nie dotyczy - Project - Bridge of Knowledge

Search

nie dotyczy

Studium podyplomowe ma na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym efektywne projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Oferta studiów skierowana jest do osób zatrudnionych w RZGW, pracowników wydziałów ochrony środowiska urzędów miejskich, gminnych, wojewódzkich i marszałkowskich oraz innych osób potencjalnie zainteresowanych pozyskaniem w przyszłości uprawnień hydrologicznych, a także projektantów urządzeń budownictwa wodnego i melioracji. Studium rozpocznie się 19.10.2015 i zakończy 30.09.2016. Omawiane zagadnienia są rozszerzeniem i uaktualnieniem wiedzy dotyczącej hydrologii, hydrogeologii, gospodarki i prawa wodnego wykładanej na uczelniach wyższych w zakresie inżynierii środowiska. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Politechniki Gdańskiej Wydziału inżynierii Lądowej i Środowiska. Na kurs będą składać się przedmioty, prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, takie jak: hydrologia (26 h), hydrogeologia z podstawami modelowania (18 h), podstawy hydrometrii (14 h), modelowanie spływu powierzchniowego i propagacji fali w korycie (18 h), modelowanie transportu rumowiska rzecznego (10 h), modelowanie odpływu ze zlewni zurbanizowanej (10 h), podstawy modelowania matematycznego w hydrologii (18 h), hydrologiczne zjawiska ekstremalne (12 h), zastosowanie metod statystycznych w hydrologii (18 h), podstawy gospodarowania wodą i ochrony przeciwpowodziowej (14 h), termika rzek i zjawiska lodowe (8 h), wdrożenie Dyrektywy Wodnej i Powodziowej w Polsce (4 h), ekohydraulika wybrane zagadnienia (10 h), zagadnienia prawne w inżynierii i gospodarce wodnej (12 h). Realizacja zadania istotnie wpłynie na wzrost świadomości ekologicznej słuchaczy studium poprzez promowanie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych m.in. poprzez zwiększenie naturalnej retencji oraz odnowienie zasobów wód podziemnych.

Details

Financial Program Name:
WFOŚ
Organization:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Agreement:
WFOŚ/D/201/298/2015 z dnia 2015-12-15
Realisation period:
2015-12-15 - 2016-09-30
Project manager:
dr hab. inż. Michał Szydłowski
Realised in:
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Project's value:
100 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 165 times