Repository Open Access - Repository Open Access - MOST Wiedzy

Search

Repository Open Access

Filters

total: 3662

 • Category

 • Year

clear all filters disabled

displaying 1000 best results Help

Catalog Publications

Year 1998

Year 1999

Year 2000

Year 2002

Year 2003

 • An Approach to Trust Case Development
  Publication

  - Year 2003

  In the paper we present an approach to the architectural trust case development for DRIVE, the IT infrastructure supporting the processes of drugs distribution and application. The objectives of DRIVE included safer and cheaper drugs distribution and application. A trust case represents an argument supporting the trustworthiness of the system. It is decomposed into claims that postulate some trust related properties. Claims differ...

  Full text available to download

 • „Elegia na śmierć żony” Kakinomoto no Hitomaro a problem przekładalności poezji starojapońskiej
  Publication

  - Year 2003

  The paper is a detailed analysis of two translations (English and Russian) of Kakinomoto no Hitomaro’s (660-710) “The Elegy for My Dead Wife” (included in the first imperial anthology of Japanese poetry, “Man’yoshu”). This analysis focuses on the problem whether to avoid translating the so-called ‘pillow-words’ (makura-kotoba) – fixed epithets, which were one of the most important rhetorical figures in the old Japanese poetry....

  Full text available to download

 • Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku
  Publication

  - Year 2003

  Rozprawa dotyczy niezwykle ważnego dla literaturoznawstwa i jednocześnie dla językoznawstwa japonistycznego zagadnienia, jakim jest geneza i proces formowania się japońszczyzny literackiej. Zagadnienie to, ujęte w rozprawie z perspektywy twórczości jednego autora, wybitnego poety, prozaika i zarazem teoretyka oraz krytyka poezji ery Heian - Ki no Tsurayuki, nie straciło swojej aktualności i zaprezentowana w pracy analiza może...

  Full text available to download

 • Potential changes in an electric field and electrolytic corrosion.

  Sources have been described of corrosively hazardous electric fields and methods of determination of the corrosion hazard to metal structures caused by electrolytic corrosion. Results of potential and impedance investigations in the field of stray currents flowing out of a tram traction and in the presence of a defined electric field of low frequency have been presented. Uncertainties have been indicated relating to the generally...

  Full text available to download

 • Tracing of dynamic objects in distributed interactive simulation systems
  Publication

  - Year 2003

  Distributed interactive simulation systems require integration of several areas of computer science and applied mathematics to enable each individual simulation object to visualize effectively dynamic states of other objects. Objects are unpredictable,i.e., controlled by their local operators, and are remote, i.e., must rely on some transmission media to visualize dynamic scene from their local perspectives. The paper...

  Full text available to download

 • Visual GQM approach to quality driven development of electronic documents.
  Publication

  Jednym z celów projektu europejskiego MEORIAL jest opracowanie nowej technologii wytwarzania webowych systemów informacyjnych wykorzystujących interaktywne dokumenty cyfrowe wytworzone z papierowych oryginałów z zastosowaniem zaawansowanych technik przetwarzania i rozpoznania obrazów. Wieloelementowy model cyklu życia dokumentu cyfrowego przedstawiony w artykule stanowi postawę opracowanej technologii.

  Full text available to download

 • 「二カ国語併用と国風文化の創造の問題-『土佐日記』に於ける唐風文化との対話の視点から」
  Publication

  - Year 2003

  In this paper I would like to explain – taking a history of the early Heian period as a background – the process of creation of national (i.e. Japanese) culture by the aristocracy who – since the An Lu-Shan’s Rebellion – could observe from the Japanese Archipelago the first symptoms of the decline of the Tang dynasty in China. The Japanese of the Heian period, who – from the Chinese perspective – “lived at the frontiers of culture”...

  Full text available to download

Year 2004

 • A new time-frequency detection method of stray current field interferenceon metal structures.
  Publication

  A new detection method has been presented of stray current field interference on underground metal structures. The method employs short time Fourier transformation (STFT). This method of analysis allows determination of signal spectral power density changes (e.g., structure potential) in the function of time. In the paper results have been presented of total time–frequency analysis of a pipeline potential in a stray current field...

  Full text available to download

 • Application of superelements in static analysis of thin-walled structures.
  Publication

  W pracy omówiono koncepcję zastosowania superelementów MES w statycznej analizie konstrukcji cienkościennych ze szczególnym uwzględnieniem belek cienkościennych wzmocnionych stężeniami oraz węzłów ram zbudowanych z elementów cienkościennych. W zamieszczonych przykladach numerycznych rozwiazania uzyskane z pomoca superelementów porównano z wynikami otrzymanymi przy gestej dyskretyzacji MES całej konstrukcji elementami powłokowymi.

  Full text available to download

 • Component Based Flight Simulation in DIS Systems.Komponentowy model symulacji obiektów latających w systemach DIS.
  Publication

  Interaktywna symulacja rozproszona stanowi interesującą klasę systemów informacyjnych łączących kilka dziedzin informatyki pozwalających każdemu obiektowi na indywidualne symulowanie dla wizualizacji dynamicznego stanu wszystkich uczestniczących w symulacji obiektów rozproszonych. Obiekty są nieprzewidywalne, z tego powodu istnieje konieczność ciągłej wymiany informacji o ich stanie na potrzeby poprawnej wizualizacji 3D sceny z...

  Full text available to download

 • "Kolor kwiatów drzewa śala przypomina, że wszystko co rozkwita, niechybnie szczeźnie" - o wpływie nauki buddyjskiej o niestałości wszechrzeczy (mujokan) na estetykę japońską okresów Heian i Kamakura (IX-XIV ww.
  Publication

  - Year 2004

  Niniejszy artykuł jest próbą analizy sposób wyrażania buddyjskiej koncepcji teologicznej o niestałości tego świata (mujokan) w literaturze i malarstwie japońskim z epoki Heian. Pokazano, za pomocą jak różnorodnych symboli, czy alegorii była owa koncepcja buddyjska parafrazowana na język sztuki. Tym samym w artykule został też ukazany wpływ, jaki omawiane pojęcie teologiczne wywarło na estetykę japońską, szczególnie na przełomie...

  Full text available to download

 • NP-completeness of convex and weakly convex domiating set decision problems.
  Publication

  Liczby dominowania wypukłego i słabo wypukłego są nowymi rodzajami liczb dominowania. W tym artykule pokazujemy, że problemy decyzyjne dominowania wypukłegi i słabo wypukłego są NP-zupełne w przypadku grafów dwudzielnych oraz split grafów. Posługując się zmodyfikowanym algorytmem Washalla możemy w czasie wielomianowym określić, czy dany podzbiór wierzchołków grafu jest spójny bądź słabo spójny.

  Full text available to download

 • Plastic ductile damage evolution and collapse of plates and shells.
  Publication

  - Year 2004

  Praca jest poswięcona problemowi numerycznej symulacji zniszczenia w płytach i powłokach z uwzględnieniem efektów nieliniowości geometrycznej i materialowej. Uwzględniono skończone przemieszczenia i obroty; przyjęty model materiałowy obejmuje zachowanie sprężysto-plastyczne, wzmocnienie izotropowe i kinematyczne, oraz zniszczenie ciągliwe. Specjalną uwagę poświecono problemom lokalizacji zniszczenia, rozwoju zniszczenia oraz całkowitej...

  Full text available to download

 • Prof. Mikołaja Melanowicza „Formy w literaturze japońskiej” [recenzja]
  Publication

  Recenzja monografii "Formy w literaturze japońskiej" M. Melanowicza, traktującej o ewolucji gatunków na przestrzeni ponad tysiąca lat historii literatury japońskiej.

  Full text available to download

 • Temperature distribution in laser-clad multi-layers

  W pracy przedstawiono porownanie rezultatów numerycznej symulacji rozkładu temperatur w warstwach nakładanych laserowo z wynikami pomiarów doświadczalnych. Otrzymano bardzo dobrą zgodność wyników co pozwala wnioskować, że przedstawiony model numeryczny może służyć jako efektywne narzędzie wstępnego doboru parametrów procesu laserowego nakładania warstw.

  Full text available to download

 • The lifecycle of a digital historical document: structure and content.
  Publication

  - Year 2004

  Zaproponowno model cyklu wytwarzania dokumentu cyfrowego z papierowych oryginałów pisanych na maszynie i przedstawiono opracowany przez autorów i wdrożony w środowisku Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie zestaw narzędziowy DOW do automatycznej ekstrakcji treści dokumentu. Istotę nowej metodologii, opracowanej w ramach projektu 5PR UE IST-33441 MEMORIAL, jest wykorzystanie informacji semantycznej w procesach segmentacji tła,...

  Full text available to download

 • 「ソ系とア系の文脈指示詞の導入について」
  Publication

  - Year 2004

  本実践報告では、中級レベルの学生を対象に行った文脈指示詞(特に、ソ系とア系)の導入の試みを報告してその用法に関していくつかの提案も述べる。 ヨーロッパ諸言語の母語話者にとっては、日本語の文脈指示詞という文法項目の中で多分一番誤りが多いのはソ系の使い分けだと思われる。 日本語の文脈指示詞ア系とソ系との違いはポーランド人の日本語学習者にとって分かりにくいから、導入の時生教材を使用し、共通経験の有無という概念を学生達に理解できるように教えることである。 学習者の母語には存在しない文法範疇は母語の対応的な表現との比較によって説明するともっと深い理解が得られるということを本実践報告では証明したと思う。 Niniejsze sprawozdanie dotyczy badania wdrażania japońskich zaimków kataforycznych na -a i -so w grupie polskich studentów filologii...

  Full text available to download

Year 2005

 • Adjoint approach sensitivity analysis of thin-walled beams and frames.

  Artykuł omawia zastosowanie metody układów sprzężonych w numerycznej analizie wrażliwości belek i ram zbudowanych ze stalowych profili cienkościennych poddanych skręceniu lub skręceniu ze zginaniem. Przedstawiono wyniki analizy wrażliwości przemieszczeń i sił wewnętrznych na zmianę parametrów geometrycznych konstrukcji.

  Full text available to download

 • Analysis and generation of emotionally-charged animated gesticulation
  Publication

  - Year 2005

  Przygotowano animacje komputerowe, przedstawiające gestykulację nacechowaną emocjonalnie. Wykorzystano metodę animacji z klatkami kluczowymi. Zaproponowano zestaw parametrów opisujących ruch, które sprawdzono pod kątem przydatności w klasyfikacji treści emocjonalnych w animacji. Wykorzystano metody analizy zbiorów przybliżonych. Przedstawiono możliwość wykorzystania wyników w generowaniu animacji o pożądanych cechach emocjonalnych....

  Full text available to download

 • Critical examination of benchmark problems for large rotation analysis of laminated shells
  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono krytyczny przegląd przykładów testowych stosowanych w analizie dużych obrotów powłok warstwowych. Kilka przykładów wyselekcjonowanych z literatury zostało przeanalizowanych przy użyciu własnych programów autora bazujących na różnych poziomach nieliniowości geometrycznej. Wyniki analizy porównawczej pozwoliły na wysunięcie wniosków o przydatności badanych przykładów jako testów sprawdzających w analizie dużych...

  Full text available to download

 • Fast and accurate vision-based pattern detection and identification using color and grey image segmentation
  Publication

  - Year 2005

  Praca opisuje niewymagającą obliczeniowo metodę wykrywania i identyfikacji robotów mobilnych, która może być wykorzystywana w zawodach gry robotów w piłkę nożną. Wykrywanie robotów opiera się na przetwarzaniu obrazu otrzymanego z kamery. Zasadniczym elementem przetwarzania obrazu jest jego segmentacja opierająca się na rozpoznaniu koloru w systemie HSI.

  Full text available to download

 • Infiltration in a double-porosity medium: Experiments and comparison with a theoretical model
  Publication

  - WATER RESOURCES RESEARCH - Year 2005

  This paper presents experimental verification of the mathematical model of unsaturated flow in double‐porosity soils developed by the asymptotic homogenization method. A series of one‐dimensional infiltration experiments was carried out in a column filled with a double‐porosity medium composed of a mixture of sand and sintered clayey spheres arranged in a periodic manner. The unsaturated hydraulic properties of each porous material...

  Full text available to download

 • Modeling and experimental investigation of the small UPQC systems
  Publication

  - Year 2005

  In this paper the basis of analytical modelling of the UPQC arrangements (Unified Power Quality Conditioner) in d-q rotating coordinates, as well as select results of investigations conducted on the simplified small power laboratory model were talked over. In short form power balance as well as fundamental dependences and analytic model with regard of decoupling circuits were investigated. Applied method for DC link capacity selection...

  Full text available to download

 • Nijo Yoshimoto, Pieśń wiązana – zapiski prowincjusza
  Publication

  - Year 2005

  Polskie tłumaczenie fragmentów jednego z traktatów Nijo Yoshimoto o poetyce gatunku renga - pieśni wiązanej.

  Full text available to download

 • O wpływie kobiecej estetyki na rozwój wczesnej japońskiej poezji waka
  Publication

  - Year 2005

  The article is an attempt at presenting the development of native Japanese poetry at the turn of Nara and Heian epochs through the influence of the so-called "after-night letters" (intimate erotic poems circulated solely in the private correspondence of aristocrats and ladies-in-waiting) on the official court literature. In the period separating the edition of two first anthologies of Japanese poetry - "Man'yoshu" (The Collection...

  Full text available to download

 • Planowanie trasy robota mobilnego w obecności poruszających się przeszkód za pomocą metody sztucznego potencjału oraz wygładzanie uzyskanej trajektorii
  Publication

  - Year 2005

  Ze względu na swą prostotę i elegancję metoda sztucznego potencjału jest szeroko stosowana do planowania trasy robotów mobilnych oraz w algorytmach unikania kolizji z stacjonarnymi lub poruszającymi się przeszkodami. Tym niemniej duża część badań skupia się na rozwiązywaniu problemu planowania ruchu w środowisku stacjonarnym, w którym przeszkody nie zmieniają swojego położenia. Niniejsza praca proponuje odmienne podejście do planowania...

  Full text available to download

 • Poland: Quality Monitoring of Therapeutic Processes in a Small Treatment Center for Children
  Publication

  This article presents the case of the first ISO 9001:2000-certified small healthcare organization (the Center for Therapy and Rehabilitation) providing therapeutic and rehabilitation services for disabled children in Northern Poland. Elements of the process-oriented healthcare quality system implementation, initial benefits, and the organization's quality system structure and process descriptions are described. Particular attention...

  Full text available to download

 • Stability analysis of cylindrical composite shells in MSC/Nastran

  W pracy badane jest zastosowanie systemu MSC/NASTRAN for Windows do analizy stateczności kompozytowych powłok cylindrycznych. Przeprowadzono obliczenia dla dwóch wybranych przykładów paneli cylindrycznych poddanych równomiernemu ściskaniu w kierunku tworzącej dokonując analizy zarówno w zakresie stateczności początkowej jak i problemu geometrycznie nieliniowego w procesie przyrostowym. Otrzymane wyniki w pełni potwierdziły bogate...

  Full text available to download

 • Statistical analysis for digital processing of pelagic fish echoes
  Publication

  - Year 2005

  Praca poświęcona jest zastosowaniu metod odwrotnych w akustyce rybackiej, a w szczególności ich adaptacji do estymacji rozkładu siły celu ryb, która to wielkość jest akustycznym parametrem charakteryzującym zdolność rozpraszania ryb oraz rozkładu ich długości, będącym ich fizycznym parametrem.

  Full text available to download

 • Wstęp do Kokinshū
  Publication

  - Year 2005

  Polskie tłumaczenie pierwszej poetyki normatywnej japońskiego gatunku poezji waka - traktatu "Kanajo" autorstwa Ki no Tsurayukiego.

  Full text available to download

Year 2006

Year 2007