Molecular self-assembly and optical activity of chiral thionooxalamic acid esters - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Molecular self-assembly and optical activity of chiral thionooxalamic acid esters

Abstract

Zsyntezowano kilka optycznie czynnych estrów dietylowych kwasu bis(tiooksamowego). Związki te, z powodu ich zdolności do tworzenia ze sobą komplementarnych cyklicznych wiązań wodorowych, są potencjalnie użytecznym materiałem budulcowym większych układów supramolekularnych. Odpowiednie układy modelowe otrzymano z optycznie czynnych 1,2-diamin, które poddano acylowaniu chlorooksooctanem etylu, a następnie otrzymane półprodukty tionowano odczynnikiem Lawessona. Zastąpienie atomu tlenu mniej elektroujemnym atomem siarki zwiększa kwasowość amidowego protonu NH, co skutkuje tworzeniem silniejszych wiązań wodorowych niż ma to miejsce w oksoanalogach. Jak wykazały rezultaty analiz krystalograficznych, badane związki tworzą trudne do otrzymania na drodze syntetycznej agregaty helikalne, w których podjednostki łączą się ze sobą poprzez cykliczne N-H•••O=C lub liniowe N-H•••S=C wiązania wodorowe. Obecność grup tiokarbonylowych absorbujących w łatwo dostępnym, długofalowym zakresie widma umożliwiła ponadto przeprowadzenie studiów spektroskopowych otrzymanych układów supramolekularnych, zarówno w fazie stałej, jak i w roztworze. Dla wszystkich systemów helikalnych krzywe dichroizmu kołowego CD wykonane w fazie stałej wykazały silny efekt Cottona w zakresie odpowiadającym wzbudzeniu n-pi*. Obserwowany CE jest rezultatem tworzenia się chiralnego chromoforu na skutek odkształcenia ugrupowania S=C-C=O od planarności, natomiast jego znak determinuje helikalność powstającego układu. W odróżnieniu od wyników uzyskanych z pomiarów w fazie stałej, krzywe CD wykonane w roztworze charakteryzowały się znacznym spadkiem intensywności CE w omawianym zakresie świadczącym o zburzeniu helikalnego uporządkowania obserwowanego w krysztale.

Citations

  • 8

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 9

    Scopus

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
TETRAHEDRON-ASYMMETRY no. 18, pages 1486 - 1496,
ISSN: 0957-4166
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Piotrkowska B., Milewska M., Gdaniec M., Połoński T.: Molecular self-assembly and optical activity of chiral thionooxalamic acid esters// TETRAHEDRON-ASYMMETRY. -Vol. 18., (2007), s.1486-1496
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1016/j.tetasy.2007.06.019
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 76 times

Recommended for you

Meta Tags