Analysis of influence of peroxide initiators structure on efficiency of dynamic cross-linking of aliphatic polyesters and their blends. - Project - MOST Wiedzy

Search

Analysis of influence of peroxide initiators structure on efficiency of dynamic cross-linking of aliphatic polyesters and their blends.

Celem proponowanego projektu badawczego będzie modyfikacja biodegradowalnych poliestrów alifatycznych, a także ich mieszanin oraz badanie wpływu stosowanych nadtlenków organicznych na ich właściwości. Mieszaniny polimerowe zostaną otrzymane w procesie reaktywnego wytłaczania co ma na celu polepszyć ich wzajemną mieszalność. Jako środek sieciujący zostaną zastosowane małocząsteczkowe, komercyjnie dostępne, różne typy nadtlenków organicznych. Ich wpływ na biodegradowalne poliestry oraz ich mieszaniny polimerowe zostanie zbadany przez zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii sił atomowych. Ponadto przedmiotem projektu będzie zbadanie właściwości mechanicznych i termicznych, a także oddziaływań międzycząsteczkowych na granicy faz w otrzymanych mieszaninach oraz ich stopień usieciowania.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2018/29/N/ST8/02042 z dnia 2019-01-31
Realisation period:
2019-01-31 - 2021-01-30
Project manager:
Marta Przybysz-Romatowska
Realised in:
Department of Polymers Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 3

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2020

2019

seen 207 times