Udział Biblioteki Politechniki Gdańskiej w procesie umiędzynarodowiania uczelni - Publication - MOST Wiedzy

Search

Udział Biblioteki Politechniki Gdańskiej w procesie umiędzynarodowiania uczelni

Abstract

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego definiowane jest zasadniczo jako podejmowanie studiów na zagranicznych uczelniach oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych i szkoleniowych. Umiędzynarodowienie szkół wyższych jest jednym z elementarnych wskaźników, które określają dziś rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Biblioteka PG na różnych polach wspiera uczelnię w procesie internacjonalizacji. Strategia rozwoju usług Biblioteki PG funkcjonującej w międzynarodowym środowisku opiera się zasadniczo na trzech filarach: dostosowaniu swoich zbiorów i usług do potrzeb użytkowników zagranicznych, uczestniczeniu w programie Erasmus+ oraz dynamicznym rozwijaniu współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Pismo PG pages 13 - 16,
ISSN: 1429-4494
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Szybowska U.: Udział Biblioteki Politechniki Gdańskiej w procesie umiędzynarodowiania uczelni// Pismo PG -,iss. 2 (245) (2020), s.13-16
Bibliography: test
  1. Walczak D., Za i przeciw międzynarodowej mobil- ności studentów i naukowców, [w:] Siemieńska R. (red.). Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglo- balizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
  2. Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie, 19 czerwca 1999 r. Dostępna na stronie: http://www.us.edu.pl/files/wiadomosci/ pliki/pl_deklaracja_bolonska1999.pdf [dostęp: 14.01.2020].
  3. Szybowska U. Wartość dodana akademickiej biblioteki "mobilnej" w kontekście programu Era- smus+ na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdań- skiej, [w:] XII Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" ph. "Mobilna biblioteka -mobilne technologie -mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy", 2018.
  4. Program Erasmus+ zakłada także możliwość re- alizowania szkoleń w danej instytucji dla przyjeż- dżających aplikantów z zagranicznych jednostek, objętych bilateralnymi umowami o współpracy w ramach programu Erasmus+. Biblioteka Politechniki Gdańskiej organizuje takie szkolenia (Staff Week for Librarians) od 2018 r. (zob. https:// pg.edu.pl/biblioteka-pg/staff-week). open in new tab
  5. Zob. https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/wspolpraca- -miedzynarodowa -stan z dnia 10.12.2018. open in new tab
  6. Tomaszewska R., Zakład pracy jako organizacja ucząca się -wybrane wyniki badań. Szkoła-Za- wód-Praca 2010, 1: 122-132.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags