Rozpraszanie elektronów na molekułach - przekroje czynne i dynamika zderzeń - Project - Bridge of Knowledge

Search

Rozpraszanie elektronów na molekułach - przekroje czynne i dynamika zderzeń

Proponowany projekt eksperymentalny dotyczy zderzeń elektronów z cząsteczkami w fazie gazowej. Celem projektu jest dokładne zbadanie charakteru rozpraszania elektronów na wybranych obiektach molekularnych oraz sposobu w jaki elektrony zmieniają fizyczny i chemiczny stan molekuł przy określonej energii. Propozycja badań koncentruje się na niskim zakresie energii 0-20 eV, gdzie rozpraszanie jest zdominowane przez molekularne procesy rezonansowe. Badania pozwolą na uzyskanie wiedzy potrzebnej do lepszego zrozumienia procesów fizyko-chemicznych w warunkach występowania dużych ilości wolnych elektronów. Działania w ramach projektu będą polegały m.in. na pomiarach przekrojów czynnych dysocjacyjnego procesu wychwytu elektronów (Dissociative Electron Attachment, DEA) związków organicznych, zawierających podwójne lub potrójne wiązania molekularne. Dzięki temu możliwe będzie przetestowanie podstawowych założeń i modeli fizyki kwantowej zderzeń, które opisują takie procesy. Prace eksperymentalne zaplanowano w laboratorium Instytutu Chemii Fizycznej Czeskiej Akademii Nauk im. J. Heyrovský’ego w Pradze. Proponowany projekt uwzględnia pomiary DEA i wysokorozdzielczą spektroskopię charakterystycznych strat energii elektronów (m.in. rozpraszanie sprężyste, wzbudzenia elektronowe i jonizacja). [Znaczenie dla Politechniki Gdańskiej] Niewątpliwie proponowany projekt wpłynie na wzmocnienie współpracy Politechniki Gdańskiej z międzynarodowym ośrodkiem badawczym (Instytut Chemii Fizycznej Czeskiej Akademii Nauk im. J. Heyrovský’ego w Pradze) specjalizującym się w dziedzinie chemii fizycznej. Planowane badania rozpoczną działania związane z rozbudową istniejącego laboratorium rozpraszania elektronów na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Projekt badawczy dotyczący budowy zaawansowanego systemu eksperymentalnego rozpraszania elektronów do określania dynamiki zderzeń elektron-molekuła zostanie złożony w przyszłym, właściwym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

Details

Financial Program Name:
MINIATURA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Realisation period:
2018-12-04 - 2019-12-03
Project manager:
dr hab. Mateusz Zawadzki
Realised in:
Administration of the Faculty of Applied Physics and Mathematics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 242 times