Marzena Grzesiak - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 57

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2021
 • Action Plan “Women”
  Publication

  Employees of a company are not the first alternative coming into one’s mind when searching suitable successor for the business. Those belonging to the company’s management group are in many cases asked for their interest in being a successor, but the lower level an employee is in the hierarchy, the less probably he/she is inquired of his/her interest in becoming a successor. The contemporary entrepreneur may have had conflicts...

Year 2020
 • Family business succession – the practical or also theoretical problem. Bibliometric analysis
  Publication

  - Year 2020

  Family businesses, in various forms, have existed since societies began to be created. However, family business research has a decidedly shorter tradition. In favorable conditions, family enterprises develop for many generations, and their fate is intertwined with the fate of the families. The topics of family businesses are raised by researchers around the world. Estimates regarding the number of family businesses are a frequent...

  Full text to download in external service

 • Komu i jak z sukcesem przekazać pałeczkę? Transfer przedsiębiorstw w polskim sektorze MSP

  Transfer biznesu jest fazą w cyklu życia biznesu, przedsiębiorstwa czy właściciela. Nie dla każdej firmy przeniesienie kończy się sukcesem. Część firm „umiera”, a zastępują je nowe, lepiej dopasowane do potrzeb gospodarki. Transfer przedsiębiorstwa trudniejszy jest w firmach mniejszych, gdzie właściciel odgrywa dominującą rolę. W monografii omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z procesem przekazania biznesu w małych i...

  Full text available to download

Year 2018
Year 2016
Year 2015
 • The role of the human factor in the companies' innovativeness
  Publication

  - Year 2015

  Innovation is one of the factors enabling the development of both individual companies and entire economies. While previously the possibilities offered by technology were focused on, including information and communication technology (ICT), recently the potential of human resources has been gaining more and more attention. This capital — often underestimated — can in the right conditions and with a conducive organizational culture...

Year 2014
 • Conditions of Best Practice Transfer - Results of the Quick IGA Project
  Publication

  The Quick IGA project supports the development of working and organizational structures in SMEs in order to increase the employment rate of women and elderly and concurrently increases innovation capacities. One of the main project’s tasks was to find best practices from SMEs in Nordic countries in that field (in the first step) and identify (in second step) possibilities and conditions of their implementation in SMEs in other...

  Full text to download in external service

 • Continuous learning as a method of raising qualifications – the perspective of workers, employers and training organizations
  Publication

  - Year 2014

  Continuous learning is discussed in strategic documents of Poland and the European Union. In Poland, the idea of continuous learning is not very popular. However, in the context of strong competition in the labour market and the progressive globalization processes, the skills issue takes on new meaning — both for employees and employers. In order to adapt skills to labour market needs it is necessary to conduct adequate studies...

 • Innowacje społeczne w perspektywie zmian demograficznych
  Publication

  - Year 2014

  Zmiany demograficzne zmuszają władze poszczególnych państw, jak również Unii Europejskiej do poszukiwania sposobów rozwiązania pojawiających się w związku z nimi problemów. Konkretne działania zostały zdefiniowane m.in. w strategii Europa 2020. W wielu krajach, szczególnie będących liderami innowacyjności, wykorzystuje się rozwiązania, które mogą być wykorzystane w innych regionach, po odpowiedniej ich analizie i ewentualnej adaptacji....

Year 2013
Year 2012
 • Centers of Excellence - initial conception
  Publication

  In literature, the most basic definition of centers of excellence is " CoE is a team of people that promote collaboration and use best practices around a specific focus area to drive business result". More broadly, center of excellence is defined as " a premier organization providing an exceptional product or service in an assigned sphere of expertise and within a specific field of technology, business, or government, consistent...

 • Innovation in the strategies of Polish provinces - a comparative study of selected cases
  Publication

  - Year 2012

  Many strategic management theorists and practitioners believe that the implementation of innovation is one of the key factors determining the company success and show the relationship between long-term innovation strategy and business development strategy. It has also been claimed that similar strategies should be developed for each unit of public administrationMinistry of Economy has set National Development Strategy 2007-2015...

 • Kształcenie ustawiczne – trendy w krajach regionu Morza Bałtyckiego

  Kwestie kształcenia ustawicznego i dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy są przedmiotem dyskusji zarówno na szczeblu europejskim, jak i poszczególnych krajów. Działania administracji powinny zmierzać w kierunku określenia zapotrzebowania na określone umiejętności oraz aktywizacji społeczeństwa poprzez realizację idei uczenia się przez całe życie. Doświadczenia krajów skandynawskich dostarczają wielu przykładów dobrych...

 • Motywy wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach
  Publication

  - Year 2012

  W rozdziale poruszone są zagadnienia związane z zarządzaniem wiekiem. Problemy występujące w tym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi są szczególnie istotne ze względu na prognozowane zmiany demograficzne w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Polska, z różnych powodów, dużo później niż kraje UE zwróciła uwagę na pojawiające się zagrożenia. Planowanie i wdrożenie działań przeciwdziałających wykluczeniu osób starszych...

 • Świadomość innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw

  W wielu raportach, przygotowywanych zarówno przez ośrodki polskie, jak i międzynarodowe, innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest dość słabo oceniana. W kontekście tworzenia i wdrażania innowacji istotna jest świadomość przedsiębiorców w zakresie konieczności tworzenia odpowiedniej kultury i klimatu organizacyjnego sprzyjającego realizacji procesu innowacyjnego. Należy też podkreślić istotną rolę, jaką w procesie innowacyjnym...

 • Workbook for cooperative development of personnell and organisation for innovation in SME in the Baltic Sea Region
  Publication

  - Year 2012

  This study highlights the potential for cooperative development of personnel and organisational innovations in SMEs and gives an example implemented by the University of Lund together with the Municipality of Astorp and local companies. This innovation field is of particular importance for all companies in the region, since it does apply to any professional sector, be it a service oriented company or a manufacturing business. This...

Year 2011
Year 2010
 • Innovative activity of SMEs In Poland
  Publication

  - Year 2010

  Innovative activity of enterprises is determined by many factors. On one hand, these are external factors creating a sort of innovative climate in the economy, on the other hand - there are many internal factors stimulating or reducing the intensity of innovative activities. What influences the innovativeness of enterprises is the effectiveness of the system supporting innovations, which was stated by for example Pyciński and Żołnierski...

 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach kooperujących z przemysłem okrętowym
  Publication

  - Year 2010

  Wykorzystywane technologie oraz innowacyjność firm często warunkuje konkurencyjność nie tylko samych przedsiębiorstw, ale także całych gospodarek. Innowacyjność przedsiębiorstw w dużym stopniu uzależniona jest od świadomości menedżerów dotyczącej potrzeby wprowadzania innowacji. Świadomość ta, posiadane technologie informacyjne, zakres współpracy z jednostkami naukowo - badawczymi oraz poziom wykształcenia są elementami potencjału...

Year 2009
 • Rodzaje innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań
  Publication

  W otoczeniu gospodarczym powstaje wiele instytucji włączających się w proces produkcji i dystrybucji wiedzy. Istotna jest możliwość nawiązania współpracy między otoczeniem a przedsiębiorstwami w zakresie rozwijania innowacyjności. Z jednej strony bardzo ważna jest dla przedsiębiorstw umiejętność pozyskiwania i efektywnego wykorzystania wiedzy z tych instytucji. Natomiast z drugiej strony patrząc należy stwierdzić, że od tego otoczenia...

Year 2008
Year 2007
 • 50+ Innowacje
  Publication

  - Year 2007

  Projekt MAYDAY, realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Celem tej monografii jest przedstawienie problematyki związanej z wdrażaniem procesów innowacyjnych w kontekście rezultatów projektu. Rozdział pierwszy pt.: "Informacje ogólne" stanowi wprowadzenie...

 • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących z przemysłem okrętowym
  Publication

  - Year 2007

  Innowacyjność, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, stała się tematem wielu badań i opracowań. Fakt ten spowodowany jest wzrostem wymagań rynku i nasileniem konkurencji związanym, między innymi, z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej. Rozwój gospodarki narodowej warunkowany jest również rozwojem przedsiębiorstw. Poprzez wprowadzanie innowacji przedsiębiorstwa nie tylko stają się bardziej konkurencyjne, ale zwiększają...

 • Modyfikacja kwestionariuszy
  Publication

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców.Niniejsze opracowanie stanowi jeden z rozdziałów monografii Metodyka badań 50+ składającej sie z siedmiu rozdziałów.Rozdział ten zawiera opis modyfikacji metodyki badań, jaka została wprowadzona...

 • Struktura kwestionariuszy
  Publication

  Projekt MAYDAY realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Badania w projekcie MAYDAY odgrywają kluczowa rolę w osiagnięciu rezultatów. Niniejsze opracowanie stanowi jeden z rozdziału monografii zatytułowanej Metodyka badań 50+ skadającej sie z...

Year 2006
 • Możliwości wdrożenia koncepcji zarządzanie wiedzą w uczelni
  Publication

  - Year 2006

  Wyższe uczelnie wydają się z natury rzeczy organizacjami, w których problemy z zarządzaniem wiedzą nie powinny występować. Rola uczelni wyższych w procesie tworzenia wiedzy jest niezaprzeczalna. Czy jednak same uczelnie potrafią zarządzać wiedzą, która tworzą? Czy istnieją mechanizmy i narzędzia wspomagające procesy związane z zarządzaniem wiedzą? Czy tak jest w istocie? Niniejsze opracowanie jest raczej próbą nakreślenia pewnych...

 • Teaching simulation methods in a university
  Publication

  - Year 2006

  Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym środowisku gospodarczym wymagają od menedżerów stosowania narzędzi umożliwiających identyfikację pojawiających się szans i zagrożeń oraz wspomagających procesy podejmowania decyzji. Symulacje komputerowe było stosowane przez firmy już w latach pięćdziesiątych w celu rozwiązywania problemów z zakresu zwiększenia wydajności, obniżki kosztów czy też zwiększenia dochodowości . Współcześnie modelowanie...

Year 2005

seen 1153 times