Listowe kolorowanie grafów - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Listowe kolorowanie grafów

Abstract

W klasycznym modelu kolorowania grafów,kolor przydzielany wierzchołkowi jestograniczony przez regułę zakazującą pokolorowania dwóch sąsiednich wierz-chołków tym samym kolorem. Kolorowanie listowe wprowadza dodatkowe ograni-czenie: każdy wierzchołek posiada z góry określony zbiór dopuszczalnych ko-lorów. Rozważamy jak duża może być różnica pomiędzy liczbą chromatyczną ilistową liczbą chromatyczną oraz dla jakich klas grafów są one równe. Rozpa-trujemy również kolorowania, w których wierzchołki otrzymują więcej niz je-den kolor. Prezentujemy także wyniki dotyczące listowego kolorowania krawę-dzi grafów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów strony 209 - 224
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 237 times

Recommended for you

Meta Tags