Repository Open Access - Repository Open Access - MOST Wiedzy

Search

Repository Open Access

Filters

total: 2373

 • Category

 • Year

displaying 1000 best results Help

Catalog Publications

2002

2003

 • An Approach to Trust Case Development
  Publication

  In the paper we present an approach to the architectural trust case development for DRIVE, the IT infrastructure supporting the processes of drugs distribution and application. The objectives of DRIVE included safer and cheaper drugs distribution and application. A trust case represents an argument supporting the trustworthiness of the system. It is decomposed into claims that postulate some trust related properties. Claims differ...

  Full text available

 • Potential changes in an electric field and electrolytic corrosion.

  Sources have been described of corrosively hazardous electric fields and methods of determination of the corrosion hazard to metal structures caused by electrolytic corrosion. Results of potential and impedance investigations in the field of stray currents flowing out of a tram traction and in the presence of a defined electric field of low frequency have been presented. Uncertainties have been indicated relating to the generally...

  Full text available

 • Tracing of dynamic objects in distributed interactive simulation systems
  Publication

  - 2003

  Distributed interactive simulation systems require integration of several areas of computer science and applied mathematics to enable each individual simulation object to visualize effectively dynamic states of other objects. Objects are unpredictable,i.e., controlled by their local operators, and are remote, i.e., must rely on some transmission media to visualize dynamic scene from their local perspectives. The paper...

  Full text available

 • Visual GQM approach to quality driven development of electronic documents.
  Publication

  Jednym z celów projektu europejskiego MEORIAL jest opracowanie nowej technologii wytwarzania webowych systemów informacyjnych wykorzystujących interaktywne dokumenty cyfrowe wytworzone z papierowych oryginałów z zastosowaniem zaawansowanych technik przetwarzania i rozpoznania obrazów. Wieloelementowy model cyklu życia dokumentu cyfrowego przedstawiony w artykule stanowi postawę opracowanej technologii.

  Full text available

2004

2005

 • Adjoint approach sensitivity analysis of thin-walled beams and frames.
  Publication

  Artykuł omawia zastosowanie metody układów sprzężonych w numerycznej analizie wrażliwości belek i ram zbudowanych ze stalowych profili cienkościennych poddanych skręceniu lub skręceniu ze zginaniem. Przedstawiono wyniki analizy wrażliwości przemieszczeń i sił wewnętrznych na zmianę parametrów geometrycznych konstrukcji.

  Full text available

 • Analysis and generation of emotionally-charged animated gesticulation
  Publication

  Przygotowano animacje komputerowe, przedstawiające gestykulację nacechowaną emocjonalnie. Wykorzystano metodę animacji z klatkami kluczowymi. Zaproponowano zestaw parametrów opisujących ruch, które sprawdzono pod kątem przydatności w klasyfikacji treści emocjonalnych w animacji. Wykorzystano metody analizy zbiorów przybliżonych. Przedstawiono możliwość wykorzystania wyników w generowaniu animacji o pożądanych cechach emocjonalnych....

  Full text available

 • Infiltration in a double-porosity medium: Experiments and comparison with a theoretical model
  Publication

  This paper presents experimental verification of the mathematical model of unsaturated flow in double‐porosity soils developed by the asymptotic homogenization method. A series of one‐dimensional infiltration experiments was carried out in a column filled with a double‐porosity medium composed of a mixture of sand and sintered clayey spheres arranged in a periodic manner. The unsaturated hydraulic properties of each porous material...

  Full text available

 • Stability analysis of cylindrical composite shells in MSC/Nastran

  W pracy badane jest zastosowanie systemu MSC/NASTRAN for Windows do analizy stateczności kompozytowych powłok cylindrycznych. Przeprowadzono obliczenia dla dwóch wybranych przykładów paneli cylindrycznych poddanych równomiernemu ściskaniu w kierunku tworzącej dokonując analizy zarówno w zakresie stateczności początkowej jak i problemu geometrycznie nieliniowego w procesie przyrostowym. Otrzymane wyniki w pełni potwierdziły bogate...

  Full text available

 • Statistical analysis for digital processing of pelagic fish echoes
  Publication

  - 2005

  Praca poświęcona jest zastosowaniu metod odwrotnych w akustyce rybackiej, a w szczególności ich adaptacji do estymacji rozkładu siły celu ryb, która to wielkość jest akustycznym parametrem charakteryzującym zdolność rozpraszania ryb oraz rozkładu ich długości, będącym ich fizycznym parametrem.

  Full text available

2006

 • Calculation of adiabatic potentials of Li2

  Informujemy o adiabatycznych krzywych energii potencjalnej cząsteczki litu. Nasze krzywe są stabelowane według odległości międzyatomowej od 3,2 a0 do 88a0. Porównujemy nasze wyniki teoretyczne z wynikami obliczonymi przez innych autorów oraz krzywymi energii potencjalnej wyprowadzonymi z eksperymentów. W naszym podejściu używamy metody konfiguracji wzajemnego oddziaływania, gdzie tylko elektrony walencyjne atomu Li są traktowane...

  Full text available

 • Large rotations in first-order shear deformation FE analysis of laminated shells

  Abstrakt: Teoria powłok o skończonych obrotach w ramach modelu ścinania pierwszego rzędu stanowi podstawę zaprezentowanego w pracy algorytmu MES statycznej, geometrycznie nieliniowej analizy konstrukcji warstwowych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwy opis skończonych obrotów przy zastosowaniu kątów Eulera oraz procedurę uaktualniania parametrów obrotowych. Przedstawiono sformułowanie przyrostowe w stacjonarnym opisie Lagrange´a....

  Full text available

 • Lower bound on the paired domination number of a tree

  W pracy przedstawione jest ograniczenie dolne dla liczby dominowania parami oraz scharakteryzowane są wszystkie drzewa ekstremalne.

  Full text available

 • Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym
  Publication

  - 2006

  Linux to otwarty, ciągle rozwijany system operacyjny. Dostępność kodu źródłowego oraz pełnej dokumentacji zaowocowała rozwojem wielumechanizmów wspierających przetwarzanie rozproszone. W systemie Linuxzaimplementowane zostały proste mechanizmy typu gniazda czy potoki jak i bardziej zaawansowane typu współdzielenie systemu plików czy możliwość tworzenia klastrów opartych o migracji procesów czy przekazywanie komunikatów. Narzędzia...

  Full text available

2007

2008

2009

2010

 • Aktywna metoda testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych httpvalider oraz ocena jej skuteczności
  Publication

  W rozdziale omówiono zagadnienia oceny bezpieczeństwa aplikacji webowych, w szczególności podejście pasywnego i aktywnego testowania bezpieczeństwa. Przedstawiono metodę aktywnego testowania HttpValider obejmującą generowanie żądań HTTP pozwalające na identyfikację 13 luk bezpieczeństwa. Dla opracowanej metody zaprojektowano i zaimplementowano narzędzie wspierające automatyczne przeprowadzenie testów dla scenariusza użycia testowanej...

  Full text available

 • Application of short-time GNSS solution geodynamical studies
  Publication

  - Acta Geodynamica et Geomaterialia - 2010

  The paper presents the results of research related to the application of GNSS solutions in short observational periods in geodynamical investigations. Authors used the 3-hour solution appointed from hour-long interval of about 30 chosen stations on mountainous terrains from over 100 which were worked out. The main aim was to check the correctness of such solutions by the comparison with the daily ones. Some outliers in East component...

  Full text available

 • Biodegradowalne i jadalne opakowania do żywności z polimerów naturalnych

  Artykuł jest przeglądem literatury, dotyczącym wykorzystania polimerów naturalnych do wytwarzania jadalnych powłok powierzchniowych lub opakowań do żywności. Omówione zostały właściwości folii z różnych białek i polisacharydów oraz sposoby poprawy ich właściwości użytkowych poprzez modyfikacje fizyczne, chemiczne i enzymatyczne. Przedstawiono również możliwości włączania w matryce polimerową nanonapełniaczy i scharakteryzowano...

  Full text available

 • Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania
  Publication

  - 2010

  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Zaprezentowano słownik WordNet i jego zastosowanie jako meta ontologia do opisów usług podobnych różnych dostawców. Zaproponowano algorytm oparty o ten słownik umożliwiający integrację ontologii usług w celu zapewnienia interoperacyjności rozwiązań dostępnych w sieci Internet.

  Full text available