Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych

Abstract

Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja i omówienie wyników badań benchmarkingowych w zakresie internacjonalizacji klastrów, przeprowadzonych w latach 2010, 2012 i 2014. Wyniki tych badań wskazują, że umiędzynarodowienie stanowi bardzo istotny cel rozwojowy klastrów, którego realizacja pozostaje jednak na dość niskim i silnie zróżnicowanym poziomie. Biorąc pod uwagę próbę badawczą oraz analizowane wskaźniki szczegółowe, wyniki potwierdzają pozytywny wpływ wieku, wielkości i zaangażowania w realizację wspólnych projektów klastrów na rozwój współpracy międzynarodowej oraz ilustrują stały wzrost średniej dotyczącej udziału eksportu w strukturze sprzedaży produktów w rdzeniu klastra. W odniesieniu do pozostałych wskaźników internacjonalizacji (takich jak liczba rynków zagranicznych, na których obecne są przedsiębiorstwa z klastra oraz liczba umów formalnych o współpracę klastra z podmiotami zagranicznymi) odnotowano sukcesywne obniżanie się średnich wartości.

Authors (2)

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zarządzanie i Finanse no. 14, pages 207 - 222,
ISSN: 2084-5189
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Lis A., Romanowska E.: Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 14., nr. 2/1/2016 (2016), s.207-222
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 74 times

Recommended for you

Meta Tags