Analiza właściwości tomografii elektryczno-magnetycznej w zastosowaniu do wykrywania obiektów ukrytych w gruncie - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza właściwości tomografii elektryczno-magnetycznej w zastosowaniu do wykrywania obiektów ukrytych w gruncie

Abstract

W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania tomografii elektryczno - magnetycznej do wykrywania min ukrytych w gruncie. Zakres pracy obejmuje przegląd stosowanych i rozwijanych technik wykrywania min. Zaprezentowane metody i techniki sklasyfikowano wg rodzaju wykorzystywanych fal lub pól (elektromagnetyczne, magnetyczne, elektryczne, akustyczne, itp.). Praca zawiera również wstępną analizę proponowanej metody, matematyczny model rozważanego zagadnienia, metody obliczania tzw. zagadnienia prostego (opisano metody przydatne do obliczania rozkładu pól elektrycznych w ośrodkach rozciągających się do nieskończoności) oraz obszerny opis elektrycznych właściwości gruntu ściśle zależnych od jego wilgotności, temperatury, zawartości wtrąceń biologicznych i wielu innych czynników. Ponadto w pracy przedstawiono krótki opis deterministycznych metod rekonstrukcji obrazów (tzw. zagadnienie odwrotne), własny algorytm rekonstrukcji uwzględniający właściwości pomiarowe matrycy czujników, opis miar wykorzystywanych do oceny jakości wyników rekonstrukcji oraz wyniki badań symulacyjnych. Badania symulacyjne przeprowadzono oddzielnie dla technik jednomodalnych (elektrycznej i magnetycznej) oraz dla techniki łączonej wykorzystując algorytm rekonstrukcyjny z i bez modyfikacji Broydena macierzy Jakobianu uwzględniając niejednorodność gruntu i szumy pomiarowe. Modyfikacja Jakobianu wg zależności Broydena prowadziła do lepszych wyników, szczególnie gdy zaburzenia miały umiarkowane wartości. Otrzymane wyniki wykazały, że możliwa jest poprawna rekonstrukcja dla relatywnie dużych poziomów szumu toru pomiarowego i wariancji przewodności gruntu.

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2009
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags