Fałszywe samozatrudnienie jako element szarej strefy w Polsce. Identyfikacja rozmiarów i przyczyn - Project - MOST Wiedzy

Search

Fałszywe samozatrudnienie jako element szarej strefy w Polsce. Identyfikacja rozmiarów i przyczyn

Planowane działanie jest następstwem zainteresowań naukowych wnioskodawcy, które koncentrują się na analizie gospodarki nieformalnej w Polsce i dotyczą jej aspektów definicyjnych, pomiarowych oraz rozpoznania przyczyn i skutków. Wśród zidentyfikowanych luk badawczych wymienić można m.in. zjawisko fałszywego samozatrudnienia (bogus (false) self-employment), które pozostaje słabo rozpoznane w Polsce. Fałszywe samozatrudnienie jest jednym ze sposobów uchylania się od opodatkowania oraz płacenia składek na ubezpieczenie społeczne poprzez zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. W praktyce osoby samozatrudnione często nie prowadzą działalności przedsiębiorczej lecz wykonują zadania zamówione przez zleceniodawcę, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Wnioskowane działanie ma na celu przeprowadzenie badania ankietowego o charakterze pilotażowym, opartym na wywiadach telefonicznych (CAPI) z właścicielami firm bądź menedżerami wyższego stopnia. Wstępna wycena przewiduje przeprowadzenie ok. 1000 efektywnych wywiadów przez firmę zewnętrzną. Wnioskodawca w ramach planowanego działania jest odpowiedzialny za przygotowanie kwestionariusza ankiety, dobór próby badawczej oraz analizę uzyskanych wyników. W celu zagwarantowania reprezentatywności i uogólnienia wyników na cały kraj, zastosowany zostanie proces warstwowania, z wykorzystaniem trzech warstw: województwo, sektor oraz wielkość obrotów. Celem ankiety jest identyfikacja zjawiska fałszywego samozatrudnienia w Polsce. Z uwagi na trudność tematyki, zastosowany zostanie szereg narzędzi, wykorzystywanych w badaniach ankietowych dotyczących tematów drażliwych (sensitive questions), które mają na celu zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania prawdziwych odpowiedzi.. Badanie ankietowe pozwoli na osiągnięcie następujących celów badawczych: (1) rozpoznanie rozmiarów fałszywego samozatrudnienia w formalnie działających przedsiębiorstwach w Polsce; (2) identyfikacja przyczyn występowania powyższego zjawiska; (3) zbadanie skłonności do zawierania umów cywilnoprawnych opartych na samozatrudnieniu (na postawie charakterystyk badanych przedsiębiorstw). Zebrany materiał statystyczny pozwoli na prezentację wyników badań zarówno w postaci podstawowych statystyk, jak również budowę modeli ekonometrycznych badających przyczyny występowania badanego zjawiska. Efekty badań zostaną opublikowane w czasopismach naukowych oraz zaprezentowane podczas konferencji i seminariów naukowych.

Details

Project's funding:
MINIATURA
Agreement:
DEC-2018/02/X/HS4/00441 z dnia 2018-08-31
Realisation period:
2018-09-15 - 2019-09-14
Project manager:
dr Dagmara Nikulin
Realised in:
Department of Economic Sciences
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2020

  • The Determinants of False Self-Employment: A Survey of Polish Enterprises
    Publication

    The main goal of this article is to advance the emergent research on tax evasion in Poland in the form of false self-employment (FSE), in particular to identify its causes. The dependent character of some self-employed workers is a big problem in the Polish economy, which has been completely unexplored because of the lack of available data. In this article, we use data from a survey of Polish companies. Our empirical results show...

    Full text in external service

seen 52 times