Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej

Abstract

Sytuacja na rynku pracy zależy od wielu zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce. Jednym z nich jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa. Inwestycje nowe, rozwojowe przyczyniają się często do wzrostu popytu na pracę, inwestycje bieżące, odtworzeniowe umożliwiają utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy na nie zmienionym poziomie. Nie wszystkie inwestycje generują nowe miejsca pracy bądź przyczyniają się do utrzymania obecnych gdyż zwiększają produktywność pracy. Mogą one pociągać za sobą trudności z utrzymaniem liczby miejsc pracy. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się głównym czynnikiem wzrostu zatrudnienia. Celem niniejszego opracowania jest analiza relacji występujących pomiędzy tymi zjawiskami w Polsce w latach 1995-2004.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa strony 17 - 25
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Szymczak A.: Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej// Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją naukową Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s.17-25
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 187 times

Recommended for you

Meta Tags