Repository Open Access - Repository Open Access - MOST Wiedzy

Search

Repository Open Access

Filters

total: 3334

 • Category

 • Year

displaying 1000 best results Help

Catalog Publications

2002

2003

 • An Approach to Trust Case Development
  Publication

  In the paper we present an approach to the architectural trust case development for DRIVE, the IT infrastructure supporting the processes of drugs distribution and application. The objectives of DRIVE included safer and cheaper drugs distribution and application. A trust case represents an argument supporting the trustworthiness of the system. It is decomposed into claims that postulate some trust related properties. Claims differ...

  Full text available

 • Potential changes in an electric field and electrolytic corrosion.

  Sources have been described of corrosively hazardous electric fields and methods of determination of the corrosion hazard to metal structures caused by electrolytic corrosion. Results of potential and impedance investigations in the field of stray currents flowing out of a tram traction and in the presence of a defined electric field of low frequency have been presented. Uncertainties have been indicated relating to the generally...

  Full text available

 • Tracing of dynamic objects in distributed interactive simulation systems
  Publication

  - 2003

  Distributed interactive simulation systems require integration of several areas of computer science and applied mathematics to enable each individual simulation object to visualize effectively dynamic states of other objects. Objects are unpredictable,i.e., controlled by their local operators, and are remote, i.e., must rely on some transmission media to visualize dynamic scene from their local perspectives. The paper...

  Full text available

 • Visual GQM approach to quality driven development of electronic documents.
  Publication

  Jednym z celów projektu europejskiego MEORIAL jest opracowanie nowej technologii wytwarzania webowych systemów informacyjnych wykorzystujących interaktywne dokumenty cyfrowe wytworzone z papierowych oryginałów z zastosowaniem zaawansowanych technik przetwarzania i rozpoznania obrazów. Wieloelementowy model cyklu życia dokumentu cyfrowego przedstawiony w artykule stanowi postawę opracowanej technologii.

  Full text available

2004

 • A new time-frequency detection method of stray current field interferenceon metal structures.

  A new detection method has been presented of stray current field interference on underground metal structures. The method employs short time Fourier transformation (STFT). This method of analysis allows determination of signal spectral power density changes (e.g., structure potential) in the function of time. In the paper results have been presented of total time–frequency analysis of a pipeline potential in a stray current field...

  Full text available

 • Application of superelements in static analysis of thin-walled structures.
  Publication

  W pracy omówiono koncepcję zastosowania superelementów MES w statycznej analizie konstrukcji cienkościennych ze szczególnym uwzględnieniem belek cienkościennych wzmocnionych stężeniami oraz węzłów ram zbudowanych z elementów cienkościennych. W zamieszczonych przykladach numerycznych rozwiazania uzyskane z pomoca superelementów porównano z wynikami otrzymanymi przy gestej dyskretyzacji MES całej konstrukcji elementami powłokowymi.

  Full text available

 • Component Based Flight Simulation in DIS Systems.Komponentowy model symulacji obiektów latających w systemach DIS.
  Publication

  Interaktywna symulacja rozproszona stanowi interesującą klasę systemów informacyjnych łączących kilka dziedzin informatyki pozwalających każdemu obiektowi na indywidualne symulowanie dla wizualizacji dynamicznego stanu wszystkich uczestniczących w symulacji obiektów rozproszonych. Obiekty są nieprzewidywalne, z tego powodu istnieje konieczność ciągłej wymiany informacji o ich stanie na potrzeby poprawnej wizualizacji 3D sceny z...

  Full text available

 • NP-completeness of convex and weakly convex domiating set decision problems.
  Publication

  Liczby dominowania wypukłego i słabo wypukłego są nowymi rodzajami liczb dominowania. W tym artykule pokazujemy, że problemy decyzyjne dominowania wypukłegi i słabo wypukłego są NP-zupełne w przypadku grafów dwudzielnych oraz split grafów. Posługując się zmodyfikowanym algorytmem Washalla możemy w czasie wielomianowym określić, czy dany podzbiór wierzchołków grafu jest spójny bądź słabo spójny.

  Full text available

 • Plastic ductile damage evolution and collapse of plates and shells.
  Publication

  - 2004

  Praca jest poswięcona problemowi numerycznej symulacji zniszczenia w płytach i powłokach z uwzględnieniem efektów nieliniowości geometrycznej i materialowej. Uwzględniono skończone przemieszczenia i obroty; przyjęty model materiałowy obejmuje zachowanie sprężysto-plastyczne, wzmocnienie izotropowe i kinematyczne, oraz zniszczenie ciągliwe. Specjalną uwagę poświecono problemom lokalizacji zniszczenia, rozwoju zniszczenia oraz całkowitej...

  Full text available

 • Temperature distribution in laser-clad multi-layers

  W pracy przedstawiono porownanie rezultatów numerycznej symulacji rozkładu temperatur w warstwach nakładanych laserowo z wynikami pomiarów doświadczalnych. Otrzymano bardzo dobrą zgodność wyników co pozwala wnioskować, że przedstawiony model numeryczny może służyć jako efektywne narzędzie wstępnego doboru parametrów procesu laserowego nakładania warstw.

  Full text available

 • The lifecycle of a digital historical document: structure and content.
  Publication

  - 2004

  Zaproponowno model cyklu wytwarzania dokumentu cyfrowego z papierowych oryginałów pisanych na maszynie i przedstawiono opracowany przez autorów i wdrożony w środowisku Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie zestaw narzędziowy DOW do automatycznej ekstrakcji treści dokumentu. Istotę nowej metodologii, opracowanej w ramach projektu 5PR UE IST-33441 MEMORIAL, jest wykorzystanie informacji semantycznej w procesach segmentacji tła,...

  Full text available

2005

2006

 • Calculation of adiabatic potentials of Li2

  Informujemy o adiabatycznych krzywych energii potencjalnej cząsteczki litu. Nasze krzywe są stabelowane według odległości międzyatomowej od 3,2 a0 do 88a0. Porównujemy nasze wyniki teoretyczne z wynikami obliczonymi przez innych autorów oraz krzywymi energii potencjalnej wyprowadzonymi z eksperymentów. W naszym podejściu używamy metody konfiguracji wzajemnego oddziaływania, gdzie tylko elektrony walencyjne atomu Li są traktowane...

  Full text available

 • Large rotations in first-order shear deformation FE analysis of laminated shells

  Abstrakt: Teoria powłok o skończonych obrotach w ramach modelu ścinania pierwszego rzędu stanowi podstawę zaprezentowanego w pracy algorytmu MES statycznej, geometrycznie nieliniowej analizy konstrukcji warstwowych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwy opis skończonych obrotów przy zastosowaniu kątów Eulera oraz procedurę uaktualniania parametrów obrotowych. Przedstawiono sformułowanie przyrostowe w stacjonarnym opisie Lagrange´a....

  Full text available

 • Lower bound on the paired domination number of a tree

  W pracy przedstawione jest ograniczenie dolne dla liczby dominowania parami oraz scharakteryzowane są wszystkie drzewa ekstremalne.

  Full text available

 • Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym
  Publication

  - 2006

  Linux to otwarty, ciągle rozwijany system operacyjny. Dostępność kodu źródłowego oraz pełnej dokumentacji zaowocowała rozwojem wielumechanizmów wspierających przetwarzanie rozproszone. W systemie Linuxzaimplementowane zostały proste mechanizmy typu gniazda czy potoki jak i bardziej zaawansowane typu współdzielenie systemu plików czy możliwość tworzenia klastrów opartych o migracji procesów czy przekazywanie komunikatów. Narzędzia...

  Full text available

 • System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła
  Publication

  - 2006

  W pracy przedstawiono system wizyjny, służący do sterowania pracą zrobotyzowanego stanowiska spawania. Zadaniem systemu jest rozpoznawanie spawanego obiektu oraz wygenerowanie odpowiedniej trajektorii palnika robota na podstawie otrzymanej informacji wizyjnej.

  Full text available

2007

2008

2009