Badania poziomów zanieczyszczeń w płynach ustrojowych człowieka. Study of the level of pollution in human body fluids - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania poziomów zanieczyszczeń w płynach ustrojowych człowieka. Study of the level of pollution in human body fluids

Abstract

Źródłem informacji o stanie środowiska mogą być zarówno wyniki badań próbek części nieożywionej (woda, gleba, powietrze) jak i próbki części biotycznej, w tym także tkanek i płynów ustrojowych człowieka, który jest nieustannie narażony na działanie szerokiego spektrum ksenobiotyków. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd metod izolacji, wzbogacania i technik oznaczeń końcowych analitów z próbek moczu ludzkiego i krwi. Zawarto również informacje na temat metod i technik analitycznych wykorzystywanych do oznaczania zarówno związków nieorganicznych (metali) oraz wybranych związków organicznych (alkoholi, lotnych związków wielopierścieniowych, węglowodorów aromatycznych: benzen, toluen, styren oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych). Oznaczanie tych związków i ich metabolitów (biomarkerów) w moczu jest często wykorzystywane jako ilościowy wskaźnik ekspozycji na daną substancję (tzw.monitoring biologiczny).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S no. 10, pages 7 - 41,
ISSN: 1898-6196
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kozłowska K., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Badania poziomów zanieczyszczeń w płynach ustrojowych człowieka. Study of the level of pollution in human body fluids// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 10., nr. 1-2 (2003), s.7-41
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags