Modelowanie procesów oscylacyjnych w układach z membraną ciekłą i kationowym surfaktanetm = Modeling of oscillation processes in systems with liquid membrane and cationic surfactant - Publication - MOST Wiedzy

Search

Modelowanie procesów oscylacyjnych w układach z membraną ciekłą i kationowym surfaktanetm = Modeling of oscillation processes in systems with liquid membrane and cationic surfactant

Abstract

Badano mechanizm oscylacji róznicy potencjału elektrycznego między fazami wodnymi trójfazowego układu z membraną ciekłą zawierającą kwas pikrynowy rozpuszcony w nitrobenzenie. Wodna faza donorowa zawierała kationowy surfaktant (bromek heksadecylotrimetyloamoniowy) i etanol. Faza akceptorowa składała się z wodnego roztworu sacharozy. Mechanizm sugeruje, że gwałtowna adsorpcja i desorpcja surfaktantu na granicy fazy akceptorowej z membraną ciekłą poprzedzona dyfuzją odpowiada za obserowoane oscylacje. Przebieg zachodzących oscylacji opisano za pomocą czterech nieliniowych równań różniczkowych. Określono siedem stałych szybkości poprzez ich dopasowanie na postawie analizy elementów składowych mechanizmu. Wykazano za pomocą numerycznej symulacji, że zaproponowany mechanizm może tłumaczyć obserwowane oscylacje w badanym układzie z membraną ciekłą.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska strony 239 - 247
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Szpakowska M., Nagy B.: Modelowanie procesów oscylacyjnych w układach z membraną ciekłą i kationowym surfaktanetm = Modeling of oscillation processes in systems with liquid membrane and cationic surfactant// Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska/ ed. [red. tomu: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska. (Lublin: Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo), 2006, s.239-247
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags