Labour market implications of international outsourcing and global production sharing - Project - MOST Wiedzy

Search

Labour market implications of international outsourcing and global production sharing

Projekt badawczy OPUS6, Panel dyscyplin HS4. Zakłada się realizację projektu przez 24 miesiące, 2 wykonawców (zatrudnionych w PG). Osią projektu jest zagadnienie międzynarodowego outsourcing-u rozumianego jako „geograficzna separacja czynności związanych z produkcją dobra (lub usługi) pomiędzy dwoma lub więcej krajami”. Nadrzędnym celem projektu jest rozwiązanie problemu badawczego dotyczącego charakteru interakcji pomiędzy procesem międzynarodowej dezintegracji procesu produkcyjnego (ang. international outsourcing/offshoring) a jego implikacjami dla rynków pracy. Projekt zakłada przeprowadzenie analiz empirycznych (przy użyciu stworzonej w ramach projektu zintegrowanej bazy danych sektorowych, łączącej dane handlowe oraz statystyki dotyczące rynku pracy) w oparciu o opracowane ramy teoretyczne (model). Nowatorski charakter projektu będzie polegał głównie na; (i) użyciu dotąd nie w pełni eksplorowanych danych (czyli najszerszego z możliwych panelu międzynarodowego) do (ii) przeanalizowania szeregu aspektów dotyczących wpływu outsourcing-u na rynki pracy; (iii) zastosowaniu metodologii pozwalającej na studia porównawcze między krajami, (iv) oszacowaniu wpływu ostatniego kryzysu (2008-) na badane zjawiska oraz (v) przeanalizowaniu specyficznego przypadku Polski.Wymierny efekt końcowy projektu przewiduje powstanie szeregu publikacji – artykułów o zasięgu międzynarodowym. Strategia publikacyjna będzie zgodna z obowiązującym naciskiem na publikacje w znaczących czasopismach zagranicznych o jak najwyższym współczynniku impact factor. Tym samym zakłada się, że wzorem poprzednio realizowanych przez kierownika projektu oraz głównego wykonawcę projektów, wyniki projektu zostaną opublikowane w czasopismach rangi światowej z bazy Web of Science (WoS).

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2013/11/B/HS4/02134 z dnia 2014-08-05
Realisation period:
2014-08-05 - 2016-08-04
Project manager:
dr hab. inż. Aleksandra Parteka
Team members:
Realised in:
Department of Economic Sciences
Project's value:
202 300.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 56 times