Osady powstające w systemie kanalizacji deszczowej zlewni zurbanizowanej -przegląd literatury - Publication - MOST Wiedzy

Search

Osady powstające w systemie kanalizacji deszczowej zlewni zurbanizowanej -przegląd literatury

Abstract

Na terenie zlewni zurbanizowanej nieodzownym elementem infrastruktury technicznej jest system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podstawowym zadaniem kanalizacji deszczowej jest bezpieczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni do odbiornika. Z przepływem ścieków deszczowych bezpośrednio związane jest tworzenie się osadów w całym systemie kanalizacyjnym. Oprócz zawiesiny (w przeważającej części przypadków dla zlewni miejskiej –mineralnej) do osadów trafiają również zaadsorbowane zanieczyszczenia z terenów spływu. Osady tworzą się przede wszystkim w tych elementach systemu kanalizacji deszczowej, w których warunki przepływu ścieków umożliwiają sedymentację zawiesiny – wpusty deszczowe, osadniki, separatory oraz zbiorniki retencyjne. Gromadzenie się osadów może powodować spadek efektywności systemu kanalizacyjnego. Skład osadów zależy przede wszystkim od jakości dopływających ścieków, czyli jest bezpośrednio związany z charakterem i sposobem zagospodarowania zlewni, pośrednio z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego oraz własnościami opadu jako nośnika zanieczyszczeń. Niestety w Polsce nie ma dotychczas regulacji prawnych dotyczących jakości osadów pochodzących z kanalizacji deszczowej oraz wytycznych ich oczyszczania oraz bezpiecznego zagospodarowania. Niemniej jednak podejmowane są wstępne badania oraz próby klasyfikacji środowiskowej tych osadów, które niewątpliwie zasługują na uwagę, ponieważ z punktu widzenia ochrony środowiska jest to istotny problem, który w niedalekiej przyszłości trzeba będzie rozwiązać. Niniejszy artykuł stanowić będzie przegląd literatury przedmiotu z zakresu charakterystyki osadów pochodzących z kanalizacji deszczowej systemu rozdzielczego, ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich zdeponowanych w osadach na terenie zlewni zurbanizowanej (miejskiej i przemysłowej) oraz wybranych metod ich zagospodarowania. Zebrano powtarzalne spostrzeżenia dotyczące korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami zanieczyszczeń, które pojawiają się w ściekach deszczowych, a następnie są deponowane w osadach. Opisano metody mogące służyć do rekultywacji osadów z wykorzystaniem roślin –metody fitoremediacji, wraz z wynikami analizy specjacyjnej poszczególnych metali ciężkich.

Full text

download paper
downloaded 274 times

License

Copyright (Politechnika Białostocka, Białystok 2017)

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem": Ścieki i Osady Ściekowe strony 34 - 53
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Nawrot N., Wojciechowska E.: Osady powstające w systemie kanalizacji deszczowej zlewni zurbanizowanej -przegląd literatury// INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – MŁODYM OKIEM :ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE/ ed. Iwona Skoczko, Janina Piekutin, Natalia Woroniecka, Paulina Mielniczuk Białystok : Politechnika Białostocka, 2017, s.34-53
Bibliography: test
 1. Królikowski A., Grabarczyk K., Gwoździej-Mazur J., Butarewicz A., Osady powstające w obiektach systemu kanalizacji deszczowej, Monografia PAN, nr 35, Lublin 2005
 2. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 open in new tab
 3. Obarska-Pempkowiak H., Oczyszczalnie hydrofitowe, Wydawnictwo Poli- techniki Gdańskiej, Gdańsk 2002 open in new tab
 4. Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wy- dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 open in new tab
 5. Wojciechowska E., Gajewska M., Żurkowska N., Surówka M., Obarska- Pempkowiak H., Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015
 6. Suligowski Z., Tuszyńska A., Problemy zagospodarowania wód opadowych w Polsce. Kanalizacja ogólnospławna, [online], dostęp zdalny: http://retencja.pl
 7. Kalinowski R., Załęska-Radziwiłł M., Wyznaczanie standardów jakości osa- dów dennych na podstawie badań ekotoksykologicznych, Ochrona Środowi- ska i Zasobów Naturalnych, nr 40, 2009
 8. Bojakowska I., Sokołowska G., Geochemiczne klasy czystości osadów wod- nych, Przegląd Geologiczny, vol 46, nr 1, 1998
 9. Grabarczyk K., Wpływ ścieków deszczowych na zawartość zanieczyszczeń w osadach zatrzymywanych w urządzeniach kanalizacji deszczowej systemu rozdzielczego, rozprawa doktorska, Politechnika Białostocka, Białystok 1999
 10. Szyporowska E., Sawicka-Siarkiewicz H., Nechay A., Charakterystyka osa- dów powstających w procesie oczyszczania ścieków opadowych ze zlewni ulic miejskich aglomeracji warszawskiej, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 54, 2012
 11. Szyprowska E., Nechay A., Charakterystyka osadów powstających w proce- sie oczyszczania ścieków opadowych ze zlewni stacji benzynowych aglomera- cji warszawskiej, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 50, 2011
 12. Ptoszek B, Badania nad toksycznością osadów pochodzących ze ścieków deszczowych na terenie miasta Białystok, materiały I Międzynarodowej Kon- ferencji N-T pt. : "Problemy Gospodarki Osadowej w Oczyszczalniach Ście- ków", Częstochowa 1994
 13. Bąk Ł., Dąbek L., Ozimina E., Sałata A., Ocena jakości osadów pochodzą- cych ze zbiornika otwartego miejskiej kanalizacji deszczowej w kontekście zagrożenia dla środowiska oraz możliwości ich zagospodarowania, Mono- grafia PAN, nr 100, Lublin 2012
 14. Sałata A., Bąk Ł., Ocena ekotoksykologiczna osadów z kanalizacji deszczo- wej, Proceedings of ECOpole, 2015;9(1), 2015
 15. Bąk Ł., Górski J., Rabajczyk A., Szwed M., Zawartość związków metali cięż- kich w osadach dennych zbiornika Suchedniów, Proceedings of ECOpole, 2015
 16. Dąbrowska L., Specjacja metali ciężkich w osadach dennych zbiornika Kozłowa Góra, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 49, 2011
 17. Dąbrowski W., Parametry fizyczne zawiesin wód deszczowych jako podstawa do projektowania systemów podczyszczania, Gaz, Woda i Technika Sanitar- na, nr 6, 2001
 18. Wojtkowska M., Niesiobędzka K., Krajewska E., Metale ciężkie w wodzie i osadach dennych Jeziora Czerniakowskiego. [W:] B.Gworek (red.), Obieg pierwiastków w przyrodzie, monografia IOŚ, Warszawa s.194-197 open in new tab
 19. Pawłowski J., Rozental M., Drzewińska A., Neffe S., Analiza specjacyjna osadów dennych pobranych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, Biuletyn WAT, vol. LXIII, nr 4, 2014 open in new tab
 20. Kosiorek M., Znaczenie cynku, miedzi, molibdenu i manganu w uprawie ro- ślin, monografie Inżynieria Środowiska Młodym Okiem, tom 22, Białystok 2016
 21. Bezak-Mazur E., Specjacja w Ochronie i Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Monografie, nr 20, Kielce 2004
 22. Hulanicki A., Współczesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia., Wy- dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 23. Grobelak A., Kacprzak M., Fijałkowski K., Fitoremediacja -niedoceniony potencjał roślin w oczyszczaniu środowiska, JEcolHealth, vol.14, nr 6, 2010
 24. Ozimek T., Rola makrofitów w krążeniu metali ciężkich w ekosystemach wodnych, Wiadomości Ekologiczne, 35(1), 1988
 25. LAWA-Arbeitskreis "Zielvorgaben" in Zusammenarbeit mit LAWA- Arbeitskreis "Qualitative Hydrologie der Flieβgewässer", Beurteilung der Wasserbeschaffenheit von Flieβgewässern in der Bundesrepublik Deu- tschland -Chemische Gewässergűteklassifikation, Berlin 1998
 26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) open in new tab
 27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie kata- logu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). open in new tab
 28. Long E.R., Macdonald D.D, Smith S.l., Calder F.D., Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in Marine and es- tuarine sediments, Environmental Management 19(1): 81-97, 1995 open in new tab
 29. Macdonald D.D., Approach to the assessment of sediment quality in Gflorida coastal waters, vol.1 -Development and evaluation of the sediment quality assessment guidelines, Report prepared for the Florida Department of Environmental Protection, Tallahasse, FL : 1-140, 1994 open in new tab
 30. Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, ANZECC interim sediment quality guidelines, ANZECC Report for the Environmental Research Institute of the Supervising Scientist, Sydney, Australia 1997 open in new tab
 31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów oraz substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz.U. 2002 nr 55 poz. 498) open in new tab
 32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1389) open in new tab
 33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 nr 0 poz.1395) open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 176 times

Recommended for you

Meta Tags