Kompensacja skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym - Publication - MOST Wiedzy

Search

Kompensacja skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym

Abstract

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest opis matematyczny, badania i symulacja mechanizmu kompensacji skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym typu PWK. W rozprawie przedstawiono istniejące rozwiązania konstrukcyjne pomp tłokowych, kładąc szczególny nacisk na przedstawienie stosowanych w nich mechanizmów rozrządu i kompensacji skoków ciśnienia. Ponadto szczegółowo opisano budowę i zasadę działania pompy PWK będącej przedmiotem badań i analiz. Opracowano modele matematyczne zjawisk i procesów towarzyszących powstawaniu skoków ciśnienia w komorach roboczych pompy PWK, z których najważniejsze to: – Model ściśliwości cieczy zapowietrzonej, – Modele przecieków w szczelinach o zmiennej geometrii, – Model elastycznej komory kompensacyjnej, – Model odkształceń zespołu wał-tarcze oporowe. Opracowane modele matematyczne połączono w całkowity model symulacyjny pozwalający na ocenę wpływu parametrów eksploatacyjnych i konstrukcyjnych na wartość skoków ci´snienia. Model ten zweryfikowano w oparciu o pomiary laboratoryjne skoków ci´snienia w komorach roboczych pompy PWK o zmiennej wydajno´sci, których przebieg oraz metodyka zostały szczegółowo opisane w rozprawie.Uzyskane wnioski wykorzystano w celu sformułowania zalecen´ konstrukcyjnych do budowy pomp tłoczkowych z rozrza˛demkrzywkowym o zmiennej wydajno´sci. Streszczenie rozprawy w j ˛ezyku angielskim:

Full text

download paper
downloaded 36 times

License

Copyright (Author(s))

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2018
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times

Recommended for you

Meta Tags