Likwidacja suchego doku przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk - Publication - MOST Wiedzy

Search

Likwidacja suchego doku przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono problemy techniczne związane z likwidacją dużego obiektu hydrotechnicznego, stanowiącego utrudnienie nawigacyjne w intensywnie eksploatowanym portowym kanale dostępowym w Porcie Gdańsk. Dwukomorowy dok zlokalizowany przy Nabrzeżu Przemysłowym wybudowano w latach 1970-1972. Komory dokowe służyły do budowy żelbetowych, pływających skrzyń falochronowych, na potrzeby budowanego w tym czasie Portu Północnego. W pracy przedstawiono charakterystykę obiektu wraz z charakterystyką warunków geotechnicznych i hydrostatycznych, przedstawiono przebieg kolejnych etapów prac rozbiórkowych. Na podstawie badań odbiorczych dna przy nabrzeżu oraz badań stanu podłoża przed ścianką szczelną nabrzeża dokonano oceny możliwości zwiększenia głębokości technicznej nabrzeża do rzędnej -10,0 m A. Po przeprowadzonych robotach rozbiórkowych, pracach rewitalizacyjnych oraz badaniach odbiorowych nabrzeże przekazano do eksploatacji.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 19 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (Inżynieria Morska i Geotechnika)

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 47 - 56,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Bolt A., Sterpejkowicz-Wersocki W., Pilarska M., Bolt T.: Likwidacja suchego doku przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 1 (2018), s.47-56
Bibliography: test
 1. Od strony odwodnej istotną poprawę dała warstwa kruszbetu, zalegająca na rzędnych poniżej głębokości -9,0 m A. open in new tab
 2. Ocena możliwości zwiększenia głębokości technicznej nabrzeża do rzędnej -10,0 m A. Typowy przekrój przez nabrzeże w stanie po wykonanej rozbiórce doku i rewitalizacji nabrzeża pozostał niezmieniony (patrz rys. 5). W projekcie technologicznym [8] sprawdzono stateczność nabrzeża przy założonej, docelowej głębokości technicznej -10,0 m. Obliczenia przeprowadzono (zgodnie z przepisami) dla głębokości dopuszczalnej ustalonej na rzędnej - 10,5 m, dla ścianki niezabezpieczonej oraz z konstrukcjami zabezpieczającymi. W obliczeniach [8] przyjęto pozostawienie przy ściance szczelnej w dnie przypory z gruzu betonowego. Wyniki obliczeń potwierdziły pełną stateczność nabrzeża. Maksymalny moment zginający wyniósł 408 kNm, a głębokość wbicia ścianki szczelnej okazała się wystarczająca. Proponowana przypora z gruzu betonowego, zgodnie z projektem [8], miała mieć następujące parametry: rzędna góry przypory -7,0 m A, szerokość półki przy ściance nabrzeża 1,5 m, nachylenie skarpy przypory 1:1,5, całkowita szerokość przypory przy dnie kanału 5,0 m. open in new tab
 3. Podsumowanie Po przeprowadzonych robotach rozbiórkowych, pracach rewitalizacyjnych oraz badaniach odbiorowych nabrzeże przekazano do eksploatacji. Założenia do sposobu eksploatacji określono w projekcie [6] z uwzględnieniem pasa technicznego o głębokości -9,0 m na szerokości 2,5 m wzdłuż ścianki. W zaleceniach powykonawczych zastrzeżono, że eksploatacja powinna przebiegać bez nadmiernych przegłębień przy nabrzeżu powodowanych przez cumujące statki. Wszelkie przegłębienia przekraczające wartość rzędnej -10,5 m powinny być natychmiast usuwane, gdyż mogą zagrażać bezpieczeństwu obiektu. open in new tab
 4. Po 4 latach eksploatacji nabrzeża nie stwierdzono jakichkolwiek objawów zagrożenia stateczności, stwierdzono natomiast występujące w jednym miejscu przegłębienie dna. Po usunięciu przegłębienia dopuszczono wyrównanie dna do głębokości -10 m A oraz podczas eksploatacji przeprowadzono uważną kontrolę stateczności nabrzeża i docelowo zabezpieczenie dna przed rozmyciem w pasie technicznym o szerokości 12 m [6]. open in new tab
 5. LITERATURA open in new tab
 6. Archiwalna dokumentacja techniczna dotycząca "Zakładu Prefabrykacji Skrzyń falochronowych w Gdańsku", Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Projmors, Gdańsk, 1970-1972
 7. Badania profilu dna przy nabrzeżu oraz atesty czystości dna, 2013 open in new tab
 8. Badania sondą dynamiczną średnią, Geoset S.C., Gdańsk, 2013 open in new tab
 9. Ekspertyza techniczna określająca możliwości, warunki i sposób rozbiórki dwu komór dokowych znajdujących się przy Nabrzeżu Przemysłowym w Kanale Kaszubskim w Gdańsku, PPBH "Aquaprojekt" Sp. z o.o., 2000 open in new tab
 10. Materiały archiwalne -Dokumentacja geologiczno -inżynierska Nr 0513/191 Cz. "B", Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Gdańsku, 1971 open in new tab
 11. Projekt robót rozbiórkowych komór dokowych Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk, PPBH "Aquaprojekt" Sp. z o.o., 2012 open in new tab
 12. Projekt technologiczny robót firmy MARTOM Sp. z o.o., Słupsk, 2012/13
 13. Projekt technologiczny wykonania dalszych robót rozbiórkowych komór dokowych przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk. Część I -docelowe i tymczasowe zabezpieczenie stateczności konstrukcji nabrzeża (ścianki szczelnej) wraz z open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 49 times

Recommended for you

Meta Tags