Odnawialne źródła energii - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Odnawialne źródła energii

Abstract

Zgodnie z Prawem energetycznym (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), odnawialne źródło energii (OZE) to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych [Dz.U. 2014 poz. 490]. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Polska powinna osiągnąć 15% udział odnawialnych źródeł energii w strukturze energii finalnej brutto (finalne zużycie nośników energii na potrzeby energetyczne wraz ze stratami energii elektrycznej i ciepła w przesyle i dystrybucji oraz zużyciem własnym energii elektrycznej i ciepła do produkcji energii elektrycznej i ciepła). Rokiem bazowym względem, którego określono docelowe poziomy, był rok 2005, w którym Polska uzyskała 7,2% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Globalnym celem Dyrektywy 2009/28/WE jest osiągnięcie przez kraje członkowskie, wspólnie do roku 2020, 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii i 10% udział tej energii w sektorze transportowym. W Dyrektywie nie znalazły się jednak szczegółowe wytyczne, czy opisy działań jakie kraje członkowskie mają podjąć dla osiągnięcia wzrost udziału energii produkowanej ze źródeł odnawianych, a jedynie odwołanie do Krajowych Planów Działań (KPD). Polska stara się prowadzić powinna politykę zgodną ze strategią Unii Europejskiej, jednak występują opóźnienia tworzeniu odpowiednich opracowań (KPD zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE miały zostać przyjęte do 30 czerwca 2010 r., polski dokument został przyjęty przez Rady Ministrów dopiero w dniu 7 grudnia 2010 r.). Najważniejsze, do tej pory przyjęte dokumenty strategiczne to: • Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (PEP2030) • Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD2010) • Kierunki Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce na lata 2010-2020

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 385 - 390,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Ostojski A.: Odnawialne źródła energii// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2014), s.385-390
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 213 times

Recommended for you

Meta Tags