Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej - Project - MOST Wiedzy

Search

Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 70 pracowników Politechniki Gdańskiej (PG) w zakresie 1. innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 2. umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, 3. prowadzenia dydaktyki w j. obcym poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach/warsztatach z zakresu m.in. aktywizujących metod nauczania, sztuki autoprezentacji, umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w procesie kształcenia, wzrostu umiejętności posługiwania się językiem obcym na zajęciach dydaktycznych w okresie do 31.10.2019 roku. Rodzaje i forma wsparcia dobrane zostały adekwatnie do potrzeb uczestników i wynikają z przeprowadzonego na przełomie czerwca i lipca b.r. badania samooceny kompetencji (w formie ankiet) nauczycieli akademickich PG (przy założeniu, że 1 pracownik może uczestniczyć w więcej niż 1 szkoleniu/warsztacie). W kolejnych zadaniach projektu ujęto szkolenia dedykowane rozwojowi konkretnej kompetencji.

Details

Project's funding:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Agreement:
POWR.03.04.00.00-DO11/17 z dnia 2017-11-28
Realisation period:
2018-03-01 - 2019-10-31
Project manager:
dr Anna Wałek
Team members:
Realised in:
Main Library Office
Project's value:
145 799.87 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 92 times