich problemów w zarządzaniu. W sądach brakuje nie tylko stałych form współpracy z naukowcami zajmującymi się zarządzaniem, ale także z innymi interesariuszami. Jedyną formą komunikacji, i to z ograniczoną liczbą interesariuszy, są formalne środki wyznaczone przez procedurę cywilną lub karną....

  Full text to download in external service

 • Narracja jako sposób wyjaśniania organizacyjnej rzeczywistości oraz metoda wywierania wpływu
  Publication

  - e-mentor - Year 2019

  Niniejszy artykuł ma na celu analizę roli i znaczenia narracji w funkcjonowaniu członków organizacji. W wyniku przeglądu literatury podjęto również próbę przeanalizowania mechanizmów decydujących o tym, że odpowiednio wykorzystane i skonstruowane narracje mogą służyć jako narzędzie pozwalające wywierać wpływ. Następnie na podstawie tej analizy zaproponowano wskazówki dotyczące tworzenia i przedstawiania narracji czy historii organizacyjnej...

  Full text to download in external service

Year 2018
 • Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni
  Publication

  - e-mentor - Year 2018

  Współczesna uczelnia, prowadząc działalność dydaktyczną i badawczą, pełni ważną rolę wobec społeczeństwa. W opracowaniach naukowych dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności uczelni poruszane są następujące jej aspekty: społeczny, ekonomiczny, środowiskowy i edukacyjny, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i systemowym. Autorzy artykułu dostrzegli natomiast brak publikacji dotyczących istotnego elementu społecznej...

  Full text to download in external service

 • Dekalog internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce
  Publication

  - e-mentor - Year 2018

  Rozwój internacjonalizacji, obok doskonalenia zarządzania i dywersyfikacji misji, jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed współczesnymi polskimi szkołami wyższymi. Dostrzeżono to w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W literaturze światowej można znaleźć liczne opracowania naukowe dotyczące internacjonalizacji kształcenia i badań naukowych. Brakuje natomiast publikacji, podejmujących tematykę implementacji...

  Full text to download in external service

 • Networkig activities of general judiciary - from theory to practice
  Publication

  - e-mentor - Year 2018

  Over the last three decades, networks - as a field of research - have acquired a significant place among management sciences. Unfortunately, in the judiciary they have become a subject of more careful analyses only recently, which resulted in a large discrepancy of knowledge - both in theory and in its practical adaptation for the needs of the courts. In order to fill this cognitive gap, an attempt was made to identify levels of...

  Full text to download in external service

 • Smart skills and education in a future economy
  Publication

  - e-mentor - Year 2018

  Whether the role of education is to prepare people for employment or to have meaningful lives in general, it will identify and develop skills and competencies, as well as vocational and personal attributes. Skills, such as critical thinking, novel ideation, and complex cognitive and social skills, are areas where humans continue to outperform smart machines. The purpose of this article is to review the skills and competencies that...

  Full text to download in external service

Year 2017
Year 2016
 • Interesariusze sądu zaangażowanego społecznie
  Publication

  - e-mentor - Year 2016

  entyfikacja i analiza interesariuszy pojedynczego sądu nie była dotychczas w literaturze przedmiotem pogłębionych dociekań naukowych. Artykuł stanowi próbę wypełnienia powyższej luki. Wstępną identyfikację interesariuszy sądu według kryteriów: transakcji ekonomicznych, charakteru relacji, usytuowania względem organizacji oraz ryzyka zaprezentowano w książce „Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania...

  Full text to download in external service

Year 2015
 • Analiza kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci sklepów sportowych - raport z badań
  Publication

  W artykule podjęto próbę diagnozy kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci handlowej branży artykułów sportowych, posługując się metodą wartości konkurujących zaproponowaną przez Kima Camerona i Roberta Quinna, która pozwala na „pomiar” istniejącej i oczekiwanej kultury organizacyjnej. Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jakie działania można podjąć, aby kultura organizacyjna wybranej firmy stała się...

  Full text to download in external service

 • Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek
  Publication

  Rozwój nowych trendów w internecie, a w szczególności Web 2.0, spowodował wzrost społecznego zaangażowania internautów oraz dalszy rozwój kanałów społecznościowych i tym samym różnego typu platform interaktywnych. Internet zachęca internautów do interakcji z witrynami, a za ich pośrednictwem z innymi użytkownikami sieci. Umożliwia im tworzenie treści na temat różne tematy, w tym na przykład związany z markami produktów. Dzięki...

  Full text to download in external service

 • Kształtowanie postaw inżynierów poprzez projekt oprogramowania dla dzieci z autyzmem
  Publication

  Artykuł przedstawia założenia oraz studium przypadku kształcenia postaw inżynierów poprzez projekt społeczny w ruchu otwartego oprogramowania. Oprócz wiedzy i umiejętności to właśnie postawy są trzecim składnikiem kompetencji profesjonalisty w każdej dziedzinie. W opracowaniu zaprezentowano studencki projekt grupowy realizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej przy udziale Instytutu...

  Full text to download in external service

 • Modern methods of process management at healthcare facilities
  Publication

  - e-mentor - Year 2015

  Full text to download in external service

 • Moduł Warsztaty - narzędzie w procesie edukacji na uczelni wyższej
  Publication

  Obecnie istnieje bardzo szeroka gama narzędzi informatycznych, które wspierają proces edukacji przy wykorzystaniu internetu na uczelniach wyższych. Wśród nieodpłatnych narzędzi powszechnie znana jest platforma Moodle. W artykule zaprezentowano jeden z jej modułów – Warsztaty. Przedstawiono jego funkcjonalność. Opisano jego zalety i wady w nauczaniu łączącym techniki online i tradycyjne na uczelni wyższej (blended-learning). W artykule...

  Full text to download in external service

 • Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje
  Publication

  - e-mentor - Year 2015

  W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną wymiaru sprawiedliwości w celu udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytanie o możliwe w niej relacje sieciowe oraz ich siłę i sposób oddziaływania. W ramach organizacji wymiaru sprawiedliwości zdefiniowano publiczne międzyorganizacyjne sieci sądowe. Dokonano ich podziału na regulacyjne sieci międzyorganizacyjne i dobrowolne sieci międzyorganizacyjne. Przedstawiono także korzyści i...

  Full text to download in external service

 • Rola kluczowych kompetencji organizacji w realizacji strategii biznesu
  Publication

  - e-mentor - Year 2015

  W dobie globalizacji wydaje się, że dobra strategia organizacji powinna obejmować prognozę przyszłej sytuacji branży oraz być ukierunkowana na posiadane aktywa materialne i niematerialne. Znalezienie odpowiednich proporcji pomiędzy ciągłą strategiczną zwinnością a trwałą operacyjną doskonałością jest dla wielu organizacji bardzo trudnym zadaniem, zatem zaczęto eksponować rolę kapitału intelektualnego jako kluczowego czynnika sukcesu....

  Full text to download in external service

 • Rozszerzona trzecia misja uniwersytetu na przykładzie jego relacji z podmiotami trzeciego sektora
  Publication

  - e-mentor - Year 2015

  Relacje współczesnego uniwersytetu z otoczeniem są przedmiotem wielu opracowań naukowych, których autorzy koncentrują się zwykle na współzależnościach między uczelnią, państwem i rynkiem2. Współczesny uniwersytet, oprócz funkcji dydaktycznej i badawczej, nazywanych w piśmiennictwie naukowym pierwszą i drugą misją, ma ważne zadanie, jakim jest budowanie i rozwijanie relacji z otoczeniem, określane jako trzecia misja. Autorzy artykułu...

  Full text to download in external service

 • Społecznie odpowiedzialny projekt - opracowanie definicji na podstawie przeglądu literatury z zakresu społecznej odpowiedzialności i zarządzania projektami
  Publication

  Koncepcja społecznej odpowiedzialności dotyczy biznesu, uczelni oraz indywidualnych osób. Myślenie społecznie odpowiedzialne z założenia wspiera dążenia do zrównoważonego rozwoju poprzez działanie dla dobra interesariuszy organizacji, którzy reprezentują interesy różnorodnych grup, z trzech rodzajów otoczenia. Tak jak w organizacjach, również i w zarządzaniu projektami pojawiają się problemy z integracją celów społecznych, ekonomicznych...

  Full text to download in external service

 • The study of polish consumer's online brand-related activities
  Publication

  - e-mentor - Year 2015

  Full text to download in external service

 • Zastosowanie metody studium przypadku w kształceniu menedżerów
  Publication

  Kształcenie z wykorzystaniem metod rozwiązywania problemów (problem-based learning) staje się coraz bardziej popularne na wszystkich poziomach kształcenia, również w edukacji biznesowej. Przykładem takiej metody jest studium przypadku (case study). Metoda studium przypadku pozwala na rozwijanie umiejętności i kompetencji wykorzystywanych przez menedżerów w ich pracy, np. umiejętności syntezy, identyfikacji problemów, czy podejmowania...

  Full text to download in external service

Year 2014
Year 2013
 • Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych
  Publication

  Celem artykułu jest próba pokazania, że istotne znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw mają kompetencje pracowników w wieku 55+. Opracowanie polemizuje z przekonaniem niektórych pracodawców, że pracownicy w starszym wieku są mniej wydajni, gorzej przygotowani do wykonywania pracy, czy wreszcie z trudem akceptowani przez klientów i pracowników w młodszym wieku . W artykule zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych...

  Full text to download in external service

 • Pozyskiwanie wiedzy zewnętrznej przez pomorskie firmy z sektora MSP w świetle badań empirycznych.
  Publication

  - e-mentor - Year 2013

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z pozyskiwaniem wiedzy zewnętrznej przez firmy z sektora MSP działające na terenie województwa pomorskiego. W pierwszej części zaprezentowano krótki przegląd kwestii dotyczących wiedzy i jej znaczenia dla MSP, w drugiej omówiono czynniki determinujące wzrost popytu na usługi doradcze wśród tego rodzaju przedsiębiorstw, w następnej określono potencjalny wpływ korzystania z tego rodzaju...

  Full text to download in external service

Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009
 • Jaka władza rektora uczelni publicznej?
  Publication

  - e-mentor - Year 2009

  Jak rektorzy polskich publicznych uczelni technicznych postrzegają swoją władzę? Czy należałoby ją wzmocnić ustawowo? Czy tradycyjne przywiązanie do kolegialności w podejmowaniu decyzji nie utrudnia zarządzania w warunkach szybkich zmian w otoczeniu systemowym uczelni? Czy zasadne jest podjęcie dyskusji nad doskonaleniem modelu zarządzania uczelniami publicznymi? To pytania, na które stara się odpowiedzieć autor opracowania, opierając...

  Full text to download in external service

 • Social responsibility of universities - the example of AGH University of Science and Technology
  Publication

  - e-mentor - Year 2009

  The key question here is how to achieve a symbiotic relationship between the university and its environment. The evolution of the Polish higher education system since 1990 shows how the mutual relations between the university and its surroundings may change over time. The conclusions published in the OECD report on higher education are juxtaposed with the description of the status quo of the Polish universities and compared with...

 • Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji
  Publication

  W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania prowadzenia studiów podyplomowych, wynikające z prognoz demograficznych, jak również z zaleceń określonych w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Ilustracją możliwych kierunków działań jest przykład studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

  Full text to download in external service

 • Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH
  Publication

  - e-mentor - Year 2009

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany we wzajemnych relacjach pomiędzy uczelnią a otoczeniem na tle ewolucji szkolnictwa wyższego w Polsce od 1990 roku. Zaprezentowano również wnioski z raportu OECD o szkolnictwie wyższym, które zilustrowano, porównując status quo polskich uczelni z modelem uniwersytetu przedsiębiorczego. Starano się wykazać, że uczelnia społecznie odpowiedzialna jest organizacją służącą otoczeniu i jako...

  Full text to download in external service

Year 2003
 • Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej - projekty PHARE oraz Leonardo da Vinci
  Publication

  - e-mentor - Year 2003

  Przedstawiono historię projektów Phare Multi-country Programme for Distance Education, w ramach którego utworzono CEN PG (Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej) i zrealizowano projekty wspomagające opracowanie materiałów edukacyjnych przystosowanych do kształcenia na odległość. Ponadto omówiono projekty Leonardo da Vinci ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych produktów w chwili obecnej. Na zakończenie przedstawiono...

seen 629 times