Ekonomiczne Problemy Usług - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN:

1640-6818

eISSN:

1896-382X

Publisher:

Uniwersytet Szczeciński

Disciplines
(Field of Science):

 • Linguistics (Humanities)
 • Literary studies (Humanities)
 • Culture and religion studies (Humanities)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
2023 5 Not listed on the ministry scored journals list 2023
2022 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 6 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 0 B
2011 0 B
2010 9 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-SA 4.0
License
Creative Commons: BY-SA 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://wn.usz.edu.pl/polityka-wydawnicza/ open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
http://wn.usz.edu.pl/polityka-wydawnicza/ open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Indexed in DOAJ
The journal has been closed since 2018.
Must link to journal homepage with DOI.
Self-archiving of the text possible after publishing on the journal's website.
The Author grants a non-exclusive license.

Filters

total: 79

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2018
Year 2015
 • O MNIEJ LUB BARDZIEJ SŁODKIM CUKRZE, CZYLI KILKA UWAG O ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FIRM RODZINNYCH I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

  W artykule, przyjmując za punkt wyjścia teorię interesariuszy Freemana, autorki podjęły się refleksji na temat specyfiki odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne, uznawane są powszechnie za ucieleśnienie pełnej, wręcz doskonałej formy odpowiedzialności społecznej. Z kolei przedsiębiorstwa rodzinne, charakteryzują się szczególną paletą interesariuszy oraz specyficznymi...

  Full text available to download

 • Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM
  Publication

  Wraz ze stale rosnącą popularnością badań nad przedsiębiorczością rośnie też zainteresowanie i skala wykorzystywania danych pochodzących z raportów Global Entrepreneurship Monitor. W niniejszym artykule wykorzystano te dane do nakreślenia ogólnego obrazu przedsiębiorczości w Polsce, a w końcowej części przybliżono pewne problemy wynikające z metodyki prowadzenia tych badań. Ta krytyczna analiza ma na celu przyczynienie się do bardziej...

  Full text available to download

 • Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze

  Gwałtowny rozwój Internetu spowodował poszukiwanie nowych możliwości jego wykorzystania. Przedsiębiorcy, którzy z definicji cechują się kreatywnością oraz elastycznością, wykorzystują te możliwości tworząc nowe modele biznesowe przystosowane do tego medium. Obecnie wyróżnia się wiele nowych modeli biznesowych, które powstały właśnie dzięki Internetowi. Autorki szczególną uwagę zwracają na tzw. model reklamowy i specyficzny sposób...

  Full text available to download

 • Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP
  Publication

  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu wspomagania finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej....

  Full text available to download

Year 2014
 • Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?
  Publication

  Znaczenie przedsiębiorczości 55+ w ostatnim okresie rośnie, między innymi w związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa w większości krajów europejskich. Nie bez znaczenia jest także fakt, że starsi ludzie zaczynają wierzyć, że mogą uczestniczyć w rynku pracy, zarówno po stronie zatrudnianych jak i zatrudniających. Stąd też liczba nowych firm, tworzonych przez osoby starsze wzrasta, a starsi właściciele firm...

  Full text available to download

 • Zagraniczni inwestorzy w chorwackim sektorze bankowym
  Publication

  Cel - przedstawienie sytuacji w chorwackim sektorze bankowym odnośnie udziału kapitału zagranicznego, jego wpływu na wyniki sektora, jak i strukturę rynku. Metoda badania – Wykorzystane metody badawcze obejmują studia literatury, głównie zagranicznej, oraz analizę danych finansowych oraz raportów Banku Centralnego w Chorwacji. Wyniki – zmiany w prawodawstwie wprowadzone po drugim kryzysie bankowym w Chorwacji doprowadziły do istotnego...

  Full text available to download

Year 2013
Year 2012
Year 2011
 • Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w Pomorskiem

  Artykuł jest próbą przeglądu dostępnej oferty edukacyjno szkoleniowej z zakresu przedsiębiorczości w regionie pomorskim. Autorki odnoszą się do działań instytucji otoczenia biznesu jak i uczelni wyższych oraz zwracają uwagę na brakujące elementy dostępnych form wspierania przedsiębiorczości.

  Full text available to download

 • Gospodarka cyfrowa a lokalizacja: wpływ ICT na funkcjonowanie klastrów
  Publication

  - Ekonomiczne Problemy Usług - Year 2011

  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie głównych możliwości, związanych z zastosowaniem nowoczesnych ICT w klastrach. Dodatkowo autorzy rozważają potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania gron w we współczesnej gospodarce cyfrowej.

  Full text available to download

 • Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie firm z województwa pomorskiego
  Publication

  Jak pokazuje przegląd literaturowy przedstawiony w pierwszej części artykułu, wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach stało się koniecznością nie tylko w przypadku dużych podmiotów, ale również tych niewielkich. Co prawda małe i mikroprzedsiębiorstwa mają ograniczone zasoby i często napotykają na szereg barier na swojej drodze do innowacyjności, to jednak - jak pokazuje przykład przedsiębiorstw z województwa pomorskiego - w większości...

  Full text available to download

 • Koncepcja przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku 55+

  Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym i społecznym oraz ich skutkom gospodarczym wymaga opracowania i realizacji koncepcji modelu systemu podnoszenia kompetencji informatycznych osób starszych oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Model ten mający na celu praktyczne włączenie osób w wieku 55+ do procesów aktywnego tworzenia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego powinien bazować na organizowaniu...

  Full text available to download

 • Modele marketingowej komunikacji relacyjnej
  Publication

  W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na komunikację marketingową wynikające ze zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz konieczności tworzenia długoterminowych relacji z klientami. Zaprezentowano dwa nowoczesne modele komunikacji relacyjnej. Podkreślono, że stosowane narzędzia komunikacyjne powinny być zależne od fazy, w której znajduje się aktualnie relacja, a także, że interpretacja nadawanych przez firmę komunikatów jest sprawą...

  Full text available to download

 • Nieproduktywność w małych przedsiębiorstwach
  Publication

  Powszechne przeświadczenie o przedsiębiorczości jako remedium na wszystkie problemy ekonomiczne jest mylące, jako że nie każdy przejaw przedsiębiorczości prowadzi do wzrostu PKB. Wskazał na to Baumol, dzieląc przedsiębiorczość na produktywną, nieproduktywną i destruktywną. Podział ten jest oparty na przeświadczeniu, że niektórzy przedsiębiorcy gonią za rentą, niszcząc to co inny mogliby wytworzyć, po przez stosowanie nieetycznych...

  Full text available to download

 • Nowe możliwości rozwoju komunikacji marketingowej w Internecie

  Coraz więcej firma zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że nie tylko niższa cena jest czynnikiem zachęcającym do skorzystania z oferty sklepu online. Dużo większym problemem staje się efektywne przekazanie informacji do obecnych i potencjalnych klientów. Ważne, by mając wyznaczone cele, można było umiejętnie dobrać działania, których wykorzystanie umożliwi uzyskanie najlepszych wyników związanych z dotarciem do wybranych grup docelowych.

  Full text available to download

 • Osoby w wieku 55+ w społeczeństwie informacyjnym

  Głęboka transformacja społeczno-gospodarcza przyczyniająca się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego świata oraz postępu edukacyjnego i widocznej poprawy jakości życia, dokonuje się na tle niekorzystnych zjawisk demograficznych, jakimi m.in. są starzenie się społeczeństwa, niski poziom aktywności zawodowej w wieku 55+. Występuje także groźba społeczna wykluczenia cyfrowego znacznej części osób starszych,...

  Full text available to download

 • Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu
  Publication

  Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli inicjatyw klastrowych w marketingu terytorialnym. Inicjatywy klastrowe, poprzez podejmowane działania na rzecz rozwoju regionu i funkcjonujących tam klastrów przedsiębiorstw stają się ważnym partnerem władz publicznych w działaniach ukierunkowanych na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku danej jednostki terytorialnej. Autorka na wybranych przykładach wskazuje na silne powiązania...

  Full text available to download

 • Rola wybranych determinant w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych
  Publication

  Przejście od modelu gospodarki menedżerskiej do modelu gospodarki przedsiębiorczej skutkuje m.in. rosnącym znaczeniem procesów tworzenia nowych firm. Rodzi to konieczność szerszego niż dotąd spojrzenia na paradygmat przedsiębiorczości i wzbogacenia go o pojęcie preprzedsiębiorczości, zaprezentowane w niniejszym artykule. Ponadto, w artykule zaprezentowano główne determinanty osobowe prowadzące do osiągnięcia statusu preprzedsiębiorcy....

  Full text available to download

 • Search engine marketing jako istotne narzędzie komunikacji marketingowej

  Komunikacja marketingowa firmy w Internecie musi uwzględniać tzw. marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM). O efektywnej obecności przedsiębiorstwa w Sieci można mówić, gdy łatwo znaleźć serwis internetowy uwzględniając organiczne wyniki wyszukiwania wyszukiwarek, reklamy typu pay-per-click, optymalizację kluczowych fraz, istotność linków przychodzących (zewnętrznych) oraz wartość zamieszczonych treści. Każdy element projektu...

  Full text available to download

 • Zachowania młodych konsumentów usług edukacyjnych

  W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na studentach studiów I stopnia Politechniki Gdańskiej. Badania dotyczyły określenia oczekiwań studentów I stopnia w zakresie studiów II stopnia. Miały służyć przewidzeniu zachowań kandydatów na studia. Poznanie motywów ich postępowania w zakresie podejmowania decyzji o wyborze studiów II stopnia pozwoliło na podjęcie właściwych kroków - z punktu widzenia ich potrzeb i oczekiwań...

  Full text available to download

 • Zastosowanie badań marketingowych do opisu procesu decyzyjnego konsumentów
  Publication

  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zastosowania badań marketingowych do uzyskiwaniu informacji potrzebnych do opisu procesu decyzyjnego konsumentów. Informacje te ustalono na podstawie ogólnego przebiegu tego procesu. W nawiązaniu do tych informacji zaproponowano badania marketingowe pozwalające na ich uzyskanie. Użyto klasycznego rozwiązania polegającego na przeprowadzeniu najpierw badań orientacyjnych, a następnie - opisowych....

  Full text available to download

 • Zmiany w otoczeniu organizacji a intensywność stosowania innowacji przez instytucje finansowe
  Publication

  W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jaką odgrywają czynniki otoczenia instytucji finansowych w procesie kreowania innowacji przez te podmioty. Zidentyfikowano podstawowe czynniki wpływające na potencjał innowacyjny usług finansowych.

  Full text available to download

Year 2010
Year 2009
 • Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego
  Publication

  jednostki samorządu terytorialnego w badanych latach 2004-2006 wykazywały zróżnicowaną aktyzwnosć inwestycyjną, prznaczając na ten cel zarówno środki wlasne jak i pochodzące ze źródeł zagranicznych. w swych strategiach inwestycyjnycj gminy powiaty i województwa samorządowe musą w większym stopniu wykorzystywać fundusze ue z nowej perspektywy finansowej obejmującej lata 2007-2013.

  Full text available to download

 • Analiza funkcjonowania dobrowolnych form oszczędzania w polskim systemie emerytalnym
  Publication

  Reforma systemu emerytalnego była ważnym wydarzeniem o zasięgu ogólnospołecznym. Nowy system to nie tylko wprowadzenie filara kapitałowego, który obok filara repartycyjnego tworzy obowiązkową część ubezpieczeń. To także dobrowolna sfera oszczędzania, dzięki której może być w pełni realizowana istota nowego systemu: ''bezpieczeństwo dzięki różnorodności''. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie dobrowolnych form oszczędzania...

  Full text to download in external service

 • Bariery rozwoju MSP w świetle badań Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego
  Publication

  Artytykuł przedstawia fragment badań prowadzonych w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II i dotyczy barier rozwoju MSP. Badanie było prowadzone jako kontunuacja badania zapoczątkowanego w 2006 roku (POG I). Badanie przeprowadzono na próbie 772 firm. Warto podkreślić, iż badanie na tak dużej próbie nie byłon wcześniej prowadzone w Polsce.

  Full text available to download

seen 793 times