Beyond Li-ion batteries: on novel and Efficient electrode materials for Sodium Storage - Project - MOST Wiedzy

Search

Beyond Li-ion batteries: on novel and Efficient electrode materials for Sodium Storage

Projekt przewiduje syntezę oraz wnikliwą charakterystykę fizykochemiczną, strukturalną oraz elektrochemiczną kompozytowych materiałów elektrodowych do ogniw sodowo-jonowych. Projekt będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (umowa konsorcjum) oraz Uniwersytetem Technicznym w Darmstadt (TUD) w Niemczech. Projekt składa się z kilku głownych zadań: 1) Synteza oraz charakterystyka elektrochemiczna nowego kompozytowego materiału katodowego w oparciu o fosforan wanadowo sodowy i materiał węglowy - Na3V2(PO4)3/C@C o strukturze rdzeń-otoczka (core-shell) - zadanie do wykonania przez PG 2) Synteza oraz charakterystyka elektrochemiczna nowego porowatego materiału kompozytowego na bazie cyny, węgla oraz tlenowęgliku krzemu Sn/C/SiOC zadanie do wykonania przez TUD 3) Badanie transportu jonowego w elektrodach kompozytowych (materiał aktywny/materiał wiążący/dodatek przewodzący) oraz pojedynczych cząstek materiału aktywnego (bez dodatków), zarówno katodowego jak i anodowego - zadanie do wykonania przez PG 4) Badania strukturalne oraz badanie zmian strukturalnych pod wpływem oddziaływania elektrochemicznego technikami in-situ (spektroskopia Ramana, oraz specktroskopia w podczerwieni w połączeniu z technikami polaryzacyjnymi t.j. wolamperometria cykliczna, chronopotencjometria, chronoamperometria) - zadanie do wykonania przez UMK 5) Badanie nowozsyntezowanych materiałów - katodowego i anodowego - w pełnym ogniwie - zadanie do wykonania przez PG oraz TUD. Projekt będzie miał duże znaczenie na PG ze względu na pogłębienie współpracy pomiędzy wymienionymi jednostkami. Ponadto, w ramach projektu ma zostac zakupiona aparatura, która umożliwi pomiary pojedynczych cząstek materiału aktywnego w środowisku niewodnym - takie badania będą unikalne w skali kraju.

Details

Project's acronym:
BLESS
Project's funding:
BEETHOVEN
Agreement:
UMO-2018/31/G/ST5/02056 z dnia 2020-03-02
Realisation period:
2020-03-02 - 2023-03-01
Project manager:
dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Technische Universitaet Darmstadt (Germany)
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Poland)
Request type:
null
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 65 times