Porównawcza analiza kondycji finansowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Porównawcza analiza kondycji finansowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych

Abstract

Celem artykułu jest dokonanie oceny oraz porównanie kondycji finansowej krajowych uczelni publicznych i niepublicznych. Wywód składa się z analizy literatury przedmiotu, dotyczącej warunków i sposobu funkcjonowania polskich uczelni publicznych i prywatnych. W części empirycznej artykułu użyta została analiza wskaźnikowa, stanowiąca jedną z najpopularniejszych metod analizy finansowej. Badaniu zostały poddane łącznie 23 wskaźniki finansowe, pozwalające na opisanie płynności finansowej, sprawności działania, wspomagania finansowego oraz rentowności polskich szkół wyższych. W badaniach wykorzystano 845 sprawozdań finansowych uczelni z lat 2007-2011. Źródłem sprawozdań finansowych była baza danych „Tegiel”. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano także metody opisu statystycznego, aby przedstawić charakterystyki zbiorów obliczonych wartości wskaźników finansowych. Do potwierdzenia zróżnicowania kształtowanych przez publiczne i niepubliczne uczelnie wartości wskaźników finansowych, użyta została metoda nieparametryczna wnioskowania statystycznego - test U Manna-Whitneya. Przeprowadzone badania dowodzą, że wartości przeważającej większości wskaźników finansowych są kształtowane przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe na statystycznie istotnie różniących się od siebie poziomach. Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że kondycja finansowa uczelni publicznych jest znacząco niższa od uczelni niepublicznych. Przeprowadzone badania dowiodły, że uczelnie publiczne charakteryzują się niższą od uczelni niepublicznych: płynnością finansową, elastycznością posiadanego majątku, produktywnością majątku trwałego oraz rentownością sprzedaży. Ponadto cechuje je także wyższe zadłużenie oraz dłuższy okres obrotu zapasów i zobowiązań. Również większy odsetek uczelni publicznych nie spełnia wymogów złotej i srebrnej reguły bilansowej. Różnice w sposobie funkcjonowania sprawiają, że odmienność w kształtowanych wartościach wskaźników finansowych pomiędzy publicznymi i niepublicznymi uczelniami jest nie do uniknięcia. Zawarte w artykule mierniki, opisujące rozkłady wartości wskaźników finansowych, mogą zostać praktycznie wykorzystane jako baza odniesienia podczas przeprowadzania analizy kondycji finansowej krajowych uczelni.

Citations

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
HORYZONTY WYCHOWANIA no. 15, pages 247 - 266,
ISSN: 1643-9171
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Figura P.: Porównawcza analiza kondycji finansowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych// HORYZONTY WYCHOWANIA. -Vol. 15., nr. 35 (2016), s.247-266
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.17399/hw.2016.1535013
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 428 times

Recommended for you

Meta Tags