Rynek Energii - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Rynek Energii

ISSN:

1425-5960

Disciplines
(Field of Science):

 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • International relations (Social studies)
 • Chemical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 100 Ministry Scored Journals List
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 100 Ministry Scored Journals List
2023 100 Ministry Scored Journals List
2022 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 11 B
2017 11 B
2016 11 B
2015 11 B
2014 9 B
2013 9 B
2012 10 B
2011 10 B
2010 9 B

Model:

Traditional

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2022 1.6
Points CiteScore - previous years
Year Points
2022 1.6
2021 1.1
2020 0.5
2019 0.6
2018 0.6
2017 0.9
2016 0.8
2015 0.8
2014 0.9
2013 1
2012 1
2011 1.3

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 66

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2023
Year 2022
Year 2021
Year 2020
 • REALIZACJA USŁUGI DSR NA PRZYKŁADZIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH
  Publication

  W artykule przedstawiono ideę usługi DSR, czyli reakcji strony popytowej, dla odbiorców rozproszonych. Polega ona na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną lub przesunięcia go w czasie. Wdrożenie usługi może w znaczny sposób wpłynąć na pracę systemu elektroenergetycznego – usługa DSR może wspomóc bilansowanie systemu elektroenergetycznego, a także pozytywnie oddziaływać na jego elastyczność, wydajność oraz stabilność....

  Full text available to download

Year 2019
 • Rynek mocy jako nowy mechanizm rozliczeń w systemie elektroenergetycznym
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2019

  W artykule opisano rozliczenia w systemie elektroenergetycznym uzależnione od mocy, związane z gwarancją dostawy energii elektrycznej do systemu. Przedstawiono najważniejsze rynkowe mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Przedstawiono najważniejsze zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce oraz omówiono wyniki pierwszych aukcji na lata 2021-2023.

  Full text available to download

 • Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym
  Publication

  Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów,...

  Full text to download in external service

Year 2018
 • Ku zeroemisyjnej energetyce gazowej
  Publication

  W pracy krótko omówiono trendy wprowadzane w obiegach gazowych z zastosowaniem oksyspalania. Następnie przed-stawiono rozwiązanie nowego układu opartego na wykorzystaniu dwóch urządzeń o wzmożonej konwersji energii, a mia-nowicie „mokrej komory spalania” i „skraplacza natryskowo-strumieniowego”. Zaproponowany obieg gazowo-parowy realizowany jest w jednej turbinie, która ma zalety zarówno turbiny gazowej (wysokie temperatury wlotowe)...

  Full text to download in external service

 • OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KLASYCZNEJ METODY WSKAŹNIKOWEJ DO BIEŻĄCEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

  W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarzą- dzania energią. Wykazano mocne i słabe strony stosowania metod statycznych. Klasyczna analiza wskaźnikowa daje ograni- czone możliwości w zakresie wykrywania stanów alarmowych, co wynika przede wszystkim z niedostatku informacji o występujących związkach przyczynowo-skutkowych. Wielość wskaźników może stać się barierą w sprawnym...

  Full text available to download

 • PROBLEMY WYKONYWANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

  W artykule zestawiono informacje obejmujące ramy prawne wykonania audytów energetycznych w zakładach przemysłowych. Opisano główne założenia dokumentów formalnych, a także zinterpretowano kluczowe fragmenty. Odniesiono zapisy prawa do rzeczywistych możliwości ich zastosowania. Zamiarem autorów było, aby zamieszczone uwagi wskazywały najważniejsze problemy wykonywania audytów przemysłowych, z którymi spotyka się audytor. Dotyczy...

  Full text available to download

 • Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2018

  Cechą charakterystyczną źródeł gazowych jest ich duża elastyczność ruchowa, w porównaniu do większości źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Cecha ta może i powinna być wykorzystywana do poprawy wskaźników ekonomicznych obiektu. W tym celu należy przeanalizować możliwości jakie daje prowadzenie ruchu źródeł nie w standardzie pracy z wymuszeniem zapotrzebowania na ciepło, ale właśnie maksymalnie wykorzystując elastyczność ruchową...

  Full text available to download

Year 2017
 • Rozproszona dostawa usług systemowych
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2017

  Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań...

  Full text to download in external service

Year 2016
Year 2015
 • Analiza obiegów kogeneracyjnych z silnikami tłokowymi i mikroturbi-nami
  Publication

  Przeprowadzono analizę dla układów kogeneracyjnych z mikroturbinami wykorzystującymi ciepło odpadowe z silników tłokowych. Rozważono cztery główne źródła ciepła odpadowego z silników tłokowych: spaliny wylotowe, woda chłodząca silnik, olej smarny i ciepło z systemu turbodaładowania. Obliczenia przeprowadzono dla silników General Electric Jerbacher typów: J320 GS-C25 i J416 GS-B05. Uwzględniono różne czynniki robocze siłowni (zarówno...

  Full text to download in external service

 • Barwnikowe ogniwa słoneczne
  Publication
  • K. Siuzdak
  • M. Klein
  • K. Łapiński
  • A. Cenian

  - Rynek Energii - Year 2015

  Praca jest poświęcona zagadnieniu barwnikowych ogniw fotowoltaicznych – ich budowie, sposobie wytwarzania, charakterystyce oraz zastosowaniu. W przeciwieństwie do popularnych na rynku paneli krzemowych monokrystalicznych oraz polikrystalicznych, barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne oparte są na technologii bezkrzemowej, na nowych materiałach funkcjonalnych, takich jak np. nanocząstki metali i tlenków metali, barwniki organiczne czy...

 • MARKAL long-term power generation scenarios for Poland: Increasing the share of renewable energy sources by 2040
  Publication

  In this paper, renewable energy sources (RES) support mechanisms in Poland was presented with perspec-tives of proposed support system modifications, discussed in the project of Renewable Energy Act. In ad-dition, MARKAL model of RES support mechanism was presented, taking into account technology-specific multiplication factors. Two model runs with emission trading system in place and two additional runs without emission trade...

  Full text to download in external service

 • Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2015

  W artykule omówiono podstawowe przesłanki, które mogą decydować o wykorzystaniu technologii gazowych do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono aktualną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zostały przedstawione prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie 2030 r. Wskazano na konieczność zmiany bazy paliw dla systemu elektroenergetycznego....

  Full text to download in external service

Year 2014
 • Application of Majority Voting Protocols to Supporting Trading Decisions
  Publication

  A broad spectrum of analysis and prediction indicators and methods exists to support trading decisions, but no hard knowledge exist to tell in advance which of them will fit best in a given timeframe. To support trading decisions, a multi-agent self-organizing system has been proposed. The system is based on history based dynamic weight voting and selects the right indicators based on their past performance. The formal analysis...

  Full text to download in external service

 • Doświadczenia i wyzwania rynku energii.
  Publication
  • M. Duda
  • H. L. Gabryś
  • M. Kaliski
  • J. Malko
  • W. Kamrat

  - Rynek Energii - Year 2014

  Przedstawiono oświadczenia i wyzwania rynku energii w Polsce w perspektywie ostatnich 25 lat.. Pokazano trendy rozwojowe elektroenergetyki.

 • Profitability criteria of partial cogeneration in nuclear power plant.

  In this paper, profitability criteria and calculation methodology of profitability conditions for partial cogeneration in nuclear power plant (NPP) was presented. Considered NPP supplies electricity to consumers through public power system, whereas heat is expected to be supplied to consumption regions via long-distance heat transport line. First proposed profitability criterion was total annual costs of electricity and heat delivered...

  Full text to download in external service

 • Współpraca bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC

  W pracy opisano oryginalną koncepcję współpracy bloku gazowo-parowego istniejącej elektrociepłowni z niskotemperaturowym organicznym obiegiem Rankine’a (ORC). Celem zaproponowanego rozwiązania jest odzysk niskotemperaturowej energii odpadowej spalin i dalszego wykorzystania jej w obiegu ORC do wytworzenia energii elektrycznej. Energia odpadowa odzyskiwana jest ze spalin opuszczających komin zimny, a wykorzystywana jest do podgrzania...

 • Współpraca węglowej ciepłowni miejskiej z obiegiem ORC
  Publication

  W artykule przedstawiono rozważania nad koncepcją modernizacji ciepłowni węglowej w wybranym Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (MPEC). Koncepcja ta ma na celu współprodukcję energii cieplnej oraz elektrycznej przy wykorzystaniu entalpii fizycznej spalin z kotła WR-10. Tego typu rozwiązanie pozwoliłoby na częściowe pokrycie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną, generując oszczędności w przedsiębiorstwie i...

Year 2013
 • Czyste technologie gazowe - szansą dla Pomorza
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2013

  W artykule przedstawiono koncepcję niskoemisyjnych obiegów gazowo-parowych rozwijanych w kierunku czystych technologii gazowych. Proponowane rozwiązania zakładają wykorzystanie pokładów gazu łupkowego znajdującego się na Pomorzu. Ze względu na ograniczoną wydajność otworu i skończony czas eksploatacji staje się zasadna utylizacja gazu w miejscu wydobycia w małych, przenośnych, kompaktowych elektrowniach z wykorzystaniem oksyspalania...

  Full text to download in external service

 • MARKAL long-term power generation scenarios for Poland - Concept of the model
  Publication

  In this paper we have presented the concept of Polish MARKAL optimization model developed for the needs of power generation scenarios in long-term perspective i.e. by 2040. The depiction of Polish MARKAL with Reference Energy System structure was provided. In addition, basic model assumptions, energy technology database, projections of electricity demand and power plant ageing pathways were presented. Our goal is to test MARKAL...

  Full text to download in external service

 • Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2013

  W artykule omówiono zagadnienie odporności powłok na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych na korozję płomieniową. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów pyłowych, niskoemisyjnych, pracujących przy współspalaniu biomasy. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni- 30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Stan powłok oceniono po jednym i dwóch latach eksploatacji w...

  Full text to download in external service

Year 2012
 • Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej
  Publication

  W artykule omówiono podstawowe czynniki, które mają wpływ na opłacalność elektrowni jądrowej. Jej efektywność ekonomiczną badano za pomocą wskaźników w postaci zaktualizowanej wartości netto inwestycji (NPV) i uśrednionego jednostkowego kosztu energii elektrycznej (LCOE). Obliczono także jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w trakcie spłaty zobowiązań kredytowych (COE1) i po okresie spłaty (COE2). Przeprowadzono analizę...

  Full text to download in external service

 • Generacja rozproszona, jako sterowne źródło napięcia i mocy biernej dla sieci średniego napięcia
  Publication

  Niniejszy artykuł przedstawia przykładowe wyniki uzasadniające celowość wykorzystania źródeł rozproszonych w procesie regulacji napięcia i mocy biernej w sieci SN. Część wyników jak i główne wnioski stanowią efekt pracy badawczej [6]. W pracy wskazano podstawowe ograniczenia związane z wykorzystaniem generacji rozproszonej w czynnym udziale w regulacji napięć w sieci SN. Wskazano możliwości oraz efekty aktywnego uczestnictwa analizowanych...

 • Power augmentation of PGE Gorzow's gas turbine by steam injection - thermodynamic overview
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2012

  The impact of steam injection upon a gas turbine and a combined power plant performance has been investigated. This article describes and summarizes possibilities of modification for current gas turbine in PGE Gorzow power plant into the Cheng cycle. Our modification deals with a thermal cycle, in which steam produced in a heat recovery steam generator is injected into the gas turbine's combustion chamber. It has been proved that...

 • The investment process in the power supply industry
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2012

  The basis for power supply industry programming in a market economy should be the principle of sustainable development, which must take into account maintaining an adequate level of energy security on the one hand, and the aim to preserve the maximum degree of non-renewable resources on the other hand. Therefore, the overriding aim should be a strive to meet the current and prospective demand for energy and fuel, in conjugation...

  Full text to download in external service

 • Wzrost sprawności turbiny gazowej przez zastosowanie idei Szewalskiego
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2012

  W artykule przedstawiono wpływ zastosowania upustu na sprawność turbiny gazowej. Upust w turbinie zrealizowano według idei prof. Roberta Szewalskiego, która polega na zastosowaniu upustu międzystopniowego w turbinie gazowej do podgrzewu powietrza zasilającego komorę spalania. Dzięki przeprowadzonej modyfikacji osiąga się wzrost sprawności obiegu oraz spadek zużycia paliwa. Analiza numeryczna obiegu cieplnego przed i po modernizacji...

Year 2010
 • Jak efektywnie ograniczyć ciepło odpadowe z elektrowni jądrowej?
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2010

  Krótko scharakteryzowano obecny stan i perspektywy rozwoju energetyki jądrowej. Przedstawiono dotychczasowe światowe doświadczenia w wykorzystaniu elektrowni jądrowych do produkcji ciepła oraz projekty przystosowania elektrowni jądrowych do przekazywania ciepła odbiorcom zewnętrznym. Dokonano wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej proponowanego układu elektrowni, zapewniającego dostawę ciepła sieciowego w warunkach krajowych.

 • Perspektywy rozwoju energetyki gazowej w Polsce
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2010

  Opisano determinanty polityki energetycznej Polski. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki gazowej w Polsce.

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2010

  Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem...

 • Usługi systemowe w zdecentralizowanych układach regulacji wtórnej
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2010

  W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia regulacyjnych usług systemowych, wynikające z zasad regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie. Przestawiono uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania rynku usług regulacyjnych wynikające z przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji rynków energii. Zagadnienie jest istotne dla możliwości realizacji postulowanej w artykule zasadzie decentralizacji pozyskania...

Year 2009
 • elektrownie gazowe szansą poprawy bezpieczeństwaa elektroenergetycznego Polski
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2009

  Przedstawiono ogólną ocenę i dylematy rozwoju krajowej energetyki w perspektywie 2030 roku. Zwięźle opisano problemy wyboru technologii energetycznych ze szczególnym uwzglednieniem elektroenergetyki gazowej.

 • Generacja rozproszona w krajowym systemie elektroenergetycznym
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2009

  Technologie rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej postrzegane są jako istotny kierunek rozwoju współczesnych systemów energetycznych. Ich wprowadzanie często ma związek z tendencją wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Rozwój źródeł rozproszonych oznacza także wytwarzanie energii w pobliżu odbiorców. Wprowadzanie technologii rozproszonych poza korzyściami, powoduje także pojawienie się nowych problemów i wyzwań dla...

 • Zastosowanie regresji liniowej do analizy obciążeń cieplnych
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2009

  W artykule przedstawiono przykład zastosowania regresji liniowej do wyznaczenia zapotrzebowania na ciepło. Współczynniki prostej regresyjnej wyznaczane są na podstawie analizy regresyjnej danych dobowych o zapotrzebowaniu na ciepło. Prognoza zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje wyznaczone współczynniki i planowane stopniodni w okresie prognozy. Przedstawiono wyniki zastosowania metody do prognozowania obciążeń w przykładowym...

Year 2008
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy
  Publication
  • A. Kaczmarek

  - Rynek Energii - Year 2008

  W artykule przedstawiono energetyczne wykorzystanie biomasy jako alternatywy dla paliwa pierwotnego. Szczególną uwagę poświecono rodzajom, właściwościom i sposobom przygotowania biomasy do procesu spalania.Spalanie stanowi najstarszy sposób pozyskiwania energii z biomasy,jednak ze względu na technologiczno-ekonomiczne aspekty częściej wykorzystywany jest proces współspalania. Wzrost proekologicznej świadomości i rozwój lokalnego...

 • Konkurencja w dostawie regulacyjnych usług systemowych
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2008

  W artykule przedstawiono analizę aktualnego sposobu pozyskania usług systemowych w zakresie mocy czynnej i rezerw operacyjnych. Wskazano na wady obecnych mechanizmów. Zarysowano kierunek przekształceń rynku regulacyjnych usług systemowych w celu lepszego funkcjonowania w otoczeniu innych segmentów rynku (w szczególności Rynku Bilansującego) oraz zwiększenia możliwości konkurencji pomiędzy dostawcami usług. Omówiono problemy decentralizacji...

 • Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce
  Publication

  - Rynek Energii - Year 2008

  Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, podkreślono relacje z ochroną środowiska oraz z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

  Full text to download in external service

Year 2007
Year 2006

seen 1283 times