Elektrofilowe kompleksy z ligandem R2P-P - nowe związki niskowalencyjnego fosforu - Project - Bridge of Knowledge

Search

Elektrofilowe kompleksy z ligandem R2P-P - nowe związki niskowalencyjnego fosforu

Celem projektu jest otrzymanie kompleksów fosfanylofosfinidenowych (R2P-P) metali przejściowych o właściwościach elektrofilowych, co wiąże się z obecnością grup elektronoakceptorowych (CO) przy centrum metalicznym. Celem jest także określenie ich struktur w ciele stałym i w roztworach oraz zbadanie ich podstawowych właściwości chemicznych.

Details

Financial Program Name:
DIAMOND GRANT
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
Umowa nr 0172/DIA/2013/42 z dnia 2013-07-08
Realisation period:
2013-07-08 - 2015-12-31
Project manager:
Mateusz Zauliczny
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
118 800.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 72 times