Nowe sposoby niedestrukcyjnych pomiarów emisji związków chemicznych z grupy lotnych związków organicznych emitowanych z materiałów wewnętrznych oraz ocena ich wpływu na jakość powietrza wewnętrznego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Nowe sposoby niedestrukcyjnych pomiarów emisji związków chemicznych z grupy lotnych związków organicznych emitowanych z materiałów wewnętrznych oraz ocena ich wpływu na jakość powietrza wewnętrznego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi.

Celem projektu jest ocena jakości materiałów wewnętrznych stanowiących główne elementy konstrukcyjne lub wyposażeniowe pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi z wykorzystaniem nowych rozwiązań metodycznych z zakresu niedestrukcyjnych technik pomiarowych. Planowane jest porównanie materiałów wewnętrznych pod względem zawartości związków z grupy LZO, jak również pod względem wielkości strumienia emisji wybranych związków organicznych należących m.in. do grupy monoterpenów, aldehydów i węglowodorów aromatycznych z wykorzystaniem pasywnych oraz dynamicznych technik pobierania próbek analitów wyemitowanych z badanych materiałów wewnętrznych. Ponadto, w ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną badania jakości powietrza wewnętrznego pomieszczeń mieszkalnych z wykorzystaniem techniki pasywnego pobierania próbek analitów z medium gazowego, w celu oceny w jakim stopniu związki organiczne emitowane z elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych wpływają na jakość powietrza wewnętrznego, a tym samym na komfort życia użytkowników, a w dalszej perspektywie na ich zdrowie. Stosowanie technik pasywnego pobierania analitów jest zgodne z filozofią zielonej chemii analitycznej, dzięki eliminacji etapu przygotowania próbki oraz zastosowaniu dwuetapowej termicznej desorpcji (ekstrakcja w podwyższonej temperaturze w strumieniu gazu obojętnego) zamiast ekstrakcji z wykorzystaniem rozpuszczalnika np. CS2. Ponadto stosowanie pasywnych komór emisyjnych umożliwia prowadzenie badań in-situ (instalację urządzenia bezpośrednio w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi) bez ingerencji w codzienne funkcjonowanie użytkowników oraz co również należy podkreślić, jest to metoda niedestrukcyjnej oceny jakości materiału wewnętrznego. W wyniku prowadzonych badań planowane jest nawiązanie współpracy pomiędzy miejscem realizacji projektu (Politechniką Gdańska), a przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym związanym z dziedziną materiałów budowlanych i konstrukcyjnych materiałów wewnętrznych. Ponadto,spodziewanym efektem końcowym prac realizowanych w ramach projektu będzie przygotowanie dwóch publikacji o charakterze prac oryginalnych w czasopismach naukowych z tzw. „listy filadelfijskiej” dokumentujących wyniki przeprowadzonych badań z afiliacją Politechniki Gdańskiej oraz zaprezentowanie opracowanych narzędzi analitycznych na forach i konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Details

Financial Program Name:
IUVENTUS PLUS
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
0283/IP3/2015/73 z dnia 2015-03-09
Realisation period:
2015-03-09 - 2017-03-08
Project manager:
dr hab. inż. Mariusz Marć
Realised in:
Department of Analytical Chemistry
Project's value:
120 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 109 times