Zastosowanie analizy szeregów czasowych do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie Trójmiasta. Application of time series analysis on air quality assessment in the region of Tricity - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zastosowanie analizy szeregów czasowych do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie Trójmiasta. Application of time series analysis on air quality assessment in the region of Tricity

Abstract

Na podstawie analizy wyników pomiarów poziomów stężenia: NO3-, SO42-, F- ,Cl-, NH4+, PO43-, Ca2+, K+, Mg2+ oraz pomiarów pH i przewodności elektrolitycznej próbek wód opadowych na terenie Trójmiasta z zastosowaniem techniki analizy szeregów czasowych wykazano, że cykliczne wahania poziomów depozycji SO42-, F-, NO3- i Ca2+ w próbkach są skorelowane z cyklicznymi 9 zmianami przeważających kierunków wiatrów. Analiza struktury szeregów czasowych nie wykazała występowania zmian o charakterze cyklicznym w rozkładzie poziomów depozycji jonów NH4+, Cl- i K+. Nie stwierdzono występowania funkcji trendu dla żadnego z badanych analitów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S no. 9, pages 825 - 839,
ISSN: 1898-6196
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Astel A., Mazerski J., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Zastosowanie analizy szeregów czasowych do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie Trójmiasta. Application of time series analysis on air quality assessment in the region of Tricity// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 8 (2002), s.825-839
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 41 times

Recommended for you

Meta Tags