The competencies of a small and medium-sized company owner-manager. Kompe-tencje właściciela-menedżera małego i średniego przedsiębiorstwa. W:Entre-preneurship and small business development in the 21st century. Przedsię-biorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku. Ed. B. Piasecki. Łódź: Uniw. Łódz.**2002 s. 69 - 90 bibliogr. 14 poz. - Publication - MOST Wiedzy

Search

The competencies of a small and medium-sized company owner-manager. Kompe-tencje właściciela-menedżera małego i średniego przedsiębiorstwa. W:Entre-preneurship and small business development in the 21st century. Przedsię-biorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku. Ed. B. Piasecki. Łódź: Uniw. Łódz.**2002 s. 69 - 90 bibliogr. 14 poz.

Abstract

Artykuł nawiązuje do charakterystyki przedsiębiorcy w świetle paradygmatukompetencji. Przedstawia obszary kompetencji: zarządzanie celami i czynno-ściami, przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie podwładnymi ispecjalistyczną wiedzą.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags