Positive management of technical universities: a new model of motivation - Project - MOST Wiedzy

Search

Positive management of technical universities: a new model of motivation

Celem projektu jest opracowanie i testowanie nowego modelu motywacji nauczycieli akademickich w zarządzaniu uczelniami technicznymi. Motywacja może pośredniczyć pomiędzy zasobami instytucjonalnymi (adekwatne wynagrodzenie, styl przywództwa) a efektywnością naukową (produktywność naukowa, ponadstandardowe zachowania organizacyjne i zaangażowanie). Ramy teoretyczne problemu stanowi połączenie paradygmatu zarządzania organizacją pełną paradoksów strategicznych (synergia antynomii, Leja 2013) z pozytywnym potencjałem organizacyjnym (Cameron i Spreitzer, 2011). Efektywność naukowa zależy nie tylko od indywidualnych zdolności pracowników, ale też od ich zaangażowania oraz właściwego motywowania. Tak więc, zgodnie z założeniami teorii autodeterminacji w kontekście pracy (Deci, Olafsen, Ryan, 2017; Pink, 2009), nowy model uwzględnia trzy rodzaje motywacji: autonomiczną (w tym motywację wewnętrzną), kontrolującą i brak motywacji oraz dążenie do zaspokojenia potrzeb mistrzostwa, autonomii i maksymalizacji celowości działania. Teoretyczna i metodologiczna innowacyjność projektu jest następująca: [1] opracowanie i weryfikacja nowego teoretycznego modelu motywacji w zarządzaniu uczelniami technicznymi; [2] integracja podejścia instytucjonalnego i indywidualnego; [3] wielopoziomowe testowanie modelu motywacji w różnych dziedzinach nauki i pomiędzy nauczycielami akademickimi; [4] zastosowanie metodologii hybrydowej, łączenia badań jakościowych i ilościowych z zastosowaniem zaawansowanych analiz statystycznych. Podjęty problem naukowy nowego modelu motywacji w zarządzaniu uczelniami wyższymi wypełni lukę w obszarze badań nad szkolnictwem wyższym i poszerzy wiedzę w naukach o zarządzaniu.

Details

Project's funding:
OPUS
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
dr hab. Beata Basińska
Realised in:
Department of Applied Informatics in Management
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project

seen 17 times