Wzorce identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wzorce identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych

Abstract

Artykuł prezentuje systematyczne podejście do identyfikacji ryzyka w projek-tach informatycznych, oparte na wzorcach ryzyka. Podejście zakłada jawne mo-delowanie rozważanego obszaru biznesowego, co pozwala na kontrolę zakresuidentyfikacji i zapewnia kompletność analiz. W artykule zastosowano to po-dejście wykorzystując RUP jako model odniesienia dla procesów wytwarzania o-programowania. Następnie omówiono eksperyment, w którym zastosowano omawia-ne podejście do weryfikacji kompletności znanej listy zagrożeń dla harmono-gramu. W podsumowaniu skomentowano wyniki eksperymentu oraz podano dalszeplany badawcze.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Problemy i metody inżynierii oprogramowania strony 345 - 362
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags