Static load tests on instrumented deep foundation piles - Project - MOST Wiedzy

Search

Static load tests on instrumented deep foundation piles

Projekt badawczy ma na celu przeanalizowanie zjawisk zachodzących w palu betonowym od momentu jego wykonania w gruncie do momentu próbnego obciążenia oraz zidentyfikowanie parametrów (odkształceń) mierzonych w trzonie pala podczas wykonywania próbnego obciążenia. Badania statyczne nośności pali oprzyrządowanych systemami do pomiarów odkształceń trzonów pali są wykonywane w celu ustalenia rozkładu oporów gruntu wzdłuż pobocznicy i pod podstawą pala. W celu prawidłowego określenia rozkładu tych oporów niezbędna jest poprawna charakterystyka właściwości materiałowych trzonu pala, a te zależą od wielu czynników i nie są wartościami stałymi. Zadaniem projektowym będzie identyfikacja tych czynników oraz opracowanie metody określania rzeczywistej sztywności osiowej trzonu pala. Przewiduje się przeprowadzenie badań pali w skali rzeczywistej w terenie. Planowane jest wykonanie próbnych obciążeń statycznych pali betonowych wyposażonych w ekstensometry strunowe (odzyskiwane i tracone). Po przeprowadzeniu badań nośności, pale zostaną wydobyte z gruntu w celu wykonania szczegółowych pomiarów geometrii ich trzonów oraz badań modułu betonu na próbkach pobranych z kilku odcinków trzonów. Badania przeprowadzone będą przy współpracy z wykonawcami robót palowych i zorganizowane na poletkach zlokalizowanych w pobliżu realizowanych budów. Przeprowadzone zostaną również analizy i symulacje numeryczne wykorzystujące Metodę Elementów Skończonych (Abaqus, Plaxis, Midas GTS). Przeprowadzenie zaproponowanych badań umożliwi identyfikację tych zjawisk oraz potwierdzenie założonych hipotez dotyczących zmienności sztywności osiowej trzonów pali. Pozyskane wyniki umożliwią zrozumienie procesów zachodzących za równo w gruncie jak i w betonie podczas wykonywania samej konstrukcji, procesu dojrzewania oraz późniejszej eksploatacji. Pozwoli to na dokładniejsze określanie parametrów materiałowych, wpłynie również na podniesienie jakości i wiarygodności wyników próbnych obciążeń pali oprzyrządowanych, a w konsekwencji przyczyni się do efektywniejszego i bezpieczniejszego projektowania fundamentów palowych. Sprzęt wykorzystany do badań pozostanie na wyposażeniu Laboratorium Geotechniki, a pozyskane rozwiązania technologiczne umożliwią realizację podobnych zadań w przyszłości. Dodatkowo jednostka naukowa będzie prowadziła ścisłą współpracę z przemysłem, a pozyskane wyniki zostaną opublikowane w prestiżowym czasopiśmie oraz zaprezentowane na międzynarodowej konferencji.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2017/27/N/ST8/02179 UMO-2017/27/N/ST8/02179 z dnia 2018-09-17
Realisation period:
2018-09-17 - 2020-09-16
Project manager:
mgr inż. Mateusz Wiszniewski
Realised in:
Department of Geotechnics, Geology and Marine Civil Engineering
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 26 times