Development of optimal method for reduction of the pollution load of effluents from bitumen production. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Development of optimal method for reduction of the pollution load of effluents from bitumen production.

Celem naukowym niniejszego projektu jest zbadanie efektywności degradacji i toku przemian substancji chemicznych obecnych w ściekach z produkcji asfaltów poddawanych oczyszczaniu z zastosowaniem wybranych procesów utleniania. Zbadany zostanie wpływ warunków procesu utleniania składników organicznych na efektywność redukcji ładunku zanieczyszczeń. Projekt obejmuje badania i porównanie toku przemian, w tym kinetyki utleniania, dla poszczególnych grup związków obecnych w ściekach (aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, etery, organiczne związki siarki i azotu, związki aromatyczne) w przypadku zastosowania jedynie czynnika utleniającego oraz w przypadku zastosowania utleniania wspomaganego katalizatorem oraz fotoutleniania. W celu szczegółowego zbadania wpływu poszczególnych parametrów procesu utleniania na sumaryczną efektywność procesu, konieczne jest przeanalizowanie toku przemian poszczególnych grup związków obecnych w ściekach. W trakcie dotychczasowych badań objętych tematyką dotyczącą niniejszego projektu, opracowano metodykę pozwalającą na bardzo szeroki zakres kontroli procesowej przemian lotnych związków siarki występujących w tego typu ściekach. Zidentyfikowano również główne grupy związków chemicznych obecnych w ściekach. Zdobyta dotychczas wiedza pozwala na ukierunkowanie badań, a także ich uszczegółowienie w zakresie metodyki frakcjonowania grup związków oraz identyfikacji poszczególnych składników. Zastosowane w projekcie metody rozdzielania pozwalają na szeroką i jednoznaczną identyfikację składników. Produkty utleniania zostaną zidentyfikowane na podstawie analiz składu ścieków w trakcie oraz po procesie utleniania. Niniejszy projekt zakłada wykonywanie badań dla ścieków modelowych oraz potwierdzenie wyników dla optymalnych warunków procesu podczas badań dla rzeczywistych ścieków pooksydacyjnych z produkcji asfaltów o wysokim stopniu zanieczyszczenia. Bogaty skład ścieków po-oksydacyjnych powoduje, że w wyniku realizacji niniejszego projektu zostanie zdobyta wiedza na temat kinetyki utleniania poszczególnych grup związków chemicznych w badanych opcjach procesu utleniania. Opracowane rozwiązanie, przy jednoczesnym uzyskaniu szerokiej informacji na temat toku przemian poszczególnych grup związków, będzie stanowiło innowację, możliwą do zaimplementowania także w rozwiązaniach przemysłowych dedykowanych innym gałęziom przemysłu chemicznego. Do tej pory nie istnieją opatentowane ani opublikowane technologie dedykowane tego typu rodzajom ścieków.

Details

Financial Program Name:
SONATA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2013/D/ST8/03973 z dnia 2014-06-02
Realisation period:
2014-06-01 - 2017-06-01
Project manager:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
384 800.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 132 times