Green Analytical Chemistry in Air and Water Pollution Assessment - Project - MOST Wiedzy

Search

Green Analytical Chemistry in Air and Water Pollution Assessment

Głównym celem współpracy między wymienionymi naukowymi jednostkami partnerskimi jest rozwój i zastosowanie Zielonych Technik Analitycznych (w tym metod przygotowania próbek, ekstrakcji analitów oraz wykonania ostatecznych analiz instrumentalnych i biologicznych) do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza i wód powierzchniowych. Niniejszy wniosek stanowi przyczynek do: - kontynowania wspólnych badań, rozwoju i rozszerzenia zakresu opracowanych i zwalidowanych metodyk analitycznych o możliwość ich zastosowania do oceny stopnia zagrożenia ekosystemów obszarów okołobiegunowych (w tym powietrza i wód powierzchniowych) w których obserwowana jest silna antropopresja oraz - rozszerzenia ukończonego projektu którego celem była ocena jakości wód i ścieków zrzucanych z oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie RP o kraje Unii Europejskiej.

Details

Financial Program Name:
Polish-Austrian competition for personal exchange
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska
Realised in:
Department of Analytical Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Vienna University of Technology (Austria)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 61 times