Marcin Wekwejt - Biographical note - Bridge of Knowledge

Search

Biography

Marcin Wekwejt, absolwent studiów inżynierskich w inż. biomedycznej (2016; Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich & Collegium Medicum im. L. Rydygiera), studiów magisterskich w inż. mechaniczno-medycznej (2018; Politechnika Gdańska & Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie inż. materiałowej (2021, Politechnika Gdańska). Uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych za interdyscyplinarną rozprawę doktorską pt. ,,Modyfikacja cementu kostnego w celu uzyskania długotrwałej ochrony antybakteryjnej". Od 2018 r. zatrudniony jest w Zakładzie Technologii Biomateriałów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa - obecnie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Jego główne zainteresowania naukowego związane są z biofunkcjonalnymi kompozytowymi materiałami cechującymi się efektywnymi właściwościami antybakteryjnymi i/lub antyosteoporotycznymi oraz innowacyjnymi cementami kostnymi, tzw. dual-setting bone cements. Dotychczasowe główne osiągnięcia skupiały się na opracowaniu bioaktywnych cementów kostnych na bazie poli(metakrylanu metylu) domieszkowanych biodegradowalnymi komponentami i/lub aktywnymi substancjami, w szczególności nanometalami oraz bioaktywnymi szkłami. Jego wiodące badania dotyczą właściwości użytkowych (czasu wiązania i utwardzania), mechanicznych (wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz twardości), strukturalnych (SEM, XRD, FTIR), funkcjonalnych (czasu degradacji, wstrzykiwalności i uwalniania substancji aktywnych) oraz biologicznych (hemo- i cytozgodności oraz aktywności antybakteryjnej) biomateriałów.     

Zrealizował już liczne staże badawczo-naukowe, m.in. w Turcu Clinical Biomaterials Centre w Finlandii, Department for Functional Materials in Medicine and Dentistry w Niemczech, Centre for Functional and Surface Functionalized Glass w Słowacji, Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Specjalistycznego Szpitalu w Kościerzynie, Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytutu Medycznego czy Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie jest kierownikiem projektów TECHNETIUM IDUB PG ,,Opracowanie nowego cementu kostnego na bazie fosforanu magnezu dedykowanego jako degradowalny substytut kości" oraz PLUTONIUM IDUB PG ,,Opracowanie nowego wstrzykiwalnego ceramiczno-polimerowego cementu kostnego" oraz jest wykonawcą w projekcie ARGENTUM IDUB PG ,,Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties’’, który doprowadził już do złożenia zgłoszenia patentowego. 

Laureat nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych (2023 r.), wyróżnienia za najlepszą pracę doktorską z zakresu inżynierii materiałowej w kategorii cykl publikacji przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze (2022 r.). Otrzymał nagrody JM Rektora Politechniki Gdańskiej za znaczące osiągnięcia naukowe dla ,,Młodych Pracowników Nauki” (2022 i 2021 r.), nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe (2022 r.) oraz nagrody JM Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualne III stopnia za wyróżniającą działalność organizacyjną (2020 r.) i dydaktyczną (2022 r.).

Pełni funkcję Opiekuna międzywydziałowego Koła Naukowego ‘Materiały w Medycynie’, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej ‘IMPLANTY’ i Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, a wcześniej był członkiem w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej. 

Spis najważniejszych publikacji naukowych:

[1] Wekwejt M., Chen S., Kaczmarek-Szczepańska B., Nadolska M., Łukowicz K., Pałubicka A., Michno A., Osyczka A.M., Michálek M., Zieliński A.: Nanosilver-loaded PMMA bone cement doped with different bioactive glasses – evaluation of cytocompatibility, antibacterial activity, and mechanical properties. Biomaterials Science 2021;9:3112-3126.
[2] Wekwejt M., Michalska-Sionkowska M., Bartmański M., Nadolska M., Łukowicz K., Pałubicka A., Osyczka A.M., Zieliński A.: Influence of several biodegradable components added to pure and nanosilver-doped PMMA bone cements on its biological and mechanical properties. Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications 2020;117:111286.
[3] Wekwejt M., Michno A., Truchan K., Pałubicka A., Świeczko-Żurek B., Osyczka A.M., Zieliński A.: Antibacterial Activity and Cytocompatibility of Bone Cement Enriched with Antibiotic, Nanosilver, and Nanocopper for Bone Regeneration. Nanomaterials 2019;9(8):1-18.
[4] Wekwejt M., Moritz N., Świeczko-Żurek B., Pałubicka A.: Biomechanical testing of bioactive bone cements – a comparison of the impact of modifiers: antibiotics and nanometals. Polymer Testing 2018;70:234-243.
[5] Wekwejt M., Etmańska D., Halman A., Pałubicka A., Świeczko-Żurek B., Gajowiec G.: Implant system for treatment of the orbital floor defects of blowout fractures in the maxillofacial region using polypropylene yarn and bioactive bone cement. Journal of Biomedical Materials Research B 2020;7(108):2733-2742.

seen 5639 times