Wektorowa analiza zjawisk falowych w rzeczywistym polu akustycznym - Project - Bridge of Knowledge

Search

Wektorowa analiza zjawisk falowych w rzeczywistym polu akustycznym

Proponowany do realizacji projekt z zakresu badań podstawowych w dziedzinie akustyki fonicznej i inżynierii dźwięku dotyczy przeprowadzenia analizy zjawisk falowych zachodzących w rzeczywistym polu akustycznym w otoczeniu drgających struktur (źródeł dźwięku) oraz innych obiektów, na które oddziałuje strumień przepływającej energii akustycznej. Jako przykładowe obiekty badawcze będące źródłami energii akustycznej wytypowano wybrane instrumenty muzyczne, takie jak: fortepian, piszczałka organowa. Celem proponowanych badań jest dokonanie eksperymentalnej, wielowymiarowej analizy, zarówno drgających struktur rzeczywistych, jak również wytwarzanego przez te struktury strumienia energii akustycznej. Rzeczywiste pole akustyczne, tworzone w wyniku jednoczesnego działania różnorodnych efektów falowych, nie daje się ująć ogólnym opisem matematycznym. Dlatego elementarne zjawiska akustyczne są rozpatrywane oddzielnie i tylko w nielicznych przypadkach (zagadnienia liniowe) możliwe jest stosowanie zasad superpozycji do wyznaczania obrazu wypadkowego. Weryfikacja aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie będzie polegała na eksperymentalnym zbadaniu podstawowych zjawisk falowych zachodzących w wektorowym polu akustycznym na podstawie danych opisujących drgania układów mechanicznych oraz wyników pomiarów wytwarzanego przez nie pola akustycznego. Główny cel projektu oraz proponowana metodologia są realizowalne praktycznie. Stworzenie unikatowego systemu pomiarowego może przyczynić się do szybkiego postępu w prowadzonych badaniach i umożliwić dokonanie nowych odkryć z dziedziny akustyki i psychofizjologii percepcji. Wymiernym efektem proponowanego projektu będą publikacje naukowe w renomowanych czasopismach (z listy JCR) oraz referaty prezentowane na międzynarodowych konferencjach branżowych w Polsce i za granicą. Przewiduje się, na podstwie uzyskanych wyniów, opracowanie rozprawy habilitacyjnej oraz monografii naukowej. Dodatkowo wymiernym udokumentowanym efektem przeprowadzonych badań będzie obszerna baza danych zawierająca wyniki pomiarów kierunkowości promieniowania różnych źródeł dźwięku udostępniona również w formie galerii wizualizacji przedstawiających wektorowe rozkłady pola akustycznego.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2012/05/B/ST7/02151 z dnia 2013-03-13
Realisation period:
2013-03-13 - 2016-06-12
Project manager:
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
992 300.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 64 times