Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Elżbieta Luboch

Elżbieta Luboch

prof. dr hab. inż. Leader

Research topics

 • Zespół Chemicznych Źródeł Prądu
Zainteresowania badawcze zespołu koncentrują się głównie na zjawiskach na granicy faz pomiędzy elektrodą a elektrolitem oraz zjawiskach fazowych dotyczących transportu i przeniesienia ładunku. Zrozumienie tych przemian fizykochemicznych ma umożliwić wybór/zaprojektowanie odpowiednich materiałów - przewodników prądu, skutecznych w urządzeniach do magazynowaniu i konwersji energii elektrycznej (UMKE). UMKE to m. in. i) akumulatory litowo-jonowe nowej generacji, ii) superkondensatory i foto-superkondensatory oraz iii) ogniwa fotoelektrochemiczne typu PEC dedykowane do fotorozkładu wody i usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody. W wytwarzaniu materiałów wykorzystywane są metody nanotechnologii, chemii, chemii ciała stałego, oraz elektrochemii. Grupa zajmuje się wykorzystaniem polimerów elektroaktywnych w zastosowaniu do czujników elektrochemicznych, urządzeń takich, jak sztuczne mięśnie, czy pompy jonowe.
 • Zespół Chemii Supramolekularnej i Technologii Organicznej:
Jednym z głównych obszarów zainteresowań badawczych zespołu jest chemia supramolekularna. Obejmuje on m.in. efektywną syntezę nowych związków organicznych, głównie makrocyklicznych i badanie ich właściwości, m.in. jako materiałów czujnikowych w sensorach chemicznych (elektrochemicznych, optycznych) do celów biomedycznych, środowiskowych i innych. Opracowywane są różnorodne rozwiązania dla czujników optycznych - wykorzystujące związki o charakterze chromojonoforów oraz fluorojonoforów. Współpraca z przemysłem farmaceutycznym prowadzi do rozwoju/doskonalenia technologii, badań nad degradacją zanieczyszczeń organicznych oraz syntezą substancji wzorcowych do celów analityki farmaceutycznej. Połączeniem zainteresowań związanych z chemią supramolekularną i przemysłem farmaceutycznym jest tematyka związana z syntezą i fizykochemiczną charakterystyką supramolekularnych kompleksów (głównie cyklodekstryn) z substancjami biologicznie czynnymi (głównie farmakologicznie czynnymi). Obszar aktywności zespołu obejmuje także badanie właściwości żywic kopalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bursztynu bałtyckiego.

Oferta usługowa

Zespół Chemii Supramolekularnej i Technologii Organicznej:
 • Synteza związków organicznych, w tym związków makrocyklicznych, stosowanych np. jako jonofory do czujników chemicznych oraz związków organicznych o wysokiej czystości do zastosowań jako substancje odniesienia w analityce.
 • Badanie czystości substancji organicznych oraz ustalenie składu i struktury zanieczyszczeń występujących w preparatach organicznych.
 • Optymalizacja reakcji syntezy produktów organicznych otrzymywanych na skalę przemysłową (głównie dla przemysłu farmaceutycznego).
 • Charakteryzacja substancji oraz układów supramolekularnych z zastosowaniem metod spektroskopowych (spektroskopia w zakresie UV-Vis, spektroskopia w zakresie średniej podczerwieni, spektrofluorymetria) - w tym badanie oddziaływań typu gość-gospodarz.
 • Opracowanie rozwiązań dla czujników oraz platform czujników potencjometrycznych do celów analityki biomedycznej oraz środowiskowej opartych na elektrodach jonoselektywnych oraz wybranych jonoforach (w tym komercyjnych, dostarczonych przez zleceniodawcę lub otrzymywanych przez nas).
 • Identyfikacja żywic kopalnych, subfosylnych oraz współczesnych dla okazów przyrodniczych, półproduktów oraz gotowych wyrobów jubilerskich a także identyfikacja imitacji tych materiałów.

Oferta badawcza

Zespół Chemicznych Źródeł Prądu:
 • Opracowanie metody otrzymywania nanostruktur krzemionkowych z grafenem, RGO oraz z węglami pirolitycznymi z prekursorów polimerowych o potencjalnym zastosowaniu jako anody ogniw litowo-jonowych.
 • Opracowanie metody otrzymywania elektrod hybrydowych PEDOT/MehcFe (MehcFe=analogi błękitu pruskiego; Me=Fe, Co, Ni) na powierzchni nanorurek TiO2 (TNT) i H‑TNT oraz określenie ich fotoaktywności.
 • Wykorzystanie BiVO4 w kompozytach organiczno-nieorganicznych i nieorganiczno-nieogranicznych w fotoelektrokatalitycznym rozkładzie wody.
 • Wykorzystanie nanomateriałów hybrydowych organiczno-nieorganicznych w procesie gromadzenia energii elektrycznej w superkondensatorach.
 • Opracowanie metody otrzymywanie orientowanych mikrostruktur MoO3 na drodze anodyzacji Mo dla zastosowań elektrod Mo/MoO3 w fotoelektrokatalizie.
Zespół Chemii Supramolekularnej i Technologii Organicznej:
 • Opracowanie metod syntezy, otrzymywanie i charakteryzowanie właściwości organicznych materiałów, o praktycznym znaczeniu, przeznaczonych jako jonofory dla sensorów chemicznych - głównie o znaczeniu biomedycznym - bazujących na układach supramolekularnych.
 • Skonstruowanie i zbadanie właściwości miniaturowych platform potencjometrycznych, wykonanych w technologii all-solid-state, do badań biomedycznych i środowiskowych.
 • Otrzymywanie nowych pochodnych nanorurek węglowych.
 • Synteza supramolekularnych kompleksów cyklodekstryn z substancjami farmakologicznie czynnymi oraz rozeznanie możliwości zastosowania cyklodekstrynowych nanogąbek w oczyszczaniu ścieków z przemysłu farmaceutycznego.
 • Badanie właściwości bursztynu bałtyckiego, żywic kopalnych i subfosylnych jako materiału wykorzystywanego w branży jubilerskiej oraz innych obszarach, takich jak medycyna i farmacja.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2625 times