Weryfikacja struktur baz wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Weryfikacja struktur baz wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych

Abstract

Rozdział dokumentuje przebieg i wyniki weryfikacji opracowywanego w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi modelu systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Wykorzystanie tego modelu (zaprojektowanego w oparciu o ontologie i zasoby baz wiedzy) ma docelowo wspomagać procesy decyzyjne z zakresu doboru technologii informatycznych dla danej organizacji. Dla potrzeb jego weryfikacji wykorzystano dane pochodzące z systemu technicznego z uwagi na ich powtarzalność oraz ilościowy charakter. Dysponowano danymi dotyczącymi pomiarów meteorologicznych (dla obszaru Trójmiasta) przeprowadzonymi w latach 2006-2008. Dysponowano także wartościami stężeń związków chemicznych z grupy BTEX stwarzającymi warunki do budowy modelu prognostycznego - budowy środowiska testowego dla weryfikacji działania modelu. Tak zbudowane środowisko umożliwia także weryfikację wszelkich, zakładanych dotychczas w teorii, procedur nietechnicznych, takich jak np. niemierzalne aspekty współpracy z ekspertami przy budowie systemu opartego na wiedzy.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 399 - 408
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Sitek T., Orłowski C., Namieśnik J.: Weryfikacja struktur baz wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. pod red. Ryszarda Knosali. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009, s.399-408
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags